Hoppa till innehåll

Vecka 19 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 13.5.2024 15.17 | Publicerad på svenska 14.5.2024 kl. 13.55
Pressmeddelande
En patrullbåt bogserar en motorbåt.

Flera sjöräddningsuppdrag i havsområdet under morsdagshelgen.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

Under den gångna veckan förblev passagerarantalet nästan samma som föregående vecka. I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 19 utfördes 72 666 gränskontroller (vecka 18: 69 861) och 603 (18: 311) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Fenomenet TWOV (Transit without visa) har varit på uppgång under den senaste veckan jämfört med tidigare veckor. 

•    TWOV (Transit without visa) innebär att en person har biljetter till ett tredje land via Finland utan visum. Personen har inte som avsikt att resa till destinationen som anges på biljetterna utan att stanna i Finland och söka asyl här.

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 19 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsveckan utförde enheten 160 (vecka 18: 204) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under veckan påträffades nio efterlysta. Vid kontrollpunkterna för fordon 
utfördes blåstest på 36 förare. Dessutom delgavs två stämningar. 

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Under den gångna veckan ökade antalet asylansökningar och säkringsåtgärder kraftigt jämfört med föregående vecka. Vecka 19 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot 19 (vecka 18: 3) asylansökningar och 1 (vecka 18: 7) ansökan om tillfälligt skydd. En person avvisades (vecka 18: 2) och fyra personer nekades inresa (vecka 18: 5) och 35 säkringsåtgärder (vecka 18: 9).

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde fyra nya förundersökningar

Under vecka 19 inleddes fyra nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 18: 6). I de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inledde var brottsbenämningarna förfalskning, riksgränsbrott, lindrigt riksgränsbrott och utlänningsförseelse.

Dokumentutredningsgruppen upptäckte ett (1) oriktigt dokument i samband med ett (1) fall vecka 19.

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Antalet uppdrag i havsområdet var på samma nivå som föregående vecka

Det soliga och klara vädret har ökat fritidsbåttrafiken på Finska viken. Antalet uppdrag i havsområdet var dock på samma nivå som föregående vecka. Vecka 19 utfördes sammanlagt 21 (vecka 18: 20) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Den mest betydande nödsituationen under veckan inträffade på söndagen, när en båt började ta in vatten mellan Rönnskär och Stora Träskö i Kyrkslätt. Det fanns fem personer ombord på båten vid tidpunkten för händelsen. En patrull från Porkala sjöbevakningsstation och en sjöräddningshelikopter larmades till uppdraget. Patrullen förde en maskinist och en länspump till båten. Båten bogserades till stranden där de första reparationsåtgärderna utfördes. Enligt preliminära uppgifter orsakades läckaget av att en bordsgenomföring på båten brast där vatten kunde tränga in.

En patrullbåt från Helsingfors sjöbevakningsstation deltog på lördagen som stöd till räddningsverket i ett släckningsuppdrag på den lilla ön Lövö, där en bastubyggnad och en närliggande stuga brann ner till marken.

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Raja – pressmeddelande