Instruktioner gällande gränsövergång under pandemi av coronaviruset från och med den 26 april

Gränsbevakningsväsendets anvisningar om inresan till resenärer

Gränsbevakningsväsendets anvisningar enligt statsrådets beslut ger information till resenärer om ändringar i inresetrafiken från och med den 26 april. Begränsningarna som gäller inresa fortsätter fram till den 25 maj 2021.

Gränsbevakningsväsendet använder begreppen Normaliserad gränstrafikBegränsningsklass 1 och Begränsningsklass 2 i de anvisningar som ges åt resenärer gällande inresandet under koronaepidemin.

Med hjälp av denna klassificering för enskilda stater underlättas anvisningarnas läsbarhet och begriplighet. Begränsningsklasserna beskriver de gränstrafikens restriktioner och inreseförutsättningar som gäller inresa till Finland från vartdera land eller landets invånare. Anvisningarna baserar sig på de beslut om gränstrafik, som statsrådet gör.

Hälsosäkerhetsinstruktioner (i frågor om t.ex. karantän eller coronatest och -intyg)

Ett negativt testintyg, ett läkarintyg över att man redan haft covid-19 eller ett vaccinationsintyg berättigar inte ensamt till inresa för en utländsk medborgare. En utländsk medborgares inresa ska uppfylla förutsättningarna för inresa i normaliserad trafik, begränsningsklass I eller begränsningsklass II. En finsk medborgare behöver inte visa upp ett intyg vid gränskontrollen för att komma in i landet. Däremot kräver flera transportföretag ett negativt testintyg som villkor för att ta sig ombord på transportmedlet. Frågor om detta krav kan riktas till transportföretaget. 

Ett negativt testintyg och ett läkarintyg över att man haft covid-19 för mindre än sex månader sedan påverkar bara de hälsosäkerhetsåtgärder som tillämpas vid ankomsten till landet. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för dessa hälsosäkerhetsåtgärder och ger hälsosäkerhetsanvisningar (gällande bl.a. frivillig karantän) för resenärer som anländer till Finland. Se aktuella rekommendationer om hälsosäkerhet vid resor i THL:s anvisningar: Anvisningar för resenärer och arbetstagare som anländer till Finland

1. Allmän

Enligt 9 § i grundlagen får finska medborgare inte hindras att resa in i landet, och på samma sätt har var och en rätt att lämna Finland. Rätten att lämna landet kan dock begränsas genom lag om det är nödvändigt för att säkerställa rättegång eller verkställighet av straff eller för att säkerställa att skyldigheten att försvara landet fullgörs.

Var och en som reser från Finland till ett annat land ska själv kontrollera vilka begränsningar och förutsättningar som gäller inresa i mållandet. Målländerna kan ha egna gällande begränsningar och villkor för resenärerna.

Med trafik över den inre gränsen avses trafik som överskrider gränsen mellan Finland och en annan stat som hör till Schengenområdet. Följande EU-länder är Schengenländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Österrike, Grekland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Finland, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland. Schengenländer utanför EU är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Med trafik över den yttre gränsen avses trafik som överskrider gränsen mellan Finland och en stat som inte hör till Schengenområdet. Vid gränsöverskridning i trafiken mellan Finland och en annan stat tillämpas anvisningarna om gränsöverskridning vid den yttre gränsen, om den andra staten inte hör till Schengenområdet. Detta gäller även EU-länder som inte hör till Schengenområdet. EU-medlemsländer som inte hör till Schengenområdet är Bulgarien, Irland, Kroatien, Cypern och Rumänien. 

2. Normaliserad gränstrafik

Detta stycke gäller:

 • Trafik över de inre gränserna som inte omfattas av kontroll vid de inre gränserna: Island och fritidsbåtstrafik mellan Schengenländer.

 • Länder som inte längre omfattas av begränsningar i trafiken över de yttre gränserna: Vatikanen.

 • Trafik över de yttre gränserna mellan Finland och Australien, Rwanda, Singapore, Sydkorea, Thailand och Nya Zeeland för de som bor i dessa länder (bara direktflyg).

2.1 Trafik över de inre gränserna: Island och fritidsbåtstrafiken mellan Schengenländer

Trafik mellan Finland och Island och fritidsbåtstrafiken mellan Schengenländer omfattas inte av kontroll vid de inre gränserna.

