Hoppa till innehåll

Transportörers kontrollskyldighet vid genomförandet av smart gränsförvaltning

Utgivningsdatum 15.6.2021 12.10 | Publicerad på svenska 15.6.2021 kl. 12.25
Pressmeddelande

I Europeiska unionen tar man inom en snar framtid i drift två informationssystem för gränspassage vid de yttre gränsernä (ett in- och utresesystem och ett system för reseuppgifter och resetillstånd). Informationssystem har inverkan också på transportörers verksamhet.

Driftsstarten för systemen förutsätter att alla medlemsländer är beredda att införa systemen. Systemen kommer att tas i drift vid en tidpunkt som fastställs av kommissionen när de vilkor för driftsstarten som anges i de nedan angivna förordningarna uppfylls.

Förordningarna innehåller förpliktelser också för transportörer. Med transportör avses i förordningarna transportörer som bedriver luft- och sjötrafik samt internationella transportörer som transporterar grupper med buss landvägen. Med transportörer av grupper med buss avses transportörer som ansvarar för grupptransporter landvägen över den yttre gränsen. Tillämpningsområdet omfattar inte reguljär vägtrafik och reguljär spårtrafik.

Syftet med in- och utresesystemet är att elektroniskt registrera tidpunkt och plats för in- och utresa för tredjelandsmedborgare som beviljas inresa för en kortare vistelse på medlemsstaternas territorium samt beräknä längden på den tillåtna vistelsen för dessa tredjelandmedborgare. Systemet ersätter skyldigheten att stämpla passen för tredjelandsmedborgare. Enligt nuvarande bedömning ska systemet tas i drift i maj 2022.
Enligt artikel 13 i förordningen om in- och utresesystemet ska transportörer använda webbtjänsten för att kontrollera huruvida tredjelandsmedborgare som innehar en visering för kortare vistelse som utfärdats för en eller två inresor redan har använt det antal inresor som är tillåtna enligt viseringen.

EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) är ett system för förhandsregistering som är avsett för medborgare i visumfria tredjeländer. Syftet med systemet är att på förhand utreda om de inresevillkor som anges i kodexen om Schengengränserna uppfylls, att effektivisera in- och utresekontrollerna och att stödja målen för Schengens informationssystem. Enligt nuvarande bedömning ska systemet tas i drift i slutet av 2022.

Under en övergångsperiod på sex månader från det att Etias tagits i drift ska användningen av Etias vara frivillig. Kravet på innehav av giltigt resetillstånd gäller inte under övergångsperioden. När det gäller internationella transportörer som ansvarar för grupptransporter med buss är det under de tre första åren efter det att Etias har tagits i drift frivilligt att kontrollera resetillståndet.
I kapitel VII i förordningen on EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd föreskrivs om transportörers skyldighet att använda Etias informationssystem. Enligt artikel 45 i förordningen är transportörer skyldiga att i Etias informationsystem kontrollera om tredjelandmedborgare som omfattas av kravet på resestillstånd innehar ett giltigt resetillstånd. Kontrollen måste göras innan passageran går ombord. Transportörerna kan sända en förfrågan till Etias informationsystem via en säker åtkomst till en nätportal för transportörer. Etias informationssystem ska via nätportalen ge transportörerna ett svar i form av OK/NOT OK som anger huruvida personen har ett giltigt resetillstånd eller inte. Avsikten är att förfrågan också kan göras via mobile lösningar.

På förnummelse av transportörers skyldigheter tillämpas förfarandet med påföljdsavgift enligt 179 § i utlänningslagen. Vid inrikeministeriet har det beretts ett utkast till regeringens proposition med förslag till kompletterande lagstiftning om ett in- och utresesystem och ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd. Det föreslås att det till 11 kap. i utlänningslagen fogas bestämmelser om transportörers skyldighet att på förhand kontrollera om en person som kommer från ett visumfritt tredjeland har ett giltigt resetillstånd samt om undantag från påföljdsavgift som föranleds av försummelse av kontrollskyldigheten. Utkastet till regeringsproposition är på remiss den 7 juni- 10 augusti 2021 (https://intermin.fi/sv/projekt-och-lagberedning, projektkod SM040:00/2019).

Beskrivningen a frågegränssnittet för transportörer (ICD) bereds av Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA). Eu-LISA har meddelat att byrån kommer att dela den tekniska beskrivningen av gränssnittet till transportörerna. När Gränsbevakningsväsendet får kännedom om att gränssnittet blir färdigt, kommer Gränsbevakningsväsendet att informera om det. Samtidigt informerar vi om ett eventuellt nationellt informationsmöte där förpliktelserna i samband med in- och utresesystemet och Etias och frågor som gäller beskrivningen av gränssnittet behandlas.

Tilläggsuppgifter på webbplatsen eu-LISA - Home (europa.eu)

Gränsbevakningsväsendet Älykkäät rajat