Gränsbevakningsväsendet strävar efter att garantera tillgängligheten till sin webbplats i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.raja.fi. Utlåtandet har utarbetats den 26 april 2022 (uppdaterad 5.7.2023). I detta utlåtande berättar vi om webbplatsens tillgänglighet och vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet samt hur du kan ge oss respons på tjänstens tillgänglighet.  

Tillgänglighetsstatus

Vi har bedömt webbtjänstens tillgänglighet med hjälp av verktyget Siteimprove. Enligt bedömningen uppfyller webbplatsen inte alla tillgänglighetskriterier på nivå A och AA (WCAG 2.1). Webbplatsens tillgänglighet förbättras kontinuerligt och Gränsbevakningsväsendets uppdaterade tillgänglighetsplan stöder detta arbete.

I denna beskrivning beskrivs de centrala bristerna i webbtjänsten.

Om innehållet som du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss per e-post: [email protected].

Icke-tillgängligt innehåll (på nivån A & AA enligt WCAG 2.1)

Textmotsvarigheter 

På webbplatsen finns bilder som saknar alternativ text. Sådana bilder är till exempel vissa ikoner, vektorbilder och vanliga illustrationer. Med andra ord får skärmläsare inte information om innehållet i bilderna. (WCAG 1.1.1, 1.4.5) 

Kontraster

Kontrasten mellan text och bakgrundsfärg är inte alltid tillräckligt stor. Problem förekommer t.ex. i textinnehåll, knappar, vissa bilder och betoning av aktiva objekt. (WCAG 1.4.3, 1.4.5, 1.3.1) 

Navigering med tekniska hjälpmedel

På webbplatsen finns länkar utan textmotsvarighet. Länkens syfte kan förbli oklart för användaren innan man klickar på länken. (WCAG 2.4.4)

På webbplatserna finns knappar utan textmotsvarighet. Då kan besökare som använder tekniska hjälpmedel inte använda knapparna som visas som bilder eller ikoner. (WCAG 4.1.2)

Nätblankettens CAPTCHA-funktion

CAPTCHA är en bild som innehåller text och syftar till att säkerställa att användaren av innehållet är en person och inte en dator. Blanketten Tipsa Gränsbevakningsväsendet innehåller inga alternativa CAPTCHA-former. Då kan besökare som använder sig av tekniska hjälpmedel inte använda blanketten. (WCAG 1.1.1)

Man kan också lämna ett tips via Gränsbevakningsväsendets tipstelefon som ljud-, text- eller multimediameddelande. Vi arbetar med att hitta nya lösningar för att förbättra tillgängligheten i samband med den tekniska vidareutvecklingen av tjänsten.

Sociala medier

Från webbplatsen styrs man till de kanaler i sociala medier som administreras av Gränsbevakningsväsendet (Facebook, X (Twitter), Instagram, LinkedIn). Vissa videoinnehåll saknar textning eller syntolkning. (WCAG 1.2.2 och 1.2.3).

Bilder i sociala medier saknar översättningar av alternativa texter (s.k. alt-texter) i vissa bilder. Med andra ord får skärmläsare inte information om innehållet i bilderna. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Samma inlägg kan innehålla två olika språk i sociala medier. Då kan det vara svårt att identifiera språket när skärmläsningsprogram används. (WCAG 3.1.1)

Expanderbara element

Två eller flera sidoelement av expanderbara element har samma id-värde. Detta innebär att de som använder skärmläsningsprogram kan ha det svårt att förstå hierarkin mellan sidans olika element. (WCAG 4.1.1)

Med expanderbara element avses webbplatsens innehåll, där mer text eller annat innehåll öppnas under rubriken eller texten genom att klicka på den.

PDF-filer

Filerna kan innehålla bilder och diagram som saknar textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)

Alla filer har inte en programmässig struktur, varvid skärmläsaren inte kan dra slutsatser om PDF-filens element eller läsordning. (WCAG 1.3.1)

I filerna kan det förekomma brister i rubriker, språkdefinitioner och metadata. (WCAG 2.4.2)

Filerna kan ha formgivningsbrister som stör användningen av skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker som inte markerats på rubriknivå. (WCAG 1.3.1)

I filernas tabellstrukturer kan det finnas brister som stör användningen av skärmläsare, såsom tabellstrukturer som används för att layout text, kolumnrubriker med program saknas och likartade uppgifter delas in i flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)

Filerna kan innehålla fotnoter som inte är länkade till texten och det är svårt att tolka dem med skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Följande innehåll eller funktioner är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av tillämplig lagstiftning.

Från webbplatsen styrs man till de kanaler i sociala medier som administreras av Gränsbevakningsväsendet (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), där det finns videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020. Dessa videoinnehåll saknar textning eller syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte göras tillgängligt retroaktivt eller raderas.

Webbtjänsten innehåller arkiverat innehåll, såsom dokument och statistiska uppgifter och forskningsdata, som inte är tillgängliga till alla delar.

Tillgänglighetskraven tillämpas inte på innehåll som arkiverats före den 23 september 2019. Den arkiverade webbplatsen eller dess innehåll ändras inte, uppdateras inte och behövs inte för aktiva administrativa processer.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du någon tillgänglighetsbrist i vår webbtjänst? Berätta det för oss så försöker vi åtgärda bristen så snabbt som möjligt. Vänligen kontakta oss om det innehåll du behöver ännu inte är tillgängligt så erbjuder vi informationen i tillgängligt format.

Kontakta oss per e-post: [email protected]

Gränsbevakningsväsendets kommunikation ansvarar för tillgängligheten på webbplatsen Raja.fi och för behandlingen av respons.

Tillgänglighetstillsyn

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss vid Gränsbevakningsväsendet. Vi svarar på responsen inom två (2) veckor.

Om du inte är nöjd med vårt svar kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats tillganglighetskrav.fi redogörs detaljerat för hur man kan ge respons och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
[email protected]
växel 0295 016000