När det gäller gränsövervakningen är fritidsbåttrafiken mellan Schengenländerna obegränsad och fritidsbåtar har ingen skyldighet att inställa sig för gränskontroll. Utöver havsområdet är det även möjligt att komma till Finland med fritidsbåt över flodgränsen mellan Finland och Sverige (Torne älv, Muonio älv).

2.2 Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna avskaffas för Vatikanen

Trafik mellan Finland och Vatikanen tillåts utan begränsningar vid alla gränsövergångsställen, dock med beaktande av bestämmelserna som gäller utlänningars inresa.

2.3. Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna avskaffas för invånare i Australien, Rwanda, Singapore, Sydkorea Thailand och Nya Zeeland (bara direktflyg)

Personer bosatta i Australien, Rwanda, Singapore, Sydkorea Thailand och Nya Zeeland får resa in i Finland utan begränsningar i trafiken från detta land från och med den 24 augusti 2020, dock med beaktande av bestämmelserna som gäller utlänningars inresa.

Personer som reser med ett pass som utfärdats i något av ovanstående länder kan i regel antas bo i landet. I gränskontrollen kan man också vid behov ställa frågor för att utreda bosättningslandet. Utgångspunkten är att man litar på resenärens eget meddelande om bosättningsland. Vid behov kan boendet fastställas till exempel genom att personen uppvisar en identitetshandling, ett körkort eller någon annan handling som visar var han eller hon bor och som utfärdats av tredjestaten. Ett uppehålls- eller arbetstillstånd som utfärdats i något av dessa länder visar också att personen bor i landet. Boendet i ett sådant land kan också påvisas med något annat officiellt dokument som bekräftar att personen bor i landet.

Från dessa länder får andra än personer som bor i dessa länder resa in i Finland med samma begränsningar som i begränsningsklass 2.

3. Begränsningsklass 1

Begränsningsklass 1 gäller:

 • Länder som fortfarande omfattas av kontroll vid de inre gränserna: Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Litauen, Polen, Lettland, Liechtenstein och Österrike

 • Trafik över de yttre gränserna mellan Finland och Andorra, Bulgarien, Irland, Kroatien, Rumänien, San Marino och Monaco.

3.1 Trafiken över de inre gränserna från Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Litauen, Polen, Lettland, Liechtenstein och Österrike

Kontrollen vid de inre gränserna fortsätter i trafiken mellan Finland och Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Litauen, Polen, Lettland, Liechtenstein och Österrike med undantag av fritidsbåtstrafiken.

Till den del övervakningen av de inre gränserna har återställts ska de som passerar den inre gränsen använda gränsövergångsställen. Det är inte tillåtet att passera gränsen någon annanstans utan tillstånd.

Det är tillåtet att passera gränsen mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge längs isen. Det är dock inte tillåtet att gå i land på det andra landets sida av älven.

Gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Norge är öppna för persontrafik kl. 9.00–21.00 och vid landgränsen mellan Finland och Sverige är gränsövergångsställena i Karesuando, Kolari, Muonio, Pello och Övertorneå öppna för persontrafik kl. 7.00–21.00.

Begränsningarna av öppettiderna gäller inte transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras arbetsuppgifter, personal inom hälso- och sjukvården, räddningsväsendets personal och yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i deras arbetsuppgifter, personer som rör sig i myndigheternas nödvändiga tjänsteuppgifter eller personer som rör sig med grundläggande rättigheter och vars syfte för gränsöverskridning är regelbundet arbete. Dessutom kan Gränsbevakningsväsendet tillåta gränsöverskridning utanför öppettiderna från fall till fall, om det finns en särskild grund för detta.

3.2. Trafiken över de yttre gränserna från Andorra, Bulgarien, Irland, Kroatien, Rumänien, San Marino, Cypern och Monaco

I trafiken mellan Finland och Andorra, Bulgarien, Irland, Kroatien, Rumänien, San Marino, Cypern och Monaco tillåts inresa med motsvarande begränsningar som vid de inre gränserna.

