Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemin från och med den 26:e juli 2021

Gränsbevakningsväsendets instruktioner för resenärer gällande inresa till Finland

Dessa instruktioner från Gränsbevakningsväsendet följer statsrådets beslut och informerar om ändringar som sker i inresegrunder till Finland från och med den 26:e juli 2021. Besluten är i kraft till och med den 22:e augusti 2021. 

I de anvisningar som ges åt resenärer gällande inresandet under coronapandemin använder Gränsbevakningsväsendet följande begrepp:

 • Normaliserad gränstrafik
 • Begränsningsklass 1 
 • Begränsningsklass 2 

Med hjälp av denna klassificering för enskilda stater underlättas anvisningarnas läsbarhet och begriplighet. Begränsningsklasserna beskriver de gränstrafikens restriktioner och inreseförutsättningar som gäller inresa till Finland från vartdera land eller landets invånare. Anvisningarna baserar sig på de beslut om gränstrafik, som statsrådet gör.

Hälsosäkerhetsinstruktioner (gällande bland annat om coronatester och -intyg samt rekommendationen att undvika sociala kontakter)

Utöver inreserestriktioner omfattas personer som anländer i landet även av de anvisningar och skyldigheter som stiftas om i lagen om smittsamma sjukdomar.

De hälsosäkerhetsåtgärder som vidtas vid ankomst i landet påverkas även av eventuella vaccinationsintyg och eller av intyg om en genomgången coronasjukdom. Hälsomyndigheterna utvärderar intygen som en del av de säkerhetsåtgärder som verkställs vid gränserna.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för och informerar om dessa hälsosäkerhetsåtgärder (bl a rekommendationen att undvika sociala kontakter) samt hälsosäkerhetsanvisningar som ges till resenärer som anländer till Finland. 

Se THL:s aktuella hälsosäkerhetsrekommendationer angående resor här: Anvisningar för resenärer och arbetstagare som anländer till Finland.

Det rekommenderas att man loggar in i Finentry-tjänsten före inresa: Startsida - Finentry

Inom Lapplands sjukvårdsdistrikt används motsvarande tjänsten Laplandentry: Laplandentry - Covid-19 | lshp.fi

1. Allmän

Enligt 9 § i grundlagen får finska medborgare inte hindras att resa in i landet, och på samma sätt har var och en rätt att lämna Finland. Rätten att lämna landet kan dock begränsas genom lag om det är nödvändigt för att säkerställa rättegång eller verkställighet av straff eller för att säkerställa att skyldigheten att försvara landet fullgörs.

Var och en som reser från Finland till ett annat land ska själv kontrollera vilka begränsningar och förutsättningar som gäller inresa i mållandet. Målländerna kan ha egna gällande begränsningar och villkor för resenärerna.

Med trafik över den inre gränsen avses trafik som överskrider gränsen mellan Finland och en annan stat som hör till Schengenområdet. Följande EU-länder är Schengenländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Österrike, Grekland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Finland, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland. Schengenländer utanför EU är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Med trafik över den yttre gränsen avses trafik som överskrider gränsen mellan Finland och en stat som inte hör till Schengenområdet. Vid gränsöverskridning i trafiken mellan Finland och en annan stat tillämpas anvisningarna om gränsöverskridning vid den yttre gränsen, om den andra staten inte hör till Schengenområdet. Detta gäller även EU-länder som inte hör till Schengenområdet. EU-medlemsländer som inte hör till Schengenområdet är Bulgarien, Irland, Kroatien, Cypern och Rumänien. 

2. Normaliserad gränstrafik

Detta stycke gäller:

 • All trafik över de inre gränserna, dvs. mellan Schengenländerna. Till dessa hör Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 

 • Trafik till Finland från EU-länder som inte hör till Schengenområdet: Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien och Rumänien.

 • Trafik över den yttre gränsen från följande europeiska länder: Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanen.

 • Trafik över de yttre gränserna mellan Finland och Albanien, Azerbajdzjan, Australien, Bosnien och Hercegovina, Brunei, Hongkong, Japan, Kanada, Kosovo, Macao, Moldavien, Nordmakedonien, Serbien, Singapore, Sydkorea, Taiwan och Nya Zeeland för de som bor i dessa länder eller områden (bara direktflyg).

