Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemin från och med den 19:e juli 2021

Gränsbevakningsväsendets instruktioner för resenärer gällande inresa till Finland

Gränsbevakningsväsendets anvisningar enligt statsrådets beslut ger information till resenärer om ändringar i inresetrafiken från och med den 19:e juli 2021 och den 26:e juli 2021. Besluten angående de inre gränserna gäller till och med den 25:e juli 2021 och angående de yttre gränserna till och med den 22:e augusti 2021.

Gränsbevakningsväsendet använder begreppen Normaliserad gränstrafikBegränsningsklass 1 och Begränsningsklass 2 i de anvisningar som ges åt resenärer gällande inresandet under koronaepidemin.

Med hjälp av denna klassificering för enskilda stater underlättas anvisningarnas läsbarhet och begriplighet. Begränsningsklasserna beskriver de gränstrafikens restriktioner och inreseförutsättningar som gäller inresa till Finland från vartdera land eller landets invånare. Anvisningarna baserar sig på de beslut om gränstrafik, som statsrådet gör.

Hälsosäkerhetsinstruktioner (gällande bland annat om coronatester och -intyg samt rekommendationen att undvika sociala kontakter)

Utöver inreserestriktioner omfattas personer som anländer i landet även av de anvisningar och skyldigheter som stiftas om i lagen om smittsamma sjukdomar.

De hälsosäkerhetsåtgärder som vidtas vid ankomst i landet påverkas även av eventuella vaccinationsintyg och eller av intyg om en genomgången coronasjukdom. Hälsomyndigheterna utvärderar intygen som en del av de säkerhetsåtgärder som verkställs vid gränserna.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för och informerar om dessa hälsosäkerhetsåtgärder (bl a rekommendationen att undvika sociala kontakter) samt hälsosäkerhetsanvisningar som ges till resenärer som anländer till Finland. 

Se THL:s aktuella hälsosäkerhetsrekommendationer angående resor här: Anvisningar för resenärer och arbetstagare som anländer till Finland.

Det rekommenderas att man loggar in i Finentry-tjänsten före inresa: Startsida - Finentry

Inom Lapplands sjukvårdsdistrikt används motsvarande tjänsten Laplandentry: Laplandentry - Covid-19 | lshp.fi

1. Allmän

Enligt 9 § i grundlagen får finska medborgare inte hindras att resa in i landet, och på samma sätt har var och en rätt att lämna Finland. Rätten att lämna landet kan dock begränsas genom lag om det är nödvändigt för att säkerställa rättegång eller verkställighet av straff eller för att säkerställa att skyldigheten att försvara landet fullgörs.

Var och en som reser från Finland till ett annat land ska själv kontrollera vilka begränsningar och förutsättningar som gäller inresa i mållandet. Målländerna kan ha egna gällande begränsningar och villkor för resenärerna.

Med trafik över den inre gränsen avses trafik som överskrider gränsen mellan Finland och en annan stat som hör till Schengenområdet. Följande EU-länder är Schengenländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Österrike, Grekland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Finland, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland. Schengenländer utanför EU är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Med trafik över den yttre gränsen avses trafik som överskrider gränsen mellan Finland och en stat som inte hör till Schengenområdet. Vid gränsöverskridning i trafiken mellan Finland och en annan stat tillämpas anvisningarna om gränsöverskridning vid den yttre gränsen, om den andra staten inte hör till Schengenområdet. Detta gäller även EU-länder som inte hör till Schengenområdet. EU-medlemsländer som inte hör till Schengenområdet är Bulgarien, Irland, Kroatien, Cypern och Rumänien. 

2. Normaliserad gränstrafik

Detta stycke gäller:

 • Trafik över de inre gränserna som inte längre omfattas av kontroll vid de inre gränserna: Island, Italien, Litauen, Polen, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike och fritidsbåtstrafik mellan Schengenländer.

 • Trafik över den yttre gränsen som inte längre omfattas av begränsningar: Bulgarien, Rumänien, San Marino och Vatikanen.

 • Trafik över de yttre gränserna mellan Finland och Albanien, Azerbajdzjan, Australien, Bosnien och Hercegovina, Brunei, Hongkong, Japan, Kanada, Kosovo, Macao, Moldavien, Nordmakedonien, Serbien, Singapore, Sydkorea, Taiwan och Nya Zeeland för de som bor i dessa länder eller områden (bara direktflyg).

 • Personer som har fått en komplett vaccinationsserie eller har genomgått covid-19-sjukdom inom de senaste sex månaderna i trafik över den inre gränsen samt i trafiken mellan Finland och Andorra, Irland, Kroatien, Cypern och Monaco.