3.3. Tillåten trafik i begränsningsklass 1

 • Returtrafik till Finland
  • finska medborgare och deras familjemedlemmar
  • i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Returtrafik till eller via andra EU- och Schengenstater
  • medborgare i andra EU- och Schengenstater samt deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som bor i en annan EU- eller Schengenstat med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Nödvändig orsak
  • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål
  • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter och i trafiken över de inre gränserna myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter
  • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter
  • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
  • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
  • personer som studerar i Finland
  • personer som anländer med uppehållstillstånd i Finland samt medborgare i EU-/Schengenstater som registrerat sin uppehållsrätt
  • personer som reser i familjeärenden (till exempel möte med en släkting, sällskapsförhållande, begravning, bröllop, sjukdomsfall)
   • med släkting avses make/maka, barn, föräldrar, barnbarn, svärföräldrar och mor- och farföräldrar
  • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
  • annan nödvändig och grundad anledning (till exempel nödvändiga eller annars grundade personliga skäl, representanter för utländska massmedier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen, fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland, egendomsarrangemang i Finland och i trafiken över de inre gränserna idkande av samernas näring och kultur).
 • Specialgrupper (t.ex. företrädare för kultur, idrott eller näringslivet)

Samernas utövande av näring och kultur är en nödvändig orsak att komma in i landet. Samerna kan överskrida landgränsen mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge och gränsälvarna även på andra ställen än vid gränsövergångsställena. Detta ger dock inte samerna rätt att överskrida gränsen med ett motordrivet fordon, med undantag av terrängfordon. 

Inresa tillåts för diplomater samt för innehavare av tjänsterese- eller tjänstepass i sina arbetsuppgifter.

Övrig nödvändig trafik bedöms från fall till fall utifrån den utredning som erhållits vid gränskontrollen.

Se preciserande tolkningsanvisningar i stycke 5.

4. Begränsningsklass 2

Begränsningsklass 2 gäller all annan trafik över de yttre gränserna än den trafik över de yttre gränserna som nämns i stycke 3. Till denna klass hör till exempel inresa i landet från Ryssland, Förenade Kungariket, Förenta staterna och Turkiet.

4.1 Tillåten trafik i begränsningsklass 2

 • Returtrafik till Finland
  • finska medborgare och deras familjemedlemmar
  • i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Returtrafik till eller via andra EU- och Schengenstater
  • medborgare i andra EU- och Schengenstater samt deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som bor i en annan EU- eller Schengenstat med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Nödvändig orsak
  • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål
  • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter samt myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter
  • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter
  • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
  • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
  • personer som reser med finländskt uppehållstillstånd
  • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
  • tvingande familjeskäl (till exempel det egna barnets födelse, en allvarlig sjukdom som drabbat en nära anhörig, eget bröllop, sällskapsförhållande) eller andra tvingande personliga skäl
  • övrig nödvändig och motiverad trafik, till exempel representanter för utländska medier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen samt inresa i landet för en familjemedlem till en finsk medborgare bosatt utomlands
 • Specialgrupper (t.ex. företrädare för kultur, idrott eller näringslivet)

Inresa tillåts för diplomater samt för innehavare av tjänsterese- eller tjänstepass i sina arbetsuppgifter.

Öppettiden vid gränsövergångsställena i Vartius, Niirala, Nuijamaa och Vaalimaa begränsas. Gränsövergångsstället i Vartius är öppet för persontrafik kl. 8.00–19.00, gränsövergångsstället i Niirala är öppet för persontrafik kl. 9.00–20.00 och gränsövergångsställena i Nuijamaa och Vaalimaa är öppna för persontrafik kl. 7.00–21.30. Gränsövergångsstället i Imatra är stängd för persontrafik. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte godstrafik eller personer som har ett nödvändigt och brådskande behov av att överskrida gränsen utanför öppettiderna. 

Kryssningsfartyg får lägga till i hamnen utan att passagerarna stiger i land.

Övrig nödvändig trafik bedöms från fall till fall utifrån den utredning som erhållits vid gränskontrollen.

Se preciserande tolkningsanvisningar i stycke 5.

5. Preciserande tolkningsanvisningar

5.1 Tolkningsanvisningar: allmän

Gränsöverskridning utanför gränsövergångsställenas öppettider i vissa fall 

Gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Norge är öppna för persontrafik kl. 9.00–21.00 och vid landgränsen mellan Finland och Sverige är gränsövergångsställena i Karesuando, Kolari, Muonio, Pello och Övertorneå öppna för persontrafik kl. 7.00–21.00.

