Hoppa till innehåll

Vecka 15 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 15.4.2024 12.21 | Publicerad på svenska 18.4.2024 kl. 15.42
Pressmeddelande
Bevakningsfartyget Turva på havet.

Slutförandet av reparationsarbetet av gasledningen Balticconnector innebar också att Finska vikens sjöbevakningssektions långa operation till havs upphörde i den ekonomiska zonen.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 15 utfördes 64 363 gränskontroller (vecka 14: 65 772) och 325 (14: 262) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under veckan påträffades 31 efterlysta personer i samband med granskningarna (vecka 14: 22).

Under verksamhetsveckan avvisades en person som reste in i landet med ett uppehållstillstånd beviljat av Finland (sammanlagt 10 under 2024).

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 15 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsveckan utförde enheten 212 (vecka 14: 228) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under veckan påträffades fem efterlysta personer i samband med granskningarna. Dessutom avvisades en person till sitt bosättningsland på grund av avsaknad av resedokument.

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 14 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot två (vecka 14: 8) ansökningar om tillfälligt skydd. Fyra personer avvisades (vecka 14: 0) och tre personer nekades inresa (vecka 14: 6) och fem säkringsåtgärder (vecka 14: 13).

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Tre nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen

Under vecka 15 inleddes tre nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 14: 12), av vilka alla tre var summariska. I de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inledde var brottsbenämningarna lindrigt riksgränsbrott och utlänningsförseelse. 
Dokumentutredningsgruppen upptäckte tre oriktiga/förfalskade dokument i samband med två fall under vecka 15.

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Antalet uppdrag i havsområdet var på samma nivå som föregående vecka

Antalet sjöuppdrag vid sjöbevakningssektionen var oförändrat jämfört med föregående vecka. Vecka 15 utfördes sammanlagt 9 (vecka 14: 10) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Isarna i övervakningsområdet har smält nästan helt och småbåtstrafiken har ökat. 

Reparationsarbetet av gasledningen Balticconnector slutfördes vecka 15. Bevakningsfartyget Turva övervakade, tryggade och dokumenterade reparationen av gasledningen. Slutförandet av reparationsarbetet innebar också att Finska vikens sjöbevakningssektions långa operation till havs upphörde i den ekonomiska zonen.

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Raja – pressmeddelande