Hoppa till innehåll

Vecka 37 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 18.9.2023 12.29 | Publicerad på svenska 19.9.2023 kl. 10.15
Pressmeddelande
Personer står på bevakningsfartygets däck.

Riksdagens förvaltningsutskott besökte bevakningsfartyget Turva – en övning i sjöräddning och bekämpning av miljöskador i Pellinge.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 37 utfördes 68 500 gränskontroller (vecka 36: 71 074) och 384 granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar (vecka 36: 233). 

 • Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 37 fokuserade hamnens gränskontrollenhet på gränskontroll av kryssningsfartygstrafiken. Dessutom utförde enheten övervakning av frakthamnar, utlänningar och vägtrafiken inom sitt verksamhetsområde. Tre kryssningsfartyg kom till Helsingfors hamnar och sammanlagt 20 gränskontroller av besättningen på fartygen genomfördes (vecka 36: 80). Enheten utförde 207 (vecka 36: 74) granskningar som gällde utlänningsbestämmelserna och under dessa granskningar påträffades sammanlagt fyra efterlysta personer.

 • Med gränskontroller avses kontroller för att upprätthålla gränssäkerheten som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.
   
 • År 2023 besöker sammanlagt 93 kryssningsfartyg Helsingfors hamnar mellan den 15 april och den 30 september. Under denna kryssningssäsong anländer inte ett enda kryssningsfartyg från ett område utanför Schengenområdet eller avgår direkt från Finland dit, så gränskontrollerna gäller främst besättningsmedlemmar som lämnar och/eller stiger ombord fartyget i samband med ett besättningsbyte. Ibland kan även en passagerare i undantagsfall lämna fartyget mitt under en pågående kryssning luftvägen, till exempel på grund av ett sjukdomsfall, varvid ankomstkontrollen görs i hamnen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Under vecka 37 nekade sjöbevakningssektionen tolv personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar. 14 asylansökningar togs emot, men inga ansökningar om tillfälligt skydd. 

 • Med nekad inresa avses i utlänningslagen att en tredjelandsmedborgares inresa hindras vid den yttre gränsen på det sätt som föreskrivs i kodexen om Schengengränserna.
   
 • Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Beviljandet av tillfälligt skydd gör det möjligt att erbjuda skydd åt en begränsad grupp i en snabb och lättare process än ett asylförfarande.

Sjöbevakningssektionen inledde 17 nya förundersökningar

Under vecka 37 inleddes 17 nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 36: 18). Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar med brottsbenämningarna ordnande av olaglig inresa, förfalskning, utlänningsförseelse och riksgränsbrott.

 • Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Uppdrag på havet

Vecka 37 var tämligen normal för årstiden på havet. Sjöräddningsuppdragen utfördes under slutet av veckan och veckoslutet. Vecka 37 utfördes sammanlagt 17 (vecka 36: 24) sjöräddningsuppdrag och sju (vecka 36: 4) andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Inga allvarliga situationer uppstod.

 • Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.
   
 • Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds av sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors (Finska vikens sjöbevakningssektion) och Åbo (Västra Finlands sjöbevakningssektion).

Övriga händelser

Den 12 september besökte riksdagens förvaltningsutskott under ledning av inrikesminister Mari Rantanen Moisniemi och även bevakningsfartyget Turva. Chefen för Gränsbevakningsväsendet, Pasi Kostamovaara, var värd för besöket.

Finska vikens sjöbevakningssektion ordnade en övning i sjöräddning och bekämpning av miljöskador den 16 september 2023 i sjöområdet öster om Pellinge. Borgå sjöräddningsförening var övningens delarrangör. Övningen var en viktig sjöräddningsövning på enhetsnivå vid Finska vikens sjöbevakningssektion. Målet med övningen var bland annat att öva användningen av redskap för sjöräddning och bekämpning av miljöskador i öppna havsområden.

 

Finska vikens sjöbevakningssektion Raja – pressmeddelande