Begränsningarna av öppettiderna gäller inte godstrafik och inte heller sådan nödvändig persontrafik som har ett motiverat behov av att överskrida gränsen utanför öppettiderna. Som nödvändig persontrafik som har ett motiverat behov av att överskrida gränsen utanför öppettiderna anses till exempel transport- och logistikpersonal i deras arbetsuppgifter, personal inom hälso- och sjukvården, räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården) och äldreomsorgen i deras arbetsuppgifter, myndigheternas nödvändiga tjänsteuppgifter samt de personer som rör sig med grundläggande rättigheter och vars syfte för gränsöverskridning är regelbundet arbete. Dessutom kan man från fall till fall anse det motiverat om det finns en annan särskild grund, till exempel möte med en släkting på grund av ett brådskande sjukdomsfall, betydande konsekvenser av väderleksförhållandena i trafiken eller något annat särskilt motiverat behov, om väntetiden vid gränsövergångsstället skulle bli oskälig. 

Öppettiden vid gränsövergångsställena i Vartius, Niirala, Nuijamaa och Vaalimaa begränsas. Gränsövergångsstället i Vartius är öppet för persontrafik kl. 8.00–19.00, gränsövergångsstället i Niirala är öppet för persontrafik kl. 9.00–20.00 och gränsövergångsställena i Nuijamaa och Vaalimaa är öppna för persontrafik kl. 7.00–21.30. Gränsövergångsstället i Imatra är stängd för persontrafik. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte godstrafik eller personer som har ett nödvändigt och brådskande behov av att överskrida gränsen utanför öppettiderna. Som nödvändigt och brådskande behov anses:

 • förflyttning av service- och vinterunderhållspersonal i anslutning till skyldigheterna enligt statsfördraget för arrendeområdet för Saima kanal,
 • en tvingande och överraskande arbetsuppgift som inte tål dröjsmål (till exempel för att förhindra betydande ytterligare skador eller olägenheter); 
 • brådskande sjuktransport eller annan arbetsuppgift för räddningspersonal;
 • från fall till fall andra särskilt tvingande, nödvändigt och brådskande skäl som inte tål dröjsmål. 

Familjemedlem till finsk medborgare

En familjemedlem till en finsk medborgare kan komma till Finland om han eller hon uppfyller kraven i 37 § i utlänningslagen. En finsk medborgares familjemedlem ska vara familjemedlem till en finsk medborgare som är bosatt i Finland. Via den yttre gränsen tillåts dock också inresa i landet för en familjemedlem till en finsk medborgare bosatt utomlands. Även en familjemedlem ska ha det resedokument som krävs och vid behov det visum eller uppehållstillstånd som krävs.

Bestämmelserna om fri rörlighet tillämpas på finska medborgares familjemedlemmar om en finsk medborgare har utnyttjat sin rätt att röra sig enligt direktivet om fri rörlighet genom att bosätta sig i en annan medlemsstat och familjemedlemmen kommer till Finland med honom eller henne eller följer honom eller henne senare. En finsk medborgares familjemedlem kan anlända till landet om han eller hon har den handling som krävs för att styrka uppehållsrätten i Finland eller i någon annan EU- eller Schengenstat.

Uppehållstillstånd beviljat av Finland

Inresa i Finland är tillåten med uppehållstillstånd som beviljats av Finland. Vid gränskontrollen ska uppehållstillståndskortet visas upp.

En person som reser in i Finland med uppehållstillstånd som beviljats av Finland kan ha med sig ett barn/en person som han eller hon har vårdnaden om.

Transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen

I trafiken över de yttre gränserna och till den del kontrollen vid de inre gränserna har återinförts tillåts transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen. Under genomresan vistas passagerarna i regel på flygplatsens transitområde, men inresa kan i enskilda fall också tillåtas för att genomföra ovannämnda genomresa. Passageraren kan övernatta till exempel på ett hotell eller inkvarteringsställe i närheten av flygplatsen, i synnerhet om väntetiden för transiteringen på flygplatsen är lång. Sådana situationer är till exempel då väntetiden blir orimlig på grund av att anknytningsflyget ställs in.

Målländerna kan förutsätta coronatestning även vid transitflygplatsen. Enbart att vänta på testning och testresultat är inte en grund för att tillåta inresa under en genomresa.

Beslut om inresa fattas i samband med gränskontrollen

Gränsbevakningsväsendet beviljar inte förhandstillstånd för inresa i landet. I trafiken över de yttre gränserna och till den del övervakningen vid de inre gränserna har återställts fattas alltid beslut om att tillåta inresa i samband med gränskontrollen.

Resedokument

En finsk medborgare som avlägsnar sig ur landet ska ha med sig det resedokument som krävs.