2.1 Trafik över de inre gränserna utan begränsningar

Trafik mellan Finland och Island, Italien, Litauen, Polen, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike och och fritidsbåtstrafiken mellan Schengenländerna omfattas inte av kontroll vid de inre gränserna.

När det gäller gränsövervakningen är fritidsbåttrafiken mellan Schengenländerna obegränsad och fritidsbåtar har ingen skyldighet att inställa sig för gränskontroll. Utöver havsområdet är det även möjligt att komma till Finland med fritidsbåt över gränsvattendragen mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge.

2.2 Trafik över de yttre gränserna utan begränsningar

Trafik mellan Finland och Bulgarien, Rumänien, San Marino och Vatikanen tillåts utan begränsningar vid alla gränsövergångsställen, dock med beaktande av bestämmelserna som gäller utlänningars inresa.

Personer bosatta i Albanien, Azerbajdzjan, Australien, Bosnien och Hercegovina, Brunei, Hongkong, Japan, Kanada, Kosovo, Macao, Moldavien, Nordmakedonien, Serbien, Singapore, Sydkorea, Taiwan och Nya Zeeland får resa in i Finland utan begränsningar i trafiken från dessa länder och områden, dock med beaktande av bestämmelserna som gäller utlänningars inresa.

Personer som reser med ett pass som utfärdats i något av ovanstående länder kan i regel antas bo i landet. I gränskontrollen kan man också vid behov ställa frågor för att utreda bosättningslandet. Utgångspunkten är att man litar på resenärens eget meddelande om bosättningsland. Vid behov kan boendet fastställas till exempel genom att personen uppvisar en identitetshandling, ett körkort eller någon annan handling som visar var han eller hon bor och som utfärdats av tredjestaten. Ett uppehålls- eller arbetstillstånd som utfärdats i något av dessa länder visar också att personen bor i landet. Boendet i ett sådant land kan också påvisas med något annat officiellt dokument som bekräftar att personen bor i landet.

Från dessa länder får andra än personer som bor i dessa länder resa in i Finland med samma begränsningar som i begränsningsklass 2.

2.3 Inresa för personer med godkänd covid-19 vaccinationsserie och covid-19 

Utöver ovan nämnda normaliserade gränstrafik tillåts inresa till Finland utan begränsningar för personer som fått en godkänd covid-19-vaccinationsserie och personer som insjuknat i covid-19 i trafiken över de inre gränserna samt i trafiken över de yttre gränserna mellan Finland och Andorra, Irland, Kroatien, Cypern och Monaco om han eller hon har ett intyg över en godtagbar vaccinationsserie mot covid-19 som erhållits före ankomsten till Finland eller en genomgången covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan på följande sätt:

 • personen har fått en fullständig vaccinationsserie (bestående av en dos eller två doser, beroende på vaccinationsprodukten) och det har passerat minst två veckor sedan den sista vaccinationen, 
 • personen har haft covid-19 för mindre än sex månader sedan. 

Godkända vaccin är de vaccin som finns hör till Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA), Förenta staternas livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA), Storbritanniens läkemedelsmyndighet (MHRA) och Världshälsoorganisationen (WHO) godkända vacciner. Av intyget som visas upp i samband med inresan ska framgå namnet på och födelsetiden för den vaccinerade eller den som insjuknat i covid-19, det givna vaccinet, datum för när vaccindosen som ingår i vaccinationsserien har fåtts, platsen för utfärdandet av intyget och datum för utfärdandet samt utfärdarens underskrift och stämpel eller någon annan motsvarande bekräftelse.

En lista på de i Finland godkända vaccinationerna finns tillgänglig på THLs hemsida: Vilka vaccinpreparat godkänns vid inresepunkterna? - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

Intyget som visas upp ska vara på finska, svenska eller engelska. Inom samernas hembygdsområde kan intyget som visas upp också vara på samiska. Som intyg duger också en bestyrkt översättning. Intyget kan också vara EU:s digitala covid-intyg.

Ett minderårigt barn som personen har vårdnaden om kan följa med personen som visar upp ovan nämnda intyg. Hälsosäkerhetsåtgärderna för minderåriga barn bestäms enligt den gällande anvisningen om hälsosäkerhet.
 

3. Begränsningsklass 1

Begränsningsklass 1 gäller:

 • Länder som fortfarande omfattas av kontroll vid de inre gränserna: Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien och Sverige 

 • Trafik över de yttre gränserna mellan Finland och Andorra, CypernIrland, Kroatien och Monaco.

3.1 Trafiken över de inre gränserna från Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien och Sverige 

Kontrollen vid de inre gränserna fortsätter i trafiken mellan Finland och Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien och Sverige med undantag av fritidsbåtstrafiken. Invånare i gränssamhällena vid landgränsen mellan Finland och Norge får överskrida gränsen.

