1. Rekisterin nimi

Digitaalisen matkustusasiakirjan DTC -pilotti

2. Rekisterinpitäjä

Rajavartiolaitoksen esikunta
Postiosoite: PL 3, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Vilhonvuorenkatu 6, 00500 Helsinki
Puhelinvaihde: 0295 42 0000
Sähköpostiosoite: [email protected]

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Komentajakapteeni Maija Laukka
Rajavartiolaitoksen esikunta
Postiosoite: PL 3, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Vilhonvuorenkatu 6, 00500 Helsinki
Puhelinvaihde: 0295 42 0000
Sähköpostisoite: [email protected]

4. Rajavartiolaitoksen tietosuojavastaava 

Ylitarkastaja Sami Piispanen
Rajavartiolaitoksen esikunta
Postiosoite: PL 3, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Vilhonvuorenkatu 6, 00500 Helsinki
Puhelinvaihde: 0295 42 0000
Sähköpostisoite: [email protected]

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Yleisen tietosuoja-asetuksen ((EU) 679/2016) 6 artiklan 1 kohdan a alakohta – rekisteröidyn suostumus

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen osalta yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta – rekisteröidyn nimenomainen suostumus.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Digitaalisen matkustusasiakirjan koekäyttö. Finnairin Schengen-alueen ulkopuolisten lentojen matkustajat voivat käyttää digitaalista matkustusasiakirjaa lähtiessään seuraaviin kohteisiin ja saapuessaan niistä Suomeen: Etelä-Korea, Hong Kong, Intia, Irlanti, Iso-Britannia, Japani, Kiina, Kypros, Qatar, Singapore, Thaimaa, Turkki, USA ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Koekäytön tarkoituksena on selvittää digitaalisen matkustusasiakirjan käytettävyyttä ja toimintaa osana Euroopan unionin komission hanketta: 101114725 — DTC Pilot — BMVI-2022-TF1-AG-DTC-IBA; European Commission, Directorate General for Migration and Home Affairs.

Pilotissa luodaan siihen osallistuvien lentomatkustajien henkilökohtaiseen matkapuhelimeen asennettavaan sovellukseen tallennettava olemassa olevan matkustusasiakirjan sirun sisältämistä tiedoista johdettu digitaalinen tunniste (DTC). Matkustaja voi sovelluksen avulla toimittaa DTC-tunnisteen ennen matkansa alkua Rajavartiolaitokselle. Rajavartiolaitos käyttää DTC-tunnistetta rajatarkastuksen suorittamiseksi. 

Rajavartiolaitos kerää tunnisteen käyttämisestä tilastotietoa digitaalisen matkustusasiakirjan toimivuudesta sekä sen vaikutuksesta rajatarkastuksen suorittamiseen. Tässä tarkoituksessa koekäyttöön osallistuvia henkilöitä pyydetään lisäksi vastaamaan koekäyttöä koskeviin kyselyihin. Tilastotiedot ja kyselyiden vastaukset anonymisoidaan niin, ettei matkustajaa ole mahdollista tunnistaa aineistosta.  

Rajavartiolaitos käsittelee vastaanottamiaan digitaalisia tunnisteita rajatarkastuksen toteuttamista ja muiden lakisääteisten tehtäviensä suorittamista varten Rajavartiotoiminnan tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Rajavartiolaitoksella ei ole henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain (639/2019) 53 §:n mukaan ole oikeutta tallettaa DTC-tunnistetta, jollei muuta säädetä. 

Digitaalinen matkustusasiakirja ei korvaa fyysistä matkustusasiakirjaa. Matkustajalla on oltava voimassa oleva matkustusasiakirja, kuten passi tai henkilökortti, lähtiessään Suomesta yllä listattuihin kohteisiin ja saapuessaan Suomeen.

7. Rekisteröityjen ryhmät

Pilottiin osallistuvat suostumuksensa antaneet Suomen kansalaiset ja erikseen nimetyt Rajavartiolaitoksen henkilöt, jotka on nimetty Rajavartiolaitoksen toimeenpanokäskyn RVLDno-2022-1197 liitteessä 1 (RVL2314662).

8. Henkilötietoryhmät

 • nimi
 • henkilötunnus
 • sukupuoli
 • kansalaisuus
 • matkustusasiakirjan numero
 • kasvokuva (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluva henkilötieto)
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite.

9. Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu

Pilottiin osallistuvien rekisteröinti tapahtuu Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kahdessa lupahallinnon toimipisteessä (Helsinki-Vantaa lentokenttä ja Tikkurila). Pilottiin osallistuvalla on oltava mukana rekisteröinnissä vähintään 31.03.2024 asti voimassa oleva Suomen passi tai henkilökortti.

10. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

11. Henkilötietojen säilyttämisaika

Poliisilaitoksella tehty rekisteröinti tallennetaan 31.03.2024 saakka, jolloin pilotti päättyy.

12. Rekisteröidyn oikeudet

12.1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada tutustua henkilötietoihin sekä saada seuraavat tiedot:

 • käsittelyn tarkoitukset;
 • kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;
 • mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
 • rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä sekä
 • automaattisen päätöksenteon, mukaan lukien profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Tiedot tarkastamista varten antaa rekisterinpitäjä tai sen tehtävään määräämä rekisteriasioita hoitava henkilö, joka varaa rekisteröidylle tilaisuuden tutustua tietoihinsa. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. 

12.2. Henkilötietojen oikaiseminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklassa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjä oikaisemaan tai täydentämään häntä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. 

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelylle ole olemassa ensisijaista perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetty oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
 • rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Jos käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa sälyttämistä lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskeva kirjallinen perusteltu pyyntö pyydetään toimittamaan rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilölle.

12.3. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa säädetty oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti, sillä henkilötietojen käsittely ei perustu 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan eikä tietoja käytetä suoramarkkinointiin taikka tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin.

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisessa päätöksenteossa tai profiloinnissa. 

12.4. Rekisteröidyn oikeuksien käytön ja toimenpiteiden maksuttomuus

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Mikäli pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, voidaan niistä periä kohtuullinen maksu tai pyydetystä toimen suorittamisesta kieltäytyä.

12.5. Oikeuksien käyttäminen tietosuojavaltuutetun välityksellä

Mikäli rekisteröity haluaa tehdä ilmoituksen henkilötietojensa käsittelyä koskevasta ongelmasta, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan tai tietosuojavastaavaan.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietojensa käsittelystä myös valvontaviranomaisille yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklassa säädetyllä tavalla. Suomessa valvontaviranomaisena toimi tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi).