Hoppa till innehåll

Vecka 36 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 11.9.2023 15.39 | Publicerad på svenska 13.9.2023 kl. 11.15
Pressmeddelande
Kommendören spikar upp en skylt på stationens vägg.

Basen och sjöbevakningsstationen i Lappvik öppnades – sjötrafiken har börjat avta.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 36 utfördes 71 074 gränskontroller (vecka 35: 72 962) och 233 granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar (vecka 35: 395). 

 • Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 36 fokuserade hamnens gränskontrollenhet på gränskontroll av kryssningsfartygstrafiken. Under veckan utförde enheten dessutom övervakning av frakthamnar, utlänningar och vägtrafiken i sitt verksamhetsområde. Under veckan kom tre kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar (vecka 35: 2). Bland besättningsmedlemmarna utfördes 80 (vecka 35: 23) gränskontroller. Enheten utförde dessutom 74 (vecka 35: 161) granskningar som gällde utlänningsbestämmelserna och under dessa granskningar påträffades två efterlysta personer.

 • Med gränskontroller avses kontroller för att upprätthålla gränssäkerheten som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.
   
 • År 2023 besöker sammanlagt 93 kryssningsfartyg Helsingfors hamnar mellan den 15 april och den 30 september. Under denna kryssningssäsong anländer inte ett enda kryssningsfartyg från ett område utanför Schengenområdet eller avgår direkt från Finland dit, så gränskontrollerna gäller främst besättningsmedlemmar som lämnar och/eller stiger ombord fartyget i samband med ett besättningsbyte. Ibland kan även en passagerare i undantagsfall lämna fartyget mitt under en pågående kryssning luftvägen, till exempel på grund av ett sjukdomsfall, varvid ankomstkontrollen görs i hamnen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Under vecka 36 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion fem personer och nekade tre personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar. Åtta asylansökningar och tre ansökningar om tillfälligt skydd togs emot.

 • Med nekad inresa avses i utlänningslagen att en tredjelandsmedborgares inresa hindras vid den yttre gränsen på det sätt som föreskrivs i kodexen om Schengengränserna.
   
 • Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Beviljandet av tillfälligt skydd gör det möjligt att erbjuda skydd åt en begränsad grupp i en snabb och lättare process än ett asylförfarande.

Sjöbevakningssektionen inledde 18 nya förundersökningar

Under vecka 36 inleddes 18 nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 35: 25), av vilka 13 var summariska. Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar med brottsbenämningarna ordnande av olaglig inresa, förfalskning, försök till bedrägeri, riksgränsbrott, utlänningsförseelse och sjötrafikförseelse.

 • Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Uppdrag på havet

Vecka 36 var tämligen normal för årstiden på havet. Sjötrafiken har börjat avta särskilt på vardagar i och med att båtarna läggs upp för vintern, men vid bra väder ökar sjötrafiken ännu betydligt. Vecka 36 utfördes sammanlagt 24 (vecka 35: 26) sjöräddningsuppdrag och 4 (vecka 35: 13) andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

 • Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.
   
 • Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds av sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors (Finska vikens sjöbevakningssektion) och Åbo (Västra Finlands sjöbevakningssektion).

Övriga händelser

I Lappvik öppnade Gränsbevakningsväsendet en bas för bevakningsfartygen och för bekämpning av miljöskador på havet samt en sjöbevakningsstation. Basen och sjöbevakningsstationen invigdes den 5 september 2023 under ett evenemang för inbjudna gäster och under ledning av inrikesministeriets kanslichef Kirsi Pimiä. Basen i Lappvik och sjöbevakningsstationen förbättrar Gränsbevakningsväsendets funktionsförmåga och beredskap i uppgifter till havs i ett havsområde som är centralt med tanke på verksamheten.
 

Finska vikens sjöbevakningssektion Raja – pressmeddelande