Gränssamhällena definieras på kommunbasis och med dem avses motsatta kommuner på olika sidor av gränsen där det finns trafik över riksgränsen. Trafik mellan gränssamhällena vid landgränsen mellan Finland och Norge (kommunerna Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby och Sör-Varanger i Norge och kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki i Finland) tillåts. Av personer som passerar gränsen krävs normala resedokument och de måste kunna styrka sin identitet. I trafiken mellan de nordiska länderna räcker det för en nordisk medborgare att på något sätt kunna styrka sin identitet. Resenärerna ska i princip kunna påvisa att de hör till gränssamhället på basis av sin boningsort. Vid behov kan gränsbevakarna ställa preciserande frågor till resenären för att försäkra sig om detta.

Till den del övervakningen av de inre gränserna har återställts ska de som passerar den inre gränsen använda gränsövergångsställen. Det är inte tillåtet att passera gränsen någon annanstans utan tillstånd. Den som lämnar Finland måste också beakta mållandets eventuella begränsningar för personer som kommer från Finland.

Vid landgränsen mellan Finland och Sverige är gränsövergångsställena i Karesuando, Kolari, Muonio, Pello och Övertorneå öppna för persontrafik kl. 7.00–21.00.

Från och med den 19:e juli 2021 fungerar landgränstrafiken mellan Finland och Norge dygnet runt.

Begränsningarna av öppettiderna gäller inte transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras arbetsuppgifter, personal inom hälso- och sjukvården, räddningsväsendets personal och yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i deras arbetsuppgifter, personer som rör sig i myndigheternas nödvändiga tjänsteuppgifter eller personer som rör sig med grundläggande rättigheter och vars syfte för gränsöverskridning är regelbundet arbete. Dessutom kan Gränsbevakningsväsendet tillåta gränsöverskridning utanför öppettiderna från fall till fall, om det finns en särskild grund för detta.

3.2. Trafiken över de yttre gränserna från Andorra, Cypern, Irland, Kroatien och Monaco

I trafiken mellan Finland och Andorra, Cypern, Irland, Kroatien och Monaco tillåts inresa med motsvarande begränsningar som vid de inre gränserna.

3.3. Tillåten trafik i begränsningsklass 1

 • Returtrafik till Finland
  • finska medborgare och deras familjemedlemmar
  • i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Returtrafik till eller via andra EU- och Schengenstater
  • medborgare i andra EU- och Schengenstater samt deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som bor i en annan EU- eller Schengenstat med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Arbetsresor och andra nödvändig skål
  • arbetsresor som baserar sig på anställning eller uppdrag
  • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål 
  • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter och i trafiken över de inre gränserna myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter 
  • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter 
  • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
  • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
  • personer som studerar i Finland 
  • personer som anländer med uppehållstillstånd i Finland samt medborgare i EU-/Schengenstater som registrerat sin uppehållsrätt
  • trafik mellan gränssamhällena vid landgränsen mellan Finland och Norge (kommunerna Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby och Sör-Varanger i Norge och kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki i Finland)
  • personer som reser i familjeärenden 
  • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
  • annan nödvändig och grundad anledning (till exempel nödvändiga eller annars grundade personliga skäl, representanter för utländska massmedier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen, plockare av naturprodukter som kommit på ett företags inbjudan som förbundit sig till en avsiktsförklaring, fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland, egendomsarrangemang i Finland och i trafiken över de inre gränserna idkande av samernas näring och kultur).

Samernas utövande av näring och kultur är en nödvändig orsak att komma in i landet. Samerna kan överskrida landgränsen mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge och gränsälvarna även på andra ställen än vid gränsövergångsställena. Detta ger dock inte samerna rätt att överskrida gränsen med ett motordrivet fordon, med undantag av terrängfordon. 

Inresa tillåts för diplomater samt för innehavare av tjänsterese- eller tjänstepass i sina arbetsuppgifter.

Övrig nödvändig trafik bedöms från fall till fall utifrån den utredning som erhållits vid gränskontrollen.

Se preciserande tolkningsanvisningar i stycke 5.

4. Begränsningsklass 2

Begränsningsklass 2 gäller all annan trafik över de yttre gränserna än den trafik över de yttre gränserna som nämns i stycke 3. Till denna klass hör till exempel inresa i landet från Ryssland, Förenade Kungariket, Förenta staterna och Turkiet. Dessa begränsningar är i kraft fram till den 22:e augusti 2021.