En utlänning ska ha med sig det resedokument som krävs och vid behov det visum eller uppehållstillstånd som krävs.

I trafiken mellan de nordiska länderna räcker det för en nordisk medborgare att vid behov kunna styrka sin identitet.

Arbeten som är viktiga med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen 

Som annat nödvändigt skäl i trafiken över de yttre eller de inre gränserna räknas arbete som är viktigt särskilt med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen och som förutsätter en arbetsprestation av en eller flera personer från ett annat land och som inte kan flyttas fram.

Under ledning av arbets- och näringsministeriet har man definierat arbeten som är viktiga med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och som inte tål dröjsmål. Förteckningen över kritiska uppgifter utgör inget förhandsbeslut om inresa i landet. Arbetsgivaren ska på en separat blankett motivera varför arbetsuppgiften för en arbetstagare som kommer till Finland är kritisk och varför arbetsprestationen inte tål dröjsmål. En arbetstagare som önskar resa in i Finland ska visa upp denna blankett i gränskontrollen utöver de övriga dokumenten som krävs för gränsöverskridning.

Gränskontrollmyndigheten beaktar förteckningen över kritiska uppgifter samt arbetsgivarens motiveringar vid bedömningen av vad som är ett nödvändigt skäl för inresa.

Säsongsarbetare (tredjelandsmedborgare)

Under vegetationsperioden 2021 tillåts säsongsarbetskraft som är kritisk med tanke på försörjningsberedskapen.

Säsongsarbetstillståndet ska ha beviljats före inresan för att arbetstagaren ska ha en faktisk möjlighet att utföra arbete som är kritiskt för försörjningsberedskapen och som inte kan skjutas fram.

Arbetsgivaren ska på arbetsgivarens motiveringsblankett motivera säsongsarbetarens inresa i landet. En säsongsarbetare som önskar resa in i Finland ska visa upp denna blankett i gränskontrollen utöver de övriga dokumenten som krävs för gränsöverskridning. Gränskontrollmyndigheten beaktar arbetsgivarens motiveringar när den bedömer säsongsarbetarens inresa.

Ett minderårigt barn till en tredjelandsmedborgare som kommer för säsongsarbete kan resa in i landet tillsammans med säsongsarbetaren, om barnets bästa och vård kräver det.

I fråga om säsongsarbetare som kommer med säsongsarbetsintyg eller visum för säsongsarbete (tredjelandsmedborgare) omfattar det försörjningsberedskapskritiska arbetet arbeten som utförs på jordbruks-, trädgårds- och skogsgårdar. Arbeten som utförs på pälsfarmer anses inte vara kritiska för försörjningsberedskapen.  

Innehavare av uppehållstillstånd för säsongsarbete kan komma till Finland på samma sätt som innehavare av uppehållstillstånd.   

Jord- och skogsbruksministeriet ger anvisningar för arbetsgivare om hälsosäker inresa för säsongsarbetare och för säsongsarbetare om hälsosäkerhet: Anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare inom primärproduktionen.

Specialgrupper

Specialgrupper i trafiken över de inre och yttre gränserna, t.ex. företrädare för kultur, idrott eller näringslivet, kan tillåtas inresa i landet när det är motiverat att personerna eller grupperna av personer kommer in i landet. Sådana uppgifter är uppgifter som är nödvändiga särskilt för att trygga återhämtningen, ny tillväxt, regional ekonomi eller verksamhetsbetingelserna på lång sikt.

Ansökningar som gäller specialgrupper skickas direkt till Gränsbevakningsväsendet via e-post ([email protected]). Ansökan lämnas in av parten som skickar inbjudan.

Ansökningarna ska innehålla en motivering till verksamhetens nationella betydelse och till att andra förfaringssätt inte kan följas samt med vilka åtgärder hälsosäkerheten säkerställs. En arbetsgivare eller annan aktör som bjuder in en person eller grupp ska för dem lägga fram en egen åtgärdsplan för hälsosäkerheten som tar hänsyn till de nationella anvisningarna. En arbetsgivare eller annan aktör som bjuder in en person eller grupp ska för dem lägga fram en egen åtgärdsplan för hälsosäkerheten som tar hänsyn till de nationella anvisningarna.