2.1 Trafik över de inre gränserna utan begränsningar

Bevakning av de inre gränserna har upphört per den 26:e juli 2021. Personer som anländer i landet omfattas dock fortsättningsvis av de skyldigheter som stiftas om i lagen om smittsamma sjukdomar samt av hälsomyndigheternas anvisningar. Resor och coronaviruspandemin - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

Från gränsbevakningens perspektiv är fritidsbåtstrafik mellan Schengenländer tillåten utan begränsningar. Fritidsbåtar har ingen skyldighet att visa upp sig för en gränskontroll. Förutom via havsområdet kan fritidsbåtar anlända till Finland via gränsöverskridande vattendrag mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge. 

2.2 Trafik över de yttre gränserna utan begränsningar

Trafik mellan Finland och EU-länder som inte hör till Schengenområdet är tillåtet med begränsningar. Till dessa länder hör Bulgarien, Irland, Kroatien, Cypern och Rumänien. Även trafik mellan Finland och Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanen är tillåten utan begränsningar. 

Personer bosatta i Albanien, Azerbajdzjan, Australien, Bosnien och Hercegovina, Brunei, Hongkong, Japan, Kanada, Kosovo, Macao, Moldavien, Nordmakedonien, Serbien, Singapore, Sydkorea, Taiwan och Nya Zeeland får resa in i Finland utan begränsningar i trafiken från dessa länder och områden, dock med beaktande av bestämmelserna som gäller utlänningars inresa.

Personer som reser med ett pass ett av de ovan nämnda länder eller regioner kan i regel antas bo i landet eller i regionen. I gränskontrollen kan man också vid behov ställa frågor för att utreda bosättningslandet eller -regionen. Utgångspunkten är att man litar på resenärens eget meddelande om bosättningsland eller -region. Vid behov kan boendet fastställas till exempel genom att personen uppvisar en identitetshandling, ett körkort eller någon annan handling som visar var han eller hon bor och som utfärdats av tredjestaten eller -regionen. Ett uppehålls- eller arbetstillstånd som utfärdats i något av dessa länder visar också att personen bor i landet eller i regionen. Boendet i ett sådant land eller region kan också påvisas med något annat officiellt dokument som bekräftar att personen bor i landet eller i regionen.

Andra än personer som bor i dessa länder eller regioner tillåts resa in i Finland med samma begränsningar som i begränsningsklass 2.

2.3 Inresa för personer med godkänd covid-19 vaccinationsserie och covid-19 

Trots att trafik från de ovan nämnda länderna är tillåten utan begränsningar, omfattas alla personer som anländer till Finland av de skyldigheter som stiftas om i lagen om smittsamma sjukdomar samt av hälsomyndigheternas anvisningar. Se THL:s aktuella hälsosäkerhetsrekommendationer angående resor här: Resor och coronaviruspandemin - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

Inresa till Finland tillåts bland annat för personer som kan uppvisa ett intyg om att de vaccinerats med en i Finland godkänt covid-19-vaccinationsserie före ankomsten till landet. Åtminstone 14 dygn ska ha passerat efter den sista vaccindosen har mottagits. En lista på de i Finland godkända vaccinationerna finns tillgänglig på THLs hemsida: Vilka vaccinpreparat godkänns vid inresepunkterna? - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

Ett intyg om en erhållen vaccinationsserie eller genomgången covid-19 sjukdom som visas upp vid inresa ska innehålla personens namn och födelsedatum, vaccinpreparatets namn, vaccinationsdatum för varje erhållen vaccindos, ort och datum för intygets utfärdande samt utfärdarens underskrift och stämpel eller motsvarande officiell bekräftelse. Intyg ska vara skrivna på finska, svenska eller engelska. I det samiska området godkänns även intyg skrivna på samiska. Bestyrkta översättningar av intyg godkänns. Även EU:s digitala covid-19-intyg godkänns. 