Från och med den 26:e juli 2021 tillåts inresa till Finland för personer från alla länder, förutsatt att de kan uppvisa ett intyg om att de vaccinerats med en i Finland godkänt covid-19-vaccinationsserie före ankomsten till landet. En lista på de i Finland godkända vaccinationerna finns tillgänglig på THLs hemsida: Vilka vaccinpreparat godkänns vid inresepunkterna? - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

4.1 Tillåten trafik i begränsningsklass 2

 • Returtrafik till Finland
  • finska medborgare och deras familjemedlemmar
  • i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Returtrafik till eller via andra EU- och Schengenstater
  • medborgare i andra EU- och Schengenstater samt deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som bor i en annan EU- eller Schengenstat med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Nödvändig orsak
  • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål
  • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter samt myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter
  • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter
  • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
  • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
  • personer som reser med finländskt uppehållstillstånd
  • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
  • tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl
  • övrig nödvändig och motiverad trafik, till exempel representanter för utländska medier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen samt inresa i landet för en familjemedlem till en finsk medborgare bosatt utomlands, plockare av naturprodukter som kommit på ett företags inbjudan som förbundit sig till en avsiktsförklaring, fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland.
 • Specialgrupper (t.ex. företrädare för kultur, idrott eller näringslivet)

Inresa tillåts för diplomater samt för innehavare av tjänsterese- eller tjänstepass i sina arbetsuppgifter.

Öppettiden vid gränsövergångsställena i Vartius, Niirala, Nuijamaa och Vaalimaa begränsas. Gränsövergångsstället i Vartius är öppet för persontrafik kl. 8.00–19.00, gränsövergångsstället i Niirala är öppet för persontrafik kl. 9.00–20.00 och gränsövergångsställena i Nuijamaa och Vaalimaa är öppna för persontrafik kl. 7.00–21.30. Gränsövergångsstället i Imatra är stängd för persontrafik. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte godstrafik eller personer som har ett nödvändigt och brådskande behov av att överskrida gränsen utanför öppettiderna. 

Kryssningsfartyg får lägga till i hamnen utan att passagerarna stiger i land. Från och med den 26:e juli 2021 tillåts dock kryssningsresenärernas landstigning med vissa begränsningar då kryssningsfartyget anländer från ett annat EU-land eller ett annat Schengenland. 

Andra än finska medborgare som bor i någon annan EU- eller Schengenstat har inte, med undantag för inom flygtrafiken, rätt att återvända till sitt bosättningsland via Finland, om transitresan anknyter till fritidsresande.

Se preciserande tolkningsanvisningar i stycke 5.

5. Preciserande tolkningsanvisningar

Detta stycke är delad på följande sätt:

 • 5.1 Tolkningsanvisningar: allmän
 • 5.2 Tolkningsanvisningar: begränsningsklass 1
 • 5.3 Tolkningsanvisningar: begränsningsklass 2

5.1 Tolkningsanvisningar: allmän

Beslut om inresa fattas i samband med gränskontrollen

Gränsbevakningsväsendet beviljar inte förhandstillstånd för inresa i landet. I trafiken över de yttre gränserna och till den del övervakningen vid de inre gränserna har återställts fattas alltid beslut om att tillåta inresa i samband med gränskontrollen.

Resedokument

En finsk medborgare som avlägsnar sig ur landet ska ha med sig det resedokument som krävs.

En utlänning ska ha med sig det resedokument som krävs och vid behov det visum eller uppehållstillstånd som krävs.

I trafiken mellan de nordiska länderna räcker det för en nordisk medborgare att vid behov kunna styrka sin identitet.

Uppehållstillstånd beviljat av Finland

Inresa i Finland är tillåten med uppehållstillstånd som beviljats av Finland. Vid gränskontrollen ska uppehållstillståndskortet visas upp.

En person som reser in i Finland med uppehållstillstånd som beviljats av Finland kan ha med sig ett barn/en person som han eller hon har vårdnaden om.

Det går att vänta på att en i Finland anhängiggjord ansökan om uppehållstillstånd avgörs i Finland och vistelsen i Finland är laglig under den tid ansökan handläggs. Även återresa till Finland tillåts. En visumskyldig behöver dock ett giltigt visum för återresan, ifall den vistelsetid som ett eventuellt visum tillåter har överskridits. En visumfri medborgare kan återvända från ett land utanför Schengenområdet direkt till Finland om det inte vinns visumfri vistelsetid kvar. Vistelse med uppehållstillstånd beaktas inte i kortvarig vistelse.

Gränsöverskridning utanför gränsövergångsställenas öppettider i vissa fall 

Gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Sverige är gränsövergångsställena i Karesuando, Kolari, Muonio, Pello och Övertorneå öppna för persontrafik kl. 7.00–21.00.