Om man i fråga om hälsosäkerhetsåtgärderna iakttar minst gällande nationella rekommendationer från hälsovårdsmyndigheterna behövs inget separat utlåtande från hälsovårdsmyndigheterna om dessa åtgärder i ansökan. I de fall där man i de hälsosäkerhetsåtgärder som presenteras i ansökan föreslår avvikelser från gällande rekommendationer eller det i övrigt är fråga om en avvikande ansökan (t.ex. stor gruppstorlek eller flera separata grupper) ska ett separat utlåtande från den lokala (kommunens eller sjukvårdsdistriktets) smittskyddsmyndigheten bifogas ansökan.

Ansökningarna skickas från Gränsbevakningsväsendet till de ansvariga ministerierna samt vid behov till Institutet för hälsa och välfärd för utlåtande. När Gränsbevakningsväsendet har fått utlåtandet drar verket utifrån ansökan upp riktlinjer hur nödvändigt det är med inresan och informerar sökanden om dessa riktlinjer. Handläggningstiden för ansökan är uppskattningsvis 2 veckor. Det slutliga beslutet om inresa fattas i gränskontrollen.

5.2 Tolkningsanvisningar: begränsningsklass 1

Trafik mellan de lokala gränssamhällena vid landgränsen mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge

Inreserätten som grundar sig på tillhörighet till ett gränssamfund upphävs den 27 januari 2021. Finska medborgare har dock fortfarande rätt att resa in i landet och lämna landet. 

Familjeärenden

I begränsningsklass 1 tillåts inresa i Finland i familjeärenden.

Personer som reser in i landet för att träffa en släkting som är bosatt i Finland räknas som personer som reser i familjeärenden. Inresa i syfte att träffa en släkting tillämpas förutom på släktingar till finska medborgares släktingar bosatta i Finland även på släktingar till EU- eller Schengenmedborgare och deras familjemedlemmar som bor i Finland samt tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med finländskt uppehållstillstånd.

Med släkting avses make/maka, barn, föräldrar, barnbarn, svärföräldrar och mor- och farföräldrar. Utgångspunkten är att man vid gränskontrollen litar på resenärens egen anmälan om släktskapet. Även vårdnadshavaren eller föremyndaren till en person som står under vårdnad jämställs med en släkting i detta syfte.

Även personer som anländer till landet på basis av sällskapsförhållande tolkas som personer som reser i familjefrågor. Med sällskapsförhållande avses i praktiken parförhållande. Med sällskapsförhållande avses personer som är gifta med varandra eller som varaktigt lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden oberoende av deras könstillhörighet. I detta fall är det inte obligatoriskt att paret har bott tillsammans i två år. Därtill accepteras förhållanden mellan personer som bor i olika länder, s.k. långdistansförhållanden.

Utgångspunkten är att man vid gränskontrollen litar på resenärens egen anmälan om sällskapsförhållandet, i enskilda fall kan man be om närmare information. Inresa på basis av sällskapsförhållande tillämpas förutom på finska medborgares partner även på partners till EU-medborgare/Schengenmedborgare och deras familjemedlemmar som bor i Finland samt tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med ett uppehållstillstånd som beviljats av Finland. En person som står under vårdnad av en person som kommer till Finland på basis av sällskapsförhållande har också rätt att komma till Finland.

I begränsningsklass 1 tillåts inresa i Finland även i andra familjeärenden. Sådana är till exempel begravning, bröllop eller sjukdomsfall.

Personer som studerar i Finland

I begränsningsklass 1 tillåts inresa i Finland för följande studerande som antagits till en finländsk läroanstalt:

 • studerande som har examensrätt vid ett finländskt universitet, en yrkeshögskola, ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt
 • studerande som utför en praktikperiod som ingår i studierna som en del av studierna vid en finländsk läroanstalt
 • utbytesstuderande som kommer till en finländsk högskola för att studera inom ramen för Erasmus-, Nordplus- eller bilaterala utbytesprogram, om högskolan har beslutat att ta emot dem. Erasmus-praktik eller -idrottarutbyte är inte studier.

Kortvarigt studentutbyte hör i regel inte till den tillåtna trafiken. Längden på studentutbytet ska vara minst en termin för att det ska berättiga till inresa. 

En studerande kan också komma till Finland med uppehållstillstånd som beviljats av Finland.