Övrigt:

 • Personer bosatta i ett EU- eller Schengenland som visar upp ett av de ovan nämnda intygen kan även tillåtas inresa till Finland över den yttre gränsen. 
 • Ett minderårigt barn som personen har vårdnaden om kan följa med personen som visar upp ett ovan nämnt intyg. Hälsosäkerhetsåtgärderna för minderåriga barn bestäms enligt den gällande anvisningen om hälsosäkerhet.
 • Utöver i de ovan nämnda fallen tillåts inresa till Finland för personer bosatta i EU- och Schengenländer utan bergänsningar om de har genomgått covid-19-sjukdomen för mindre än sex månader sedan. 

3. Begränsningsklass 1

Eftersom bevakningen av de inre gränserna har upphört, är Begränsningsklass 1 inte längre i bruk. För de länder som tidigare hört till denna klass har gränstrafiken normaliserats. 

Trots att gränstrafik till Finland från dessa länder har normaliserats, omfattas alla personer som anländer till Finland av de skyldigheter som stiftas om i lagen om smittsamma sjukdomar samt av hälsomyndigheternas anvisningar. Se THL:s aktuella hälsosäkerhetsrekommendationer angående resor här: Resor och coronaviruspandemin - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

4. Begränsningsklass 2

Begränsningsklass 2 gäller all trafik över de yttre gränserna som inte ännu normaliserats (se sektion 2).  Till denna klass hör till exempel inresa i landet från Ryssland, Förenade Kungariket, Förenta staterna och Turkiet. Dessa begränsningar är i kraft fram till den 22:e augusti 2021.

4.1 Tillåten trafik i begränsningsklass 2

 • Godkänd covid-19-vaccinationsserie
 • Genomgången covid-19-sjukdom
  • Inresa till Finland tillåts för alla i EU- eller Schengenländer bosatta personer som kan visa upp ett godkänt intyg om en under sex månader sedan genomgången covid-19-sjukdom. 
 • Returtrafik till Finland
  • finska medborgare och deras familjemedlemmar
  • i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Returtrafik till eller via andra EU- och Schengenstater
  • medborgare i andra EU- och Schengenstater samt deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som bor i en annan EU- eller Schengenstat med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Nödvändig orsak
  • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål
  • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter samt myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter
  • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter
  • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
  • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
  • personer som reser med finländskt uppehållstillstånd
  • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
  • tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl
  • övrig nödvändig och motiverad trafik, till exempel representanter för utländska medier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen samt inresa i landet för en familjemedlem till en finsk medborgare bosatt utomlands, plockare av naturprodukter som kommit på ett företags inbjudan som förbundit sig till en avsiktsförklaring, fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland.
 • Specialgrupper (t.ex. företrädare för kultur, idrott eller näringslivet)

Tvingande skäl utvärderas skilt för varje fall utgående från den under gränskontrollen angivna redogörelsen.

Inresa tillåts för diplomater samt för innehavare av tjänsterese- eller tjänstepass i sina arbetsuppgifter.

Öppettiden vid gränsövergångsställena i Vartius, Niirala, Nuijamaa och Vaalimaa begränsas. Gränsövergångsstället i Vartius är öppet för persontrafik kl. 8.00–19.00, gränsövergångsstället i Niirala är öppet för persontrafik kl. 9.00–20.00 och gränsövergångsställena i Nuijamaa och Vaalimaa är öppna för persontrafik kl. 7.00–21.30. Gränsövergångsstället i Imatra är stängd för persontrafik. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte godstrafik eller personer som har ett nödvändigt och brådskande behov av att överskrida gränsen utanför öppettiderna. 

Kryssningsfartyg får lägga till i hamnen utan att passagerarna stiger i land. Från och med den 26:e juli 2021 tillåts dock kryssningsresenärernas landstigning med vissa begränsningar då kryssningsfartyget anländer från ett annat EU-land eller ett annat Schengenland. 

Andra än finska medborgare som bor i någon annan EU- eller Schengenstat har inte, med undantag för inom flygtrafiken, rätt att återvända till sitt bosättningsland via Finland, om transitresan anknyter till fritidsresande.

Se preciserande tolkningsanvisningar i stycke 5.