Begränsningarna av öppettiderna gäller inte godstrafik och inte heller sådan nödvändig persontrafik som har ett motiverat behov av att överskrida gränsen utanför öppettiderna. Som nödvändig persontrafik som har ett motiverat behov av att överskrida gränsen utanför öppettiderna anses till exempel transport- och logistikpersonal i deras arbetsuppgifter, personal inom hälso- och sjukvården, räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården) och äldreomsorgen i deras arbetsuppgifter, myndigheternas nödvändiga tjänsteuppgifter samt de personer som rör sig med grundläggande rättigheter och vars syfte för gränsöverskridning är regelbundet arbete. Dessutom kan man från fall till fall anse det motiverat om det finns en annan särskild grund, till exempel möte med en släkting på grund av ett brådskande sjukdomsfall, betydande konsekvenser av väderleksförhållandena i trafiken eller något annat särskilt motiverat behov, om väntetiden vid gränsövergångsstället skulle bli oskälig. 

Öppettiden vid gränsövergångsställena i Vartius, Niirala, Nuijamaa och Vaalimaa begränsas. Gränsövergångsstället i Vartius är öppet för persontrafik kl. 8.00–19.00, gränsövergångsstället i Niirala är öppet för persontrafik kl. 9.00–20.00 och gränsövergångsställena i Nuijamaa och Vaalimaa är öppna för persontrafik kl. 7.00–21.30. Gränsövergångsstället i Imatra är stängd för persontrafik. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte godstrafik eller personer som har ett nödvändigt och brådskande behov av att överskrida gränsen utanför öppettiderna. Som nödvändigt och brådskande behov anses:

 • förflyttning av service- och vinterunderhållspersonal i anslutning till skyldigheterna enligt statsfördraget för arrendeområdet för Saima kanal,
 • en tvingande och överraskande arbetsuppgift som inte tål dröjsmål (till exempel för att förhindra betydande ytterligare skador eller olägenheter); 
 • brådskande sjuktransport eller annan arbetsuppgift för räddningspersonal;
 • från fall till fall andra särskilt tvingande, nödvändigt och brådskande skäl som inte tål dröjsmål. 

Familjemedlem till finsk medborgare

En finsk medborgares familjemedlem kan komma till Finland om han eller hon uppfyller kraven i 37 § i utlänningslagen. En finsk medborgares familjemedlem kan dock vara familjemedlem till en finsk medborgare som är bosatt i Finland eller utomlands. Även en familjemedlem ska ha det resedokument som krävs och vid behov det visum eller uppehållstillstånd som krävs.

Bestämmelserna om fri rörlighet tillämpas på finska medborgares familjemedlemmar om en finsk medborgare har utnyttjat sin rätt att röra sig enligt direktivet om fri rörlighet genom att bosätta sig i en annan medlemsstat och familjemedlemmen kommer till Finland med honom eller henne eller följer honom eller henne senare. En finsk medborgares familjemedlem kan anlända till landet om han eller hon har den handling som krävs för att styrka uppehållsrätten i Finland eller i någon annan EU- eller Schengenstat.

Transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen

I trafiken över de yttre gränserna och till den del kontrollen vid de inre gränserna har återinförts tillåts transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen. Under genomresan vistas passagerarna i regel på flygplatsens transitområde, men inresa kan i enskilda fall också tillåtas för att genomföra ovannämnda genomresa. Passageraren kan övernatta till exempel på ett hotell eller inkvarteringsställe i närheten av flygplatsen, i synnerhet om väntetiden för transiteringen på flygplatsen är lång. Sådana situationer är till exempel då väntetiden blir orimlig på grund av att anknytningsflyget ställs in.

Målländerna kan förutsätta coronatestning även vid transitflygplatsen. Enbart att vänta på testning och testresultat är inte en grund för att tillåta inresa under en genomresa.

Plockare av naturprodukter

Plockare av vilda bär och naturprodukter samt personer som anländer för att utföra andra uppgifter inom plockning eller insamling, tillåts att resa in i landet på ett företags inbjudan som bundit sig till en avsiktsförklaring både vid den inre och den yttre gränsen.

Specialgrupper

Specialgrupper i trafiken över de yttre gränserna, t.ex. företrädare för kultur, idrott eller näringslivet, kan tillåtas inresa i landet när det är motiverat att personerna eller grupperna av personer kommer in i landet. Sådana uppgifter är uppgifter som är nödvändiga särskilt för att trygga återhämtningen, ny tillväxt, regional ekonomi eller verksamhetsbetingelserna på lång sikt samt arrangemang som bygger på ömsesidighet.

Ansökningar som gäller specialgrupper skickas direkt till Gränsbevakningsväsendet via e-post ([email protected]). Ansökan lämnas in av parten som skickar inbjudan.

