Hoppa till innehåll

Vecka 20 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 20.5.2024 15.30 | Publicerad på svenska 22.5.2024 kl. 12.51
Pressmeddelande
Båt bogseras av snabb båt.

Sjötrafiken i havsområdet har blivit livligare.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

Under den gångna veckan skedde inga stora förändringar i passagerarantalet jämfört med föregående vecka. I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 20 utfördes 72 926 gränskontroller (vecka 19: 72 666) och 705 (19: 603) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under veckan påträffades 18 efterlysta.

  • Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 20 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsvecka 20 utförde enheten 158 (vecka 19: 160) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under granskningarna påträffades en efterlyst person och en asylsökande.

  • Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Under den gångna veckan halverades antalet asylansökningar och säkringsåtgärder jämfört med föregående vecka. Vecka 20 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot åtta (vecka 19: 19) asylansökningar och fem (vecka 19: 1) ansökningar om tillfälligt skydd. Tre personer avvisades (vecka 19: 1), sju personer nekades inresa (vecka 19: 4) och 11 säkringsåtgärder (vecka 19: 35) vidtogs.

  • Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde 17 nya förundersökningar

Under vecka 20 fyrdubblades antalet förundersökningar vid sjöbevakningssektionen. Under veckan inleddes 17 nya förundersökningar (vecka 19: 4). Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar med brottsbenämningarna  ordnande av olaglig inresa, förfalskning, fylleri i sjötrafik, brott mot inreseförbud, riksgränsbrott, lindrigt riksgränsbrott, utlänningsförseelse och sjötrafikförseelse.

  • Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Sjötrafiken i havsområdet har blivit livligare

Den gångna veckan var solig, så båtplatserna har fyllts av sjösatta båtar och båttrafiken till havs har blivit livligare. Antalet uppdrag ökade dock inte nämnvärt. Vecka 20 utfördes sammanlagt 26 (vecka 19: 21) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Veckans allvarligaste sjöräddningsuppdrag inträffade på Sundholmen i Helsingfors, där en 13-årig pojke hamnade i vattnet. Personen kunde hjälpas i land ur vattnet. Lyckligtvis undvek man allvarligare personskador och pojken var oskadd.

Dessutom deltog en patrull från Porkala sjöbevakningsstation i släckningen av en stugbrand i Ingå. På platsen fanns en timmerstuga som stod i brand ända ner till stenfoten. Enheten från Porkala sjöbevakningsstation utförde primärsläckning och förhindrade att branden spred sig i terrängen. Räddningsenheterna fortsatte släckningsarbetet.

  • Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.
Raja – pressmeddelande