Hyppää sisältöön

Liikenteenharjoittajien tarkastusvelvollisuudet Älykkäät rajat -toimeenpanossa

Julkaisuajankohta 15.6.2021 12.10
Tiedote

Euroopan unionissa ollaan ottamassa käyttöön kaksi ulkorajojen rajanylittämiseen liittyvää tietojärjestelmää lähitulevaisuudessa (rajanylitystietojärjestelmä sekä matkustustieto- ja lupajärjestelmä). Tietojärjestelmillä on vaikutus myös liikenteenharjoittajien toimintaan.

Järjestelmien käyttöönotto edellyttää kaikkien jäsenmaiden valmiutta käyttöönottoon. Järjestelmät otetaan käyttöön komission vahvistamana ajankohtana, kun asetuksissa säädetyt käyttöönoton edellytykset täyttyvät.

Asetukset sisältävät velvoitteita myös liikenteenharjoittajille. Liikenteenharjoittajalla tarkoitetaan asetuksissa lento- ja meriliikenteenharjoittajaa sekä kansainvälistä liikenteenharjoittajaa, joka kuljettaa ryhmiä linja-autolla maanteitse. Ryhmiä linja-autoilla kuljettavilla tarkoitetaan maanteitse toteutettavaa ryhmämatkaliikennettä ulkorajan yli. Soveltamisen ulkopuolelle jäävät reittiliikenteenä maanteitse tapahtuva liikenne sekä raideliikenne.

Rajanylitystietojärjestelmän (EES) tarkoituksena on rekisteröidä sähköisesti jäsenvaltioiden alueella lyhytaikaiseen oleskeluun oikeutettujen kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja maastalähtöajat ja -paikat ja laskea heidän sallitun oleskelunsa kesto. Järjestelmällä korvataan velvollisuus leimata kolmansien maiden kansalaisten passit. Tämänhetkisen arvion mukaan järjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa 2022.

EES-asetuksen 13 artiklan mukaan liikenteenharjoittajien on käytettävä verkkopalvelua sen tarkistamiseksi, ovatko kolmansien maiden kansalaiset, joilla on yhtä tai kahta maahantuloa varten myönnetty lyhytaikaiseen oleskeluun oikeuttava viisumi, jo käyttäneet maahantulokerrat, joihin heidän viisuminsa oikeuttaa.

Matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) on viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettu ennakkorekisteröitymisjärjestelmä, jonka avulla pyritään selvittämään ennakolta Schengenin rajasäännöstössä määriteltyjen maahantuloedellytysten täyttymistä, tehostamaan rajatarkastuksia ja tukemaan Schengenin tietojärjestelmälle asetettuja tavoitteita. Tämänhetkisen arvion mukaan ETIAS-järjestelmä otetaan käyttöön loppuvuodesta 2022.

ETIAS-järjestelmän käyttö on vapaaehtoista kuuden kuukauden siirtymäajan siitä, kun se on aloittanut toimintansa. Siirtymäajalla vaatimusta voimassa olevasta matkustajan matkustusluvasta ei sovelleta. Ryhmiä linja-autoilla maanteitse kuljettavien kansainvälisten liikenteenharjoittajien osalta matkustusluvan tarkistaminen on valinnaista ETIAS-järjestelmän toiminnan käynnistymisestä seuraavien ensimmäisten kolmen vuoden ajan.

ETIAS-asetuksen VII luvussa säädetään liikenteenharjoittajien velvollisuudesta käyttää ETIAS-tietojärjestelmää. Asetuksen 45 artiklan mukaan liikenteenharjoittajalla on velvollisuus tarkistaa ETIAS-järjestelmästä, onko sellaisilla kolmansien maiden kansalaisilla, joilta vaaditaan matkustuslupa, voimassa oleva matkustuslupa. Tarkistus on tehtävä ennen kuin matkustajat nousevat liikennevälineeseen. Liikenteenharjoittajat voivat tehdä kyselyn ETIAS-järjestelmän suojatun yhdyskäytävän avulla. ETIAS-järjestelmä antaa liikenteenharjoittajien yhdyskäytävän kautta liikenteenharjoittajille vastauksen muodossa ”OK/NOT OK”, jolla ilmoitetaan, onko henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa. Tarkastukset olisi mahdollista toteuttaa myös mobiilisti.

Liikenteenharjoittajien velvollisuuksien laiminlyöntiin sovelletaan ulkomaalaislain 179 §:n mukaista seuraamusmaksumenettelyä. Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi. Ulkomaalaislain 11 lukuun lisättäisiin säännökset liikenteenharjoittajan velvollisuudesta tarkastaa etukäteen, onko viisumivapaasta kolmannesta maasta tulevalla henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa sekä poikkeuksista tarkastusvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuvan seuraamusmaksun määräytymiseen. Hallituksen esitysluonnos on lausuttavana 7.6.-10.8.2021 (httpss://intermin.fi/hankkeet, tunnus SM040:00/2019).

Liikenteenharjoittajien kyselyrajapinnan kuvaus (ICD) on valmisteilla laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoimisesta vastaavassa eurooppalaisessa virastossa (eu-LISA). Eu-LISA on ilmoittanut jakavansa kyselyrajapinnan teknisen kuvauksen liikenteenharjoittajille. Rajavartiolaitos tulee tiedottamaan kyselyrajapinnan valmistumisesta, kun asia tulee Rajavartiolaitoksen tietoon. Samassa yhteydessä tiedotamme mahdollisesta kansallisesta info-tilaisuudesta, jossa käsiteltäisiin EES- ja ETIAS-velvoitteita ja kyselyrajapinnan kuvaukseen liittyviä asioita.

Lisätietoja verkkosivulta eu-LISA - Home (europa.eu)

Rajavartiolaitos Älykkäät rajat