Ansökningarna ska innehålla en motivering till verksamhetens nationella betydelse och till att andra förfaringssätt inte kan följas samt med vilka åtgärder hälsosäkerheten säkerställs. En arbetsgivare eller annan aktör som bjuder in en person eller grupp ska för dem lägga fram en egen åtgärdsplan för hälsosäkerheten som tar hänsyn till de nationella anvisningarna. En arbetsgivare eller annan aktör som bjuder in en person eller grupp ska för dem lägga fram en egen åtgärdsplan för hälsosäkerheten som tar hänsyn till de nationella anvisningarna.

Om man i fråga om hälsosäkerhetsåtgärderna iakttar minst gällande nationella rekommendationer från hälsovårdsmyndigheterna behövs inget separat utlåtande från hälsovårdsmyndigheterna om dessa åtgärder i ansökan. I de fall där man i de hälsosäkerhetsåtgärder som presenteras i ansökan föreslår avvikelser från gällande rekommendationer eller det i övrigt är fråga om en avvikande ansökan (t.ex. stor gruppstorlek eller flera separata grupper) ska ett separat utlåtande från den lokala (kommunens eller sjukvårdsdistriktets) smittskyddsmyndigheten bifogas ansökan.

Ansökningarna skickas från Gränsbevakningsväsendet till de ansvariga ministerierna samt vid behov till Institutet för hälsa och välfärd för utlåtande. När Gränsbevakningsväsendet har fått utlåtandet drar verket utifrån ansökan upp riktlinjer hur nödvändigt det är med inresan och informerar sökanden om dessa riktlinjer. Handläggningstiden för ansökan är uppskattningsvis 2 veckor. Det slutliga beslutet om inresa fattas i gränskontrollen.

5.2 Tolkningsanvisningar: begränsningsklass 1

Arbetsresa 

Arbetsresor som baserar sig på anställning eller uppdrag tillåts i trafiken över de inre gränserna inom alla transportsätt. Syftet med och förutsättningarna för en arbetsresa utreds i samband med gränskontrollen. Vid gränskontrollen ska resenären förbereda sig på att visa upp grunderna för arbetsresan och i synnerhet handlingar som gäller anställningsförhållandet eller uppdraget. 

Mobilitet inom sådana program för frivilligarbete som baserar sig på internationella skyldigheter (t.ex. EU:s Europeiska solidaritetskåren).

I fall av arbetsrelaterad invandring tillåts den som befinner sig på arbetsresa och reser in i landet också att ha med sin familj (make och minderåriga barn).  

Samma principer som gäller vid den yttre gränsen tillämpas på  säsongsarbetare (tredjelandsmedborgare) som anländer från ett tredje land via en annan EU- eller Schengenstat. 

Trafik mellan de lokala gränssamhällena vid landgränsen mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge

Inreserätten som grundar sig på tillhörighet till ett gränssamhälle har upphävts för gränssamhällena vid landgränsen mellan Finland och Sverige. Inresa tillåts för invånare i gränssamhällen vid landgränsen mellan Finland och Norge. Finska medborgare har dock fortfarande alltid rätt att resa in i landet och att lämna landet.

Familjeärenden

I begränsningsklass 1 tillåts inresa i Finland i familjeärenden.

Personer som reser in i landet för att träffa en släkting som är bosatt i Finland räknas som personer som reser i familjeärenden. För inresa i syfte att träffa en släkting, tillämpas ankomsten till landet på följande personer:

 • till landet ankommande släktingar till finska medborgare som är bosatta eller vistas i Finland,
 • till landet ankommande släktingar till EU- eller Schengenmedborgare bosatta i Finland och på deras familjemedlemmar,
 • till landet ankommande släktingar till tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med finländskt uppehållstillstånd. 

Med släkting avses makar, barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, barnbarnsbarn, mor- och farbröder, mostrar och fastrar, svåger, svägerska och kusiner, inklusive alla som ingår i ovannämnda personers familjer (make och minderåriga barn). Utgångspunkten är att man vid gränskontrollen litar på resenärens egen anmälan om släktskapet. Även vårdnadshavaren eller föremyndaren till en person som står under vårdnad jämställs med en släkting i detta syfte.

Även personer som anländer till landet på basis av sällskapsförhållande tolkas som personer som reser i familjefrågor. Med sällskapsförhållande avses i praktiken parförhållande. Med sällskapsförhållande avses personer som är gifta med varandra eller som varaktigt lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden oberoende av deras könstillhörighet. I detta fall är det inte obligatoriskt att paret har bott tillsammans i två år. Därtill accepteras förhållanden mellan personer som bor i olika länder, s.k. långdistansförhållanden.

Utgångspunkten är att man vid gränskontrollen litar på resenärens egen anmälan om sällskapsförhållandet, i enskilda fall kan man be om närmare information. Inresa på basis av sällskapsförhållande tillämpas förutom på finska medborgares partner även på partners till EU-medborgare/Schengenmedborgare och deras familjemedlemmar som bor i Finland samt tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med ett uppehållstillstånd som beviljats av Finland. En person som står under vårdnad av en person som kommer till Finland på basis av sällskapsförhållande har också rätt att komma till Finland.