Nödvändiga eller annars grundade personliga orsaker

I begränsningsklass 1 tillåts inresa i Finland av en nödvändig eller annars grundad personlig orsak. Som en nödvändig personlig eller annars grundad orsak tolkas en prestation eller händelse som kräver personlig närvaro, som inte tål dröjsmål och som med beaktande av omständigheterna skulle medföra oskälig olägenhet om den inte genomförs. Nödvändiga personliga eller annars grundade orsaker bedöms från fall till fall i samband med gränskontrollen. Om möjligt ska dokument som påvisar situationen medtas eftersom detta kan göra gränskontrollen smidigare.

Inresa för en person som äger en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland eller inresa som gäller egendomsarrangemang

I begränsningsklass 1 tillåts inresa i Finland för en person som äger en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland. Ägarens familj kan också resa in. Med familj avses i detta fall make/maka, sambo och ägarens barn med familjer. Med ägande av fastighet, bostad eller fritidsbostad jämställs också långvarig uthyrning av motsvarande objekt (över ett års hyresavtal och avtal som ingåtts innan kontrollerna vid de inre gränserna återställs 03/2020).

En husvagn är inte en fastighet, fritidsbostad eller fritidsbostad i deras ursprungliga betydelse, så utgångspunkten är att ägandet av en husvagn inte är en tillräcklig orsak till att man anländer till landet. Men på denna punkt kan man genom prövning från fall till fall tillämpa ovan nämnda anvisningar om hyresbostaden – om personen kan påvisa att en husvagn används långvarigt på samma campingområde och om vagnen används som en semester- eller fritidsbostad (fasta terrass- och takkonstruktioner osv.), och personen har behov av att kontrollera sin egendoms skick, kan tillträde till landet tillåtas.

Som en person som kommer till landet för egendomsarrangemang räknas en person som kommer till exempel för att sälja, köpa eller hyra en fastighet, bostad eller fritidsbostad eller för något annat egendomsarrangemang. Att köpa eller sälja egendom av ringa värde (under 15 000 euro) räknas i princip inte som egendomsarrangemang.

5.3 Tolkningsanvisningar: begränsningsklass 2

 

Tvingande familjeärenden i begränsningsklass 2

I begränsningsklass 2 tillåts inresa i Finland i tvingande familjeärenden. Ett tvingande familjeärende är till exempel det egna barnets födelse, en allvarlig sjukdom som drabbat en nära anhörig, eget bröllop eller sällskapsförhållande.

Även ett möte med ett eget minderårigt barn som bor i Finland kan anses vara ett tvingande familjeärende.

Tvingande personliga skäl i begränsningsklass 2

I begränsningsklass 2 tillåts inresa i Finland av tvingande personliga skäl. Som tvingande personliga skäl tolkas tvingande eller oförutsedda skäl som förutsätter personlig närvaro och som inte tål dröjsmål och att personens frånvaro skulle orsaka betydande olägenheter med beaktande av omständigheterna. En tvingande personlig orsak kan vara till exempel en närståendes begravning. Tvingande personliga orsaker bedöms från fall till fall i samband med gränskontrollen. Om möjligt ska dokument som påvisar situationen medtas eftersom detta kan göra gränskontrollen smidigare.

Som tvingande personlig orsak i begränsningsklass 2 kan också räknas inresa för en person som äger en fastighet i Finland, då personen kommer för att vidta sådana underhålls- och/eller serviceåtgärder som är nödvändiga i den fastighet han eller hon äger och som inte tål dröjsmål och då fastigheten med beaktande av förhållandena skulle orsakas betydande skada om personen inte skulle infinna sig.

Sällskapsförhållande

I begränsningsklass 2 tillåts inresa i Finland på basis av ett sällskapsförhållande.

Med sällskapsförhållande avses personer som är gifta med varandra eller som varaktigt lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden oberoende av deras könstillhörighet. I detta fall är det inte obligatoriskt att paret har bott tillsammans i två år. Därtill accepteras förhållanden mellan personer som bor i olika länder, s.k. långdistansförhållanden, och andra former av fast samvaro.

Utgångspunkten är att man vid gränskontrollen litar på resenärens egen anmälan om sällskapsförhållandet, i enskilda fall kan man be om närmare information. Inresa på basis av sällskapsförhållande tillämpas förutom på finska medborgares partner även på EU-medborgares/Schengenmedborgares partner som bor i Finland och deras familjemedlemmars partner samt tredjelandsmedborgares partner som vistas med uppehållstillstånd. En person som står under vårdnad av en person som kommer till Finland på basis av sällskapsförhållande har också rätt att komma till Finland.