Hoppa till innehåll

Vecka 14 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 8.4.2024 12.03 | Publicerad på svenska 12.4.2024 kl. 15.09
Pressmeddelande
En sjöbevakare tar sig upp ur vaken med hjälp av isdubbar. En påse packad med mobiltelefon och tändsticksask på isen.

De allvarligaste sjöräddningsuppdragen bestod av fall där någon gått genom isen.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 14 utfördes 65 772 gränskontroller (vecka 13: 64 282) och 262 (13: 613) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under veckan påträffades 22 efterlysta personer i samband med granskningarna.

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 14 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsveckan utförde enheten 228 (vecka 13: 224) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under veckan påträffades fem efterlysta personer i samband med granskningarna. Dessutom avslöjades fyra olika förfalskningar, tre körkort och ett identitetskort.

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 14 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot sju asylansökningar (vecka 13: 7) och åtta (vecka 13: 7) ansökningar om tillfälligt skydd. Sex personer nekades inresa (vecka 13: 4) och 13 säkringsåtgärder (vecka 13: 0).

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde 12 nya förundersökningar

Under vecka 14 inleddes tolv nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 13: 9), av vilka sju var summariska. Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar bland annat med brottsbenämningarna riksgränsbrott, brott mot inreseförbud, förfalskning, innehav av förfalskningsmaterial och lämnande av oriktiga personuppgifter.

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Antalet uppdrag i havsområdet ökade något

Sjöbevakningssektionens uppdrag till havs ökade något. Vecka 14 utfördes sammanlagt 12 (vecka 13: 10) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Isläget i verksamhetsområdet har försämrats i jämn takt i och med att vädret blivit varmare. De allvarligaste sjöräddningsuppdragen bestod av fall där någon gått genom isen, antingen av misstag eller avsiktligt som självdestruktivt beteende. Bevakningssektionen har strävat efter att förebygga att personer rör sig på isen genom aktiv kommunikation.

Enstaka småbåtar har observerats i havsområdet och under den gångna veckan fick man redan det första räddningsuppdraget i anslutning till fritidsbåtar. Det viktigaste enskilda uppdraget kan anses vara en sjömina som hittats i Finska viken och som drivit upp till ytan. I en noggrannare utredning visade det sig lyckligtvis vara en övningsmina. 

Isläget i sjöbevakningssektionens verksamhetsområde är för närvarande mycket varierande och svagt. Finska vikens sjöbevakningssektion rekommenderar att man inte längre går ut på isen denna vår.

Sjöräddningens nödnummer är 0294 1000. Spara detta nummer i din mobiltelefon.

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Raja – pressmeddelande