I begränsningsklass 1 tillåts inresa i Finland även i andra familjeärenden. Övriga familjeärenden är till exempel begravningar, bröllop och sjukdomsfall. För dessa evenemang kan även andra än släktingar komma till landet.

Studier 

Den som tillhör begränsningsklass 1 kan resa in i Finland för studier enligt följande:

 • Sökande som ska delta i inträdesprov till utbildningar som leder till examen vid universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter
 • Studenter med studierätt vid finländska universitet, yrkeshögskolor, gymnasier eller yrkesläroanstalter
 • Utbytesstudenter som kommer till en finländsk läroanstalt inom Erasmus- och Nordplus-programmen och inom ramen för bilaterala avtal och utbytes- och praktikavtal, eller studenter som kommer för en arbetspraktik som ingår i studierna. Inga begränsningar gäller för utbytets eller praktikens längd. 

En studerande kan också komma till Finland med uppehållstillstånd som beviljats av Finland.    

Nödvändiga eller annars grundade personliga orsaker

I begränsningsklass 1 tillåts inresa i Finland av en nödvändig eller annars grundad personlig orsak. Som en nödvändig personlig eller annars grundad orsak tolkas en prestation eller händelse som kräver personlig närvaro, som inte tål dröjsmål och som med beaktande av omständigheterna skulle medföra oskälig olägenhet om den inte genomförs. Till exempel deltagande i en läroanstalts inträdesprov, om detta kräver fysisk närvaro, anses vara en grundad personlig orsak för inresa. Nödvändiga personliga eller annars grundade orsaker bedöms från fall till fall i samband med gränskontrollen. Om möjligt ska dokument som påvisar situationen medtas eftersom detta kan göra gränskontrollen smidigare.

Inresa för en person som äger en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland eller inresa som gäller egendomsarrangemang

I begränsningsklass 1 tillåts inresa i Finland för en person som äger en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland. Ägarens familj kan också resa in. Med familj avses i detta fall make/maka, sambo och ägarens barn med familjer. Med ägande av fastighet, bostad eller fritidsbostad jämställs också långvarig uthyrning av motsvarande objekt (över ett års hyresavtal och avtal som ingåtts innan kontrollerna vid de inre gränserna återställs 03/2020).

En husvagn är inte en fastighet, fritidsbostad eller fritidsbostad i deras ursprungliga betydelse, så utgångspunkten är att ägandet av en husvagn inte är en tillräcklig orsak till att man anländer till landet. Men på denna punkt kan man genom prövning från fall till fall tillämpa ovan nämnda anvisningar om hyresbostaden – om personen kan påvisa att en husvagn används långvarigt på samma campingområde och om vagnen används som en semester- eller fritidsbostad (fasta terrass- och takkonstruktioner osv.), och personen har behov av att kontrollera sin egendoms skick, kan tillträde till landet tillåtas.

Som en person som kommer till landet för egendomsarrangemang räknas en person som kommer till exempel för att sälja, köpa eller hyra en fastighet, bostad eller fritidsbostad eller för något annat egendomsarrangemang. Att köpa eller sälja egendom av ringa värde (under 15 000 euro) räknas i princip inte som egendomsarrangemang.

5.3 Tolkningsanvisningar: begränsningsklass 2

Tvingande familjeärenden i begränsningsklass 2

I begränsningsklass 2 tillåts inresa i Finland i tvingande familjeärenden. Ett tvingande familjeärende är till exempel det egna barnets födelse, en allvarlig sjukdom som drabbat en nära anhörig, eget bröllop, träff med släktingar eller sällskapsförhållande.

Att träffa en släkting

För inresa i syfte att träffa en släkting, tillämpas ankomsten till landet på följande personer:

 • till landet ankommande släktingar till finska medborgare som är bosatta eller vistas i Finland,
 • till landet ankommande släktingar till EU- eller Schengenmedborgare bosatta i Finland och på deras familjemedlemmar,
 • till landet ankommande släktingar till tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med finländskt uppehållstillstånd. 

Med släkting avses makar, barn, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar, inklusive alla som ingår i ovannämnda personers familjer (make och minderåriga barn). Vid gränskontrollen litar man i regel på det som resenären själv uppger om släktskapet. Också vårdnadshavaren eller intressebevakaren till en person som är beroende av denna för sin försörjning likställs med en släkting i inresesituationer.

Sällskapsförhållande

I begränsningsklass 2 tillåts inresa i Finland på basis av ett sällskapsförhållande.

Med sällskapsförhållande avses personer som är gifta med varandra eller som varaktigt lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden oberoende av deras könstillhörighet. I detta fall är det inte obligatoriskt att paret har bott tillsammans i två år. Därtill accepteras förhållanden mellan personer som bor i olika länder, s.k. långdistansförhållanden, och andra former av fast samvaro.

Utgångspunkten är att man vid gränskontrollen litar på resenärens egen anmälan om sällskapsförhållandet, i enskilda fall kan man be om närmare information. Inresa på basis av sällskapsförhållande tillämpas förutom på finska medborgares partner även på EU-medborgares/Schengenmedborgares partner som bor i Finland och deras familjemedlemmars partner samt tredjelandsmedborgares partner som vistas med uppehållstillstånd. En person som står under vårdnad av en person som kommer till Finland på basis av sällskapsförhållande har också rätt att komma till Finland.

Tvingande personliga skäl i begränsningsklass 2

I begränsningsklass 2 tillåts inresa i Finland av tvingande personliga skäl. Som tvingande personliga skäl tolkas tvingande eller oförutsedda skäl som förutsätter personlig närvaro och som inte tål dröjsmål och att personens frånvaro skulle orsaka betydande olägenheter med beaktande av omständigheterna. En tvingande personlig orsak kan vara till exempel en närståendes begravning. Tvingande personliga orsaker bedöms från fall till fall i samband med gränskontrollen. Om möjligt ska dokument som påvisar situationen medtas eftersom detta kan göra gränskontrollen smidigare.

Deltagande i en läroanstalts inträdesprov, om detta kräver fysisk närvaro, anses också vara en grundad personlig orsak för inresa.

Inresa för en person som äger en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland 

En person som äger en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland kan också anlända till Finland i trafiken över de yttre gränserna från tredjeländer. Ägarens familj (make eller maka och minderårigt barn) kan också komma in i landet.

Arbeten som är viktiga med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen 

Som annat nödvändigt skäl i trafiken över de yttre gränserna räknas arbete som är viktigt särskilt med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen och som förutsätter en arbetsprestation av en eller flera personer från ett annat land och som inte kan flyttas fram.

Under ledning av arbets- och näringsministeriet har man definierat arbeten som är viktiga med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och som inte tål dröjsmål. Förteckningen över kritiska uppgifter utgör inget förhandsbeslut om inresa i landet. Arbetsgivaren ska på en separat blankett motivera varför arbetsuppgiften för en arbetstagare som kommer till Finland är kritisk och varför arbetsprestationen inte tål dröjsmål. En arbetstagare som önskar resa in i Finland ska visa upp denna blankett i gränskontrollen utöver de övriga dokumenten som krävs för gränsöverskridning.

Gränskontrollmyndigheten beaktar förteckningen över kritiska uppgifter samt arbetsgivarens motiveringar vid bedömningen av vad som är ett nödvändigt skäl för inresa.

Säsongsarbetare (tredjelandsmedborgare)

Under vegetationsperioden 2021 tillåts säsongsarbetskraft som är kritisk med tanke på försörjningsberedskapen.

Säsongsarbetstillståndet ska ha beviljats före inresan för att arbetstagaren ska ha en faktisk möjlighet att utföra arbete som är kritiskt för försörjningsberedskapen och som inte kan skjutas fram.

Arbetsgivaren ska på arbetsgivarens motiveringsblankett motivera säsongsarbetarens inresa i landet. En säsongsarbetare som önskar resa in i Finland ska visa upp denna blankett i gränskontrollen utöver de övriga dokumenten som krävs för gränsöverskridning. Gränskontrollmyndigheten beaktar arbetsgivarens motiveringar när den bedömer säsongsarbetarens inresa.

Ett minderårigt barn till en tredjelandsmedborgare som kommer för säsongsarbete kan resa in i landet tillsammans med säsongsarbetaren, om barnets bästa och vård kräver det.

I fråga om säsongsarbetare som kommer med säsongsarbetsintyg eller visum för säsongsarbete (tredjelandsmedborgare) omfattar det försörjningsberedskapskritiska arbetet arbeten som utförs på jordbruks-, trädgårds- och skogsgårdar. Arbeten som utförs på pälsfarmer anses inte vara kritiska för försörjningsberedskapen.  

Innehavare av uppehållstillstånd för säsongsarbete kan komma till Finland på samma sätt som innehavare av uppehållstillstånd.   

Jord- och skogsbruksministeriet ger anvisningar för arbetsgivare om hälsosäker inresa för säsongsarbetare och för säsongsarbetare om hälsosäkerhet: Anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare inom primärproduktionen.

Man kan komma till landet visumfritt redan innan det beviljade säsongsarbetet börjar gälla med tanke på övergången till frivillig karantän.