Hoppa till innehåll

Vecka 10 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 11.3.2024 13.44 | Publicerad på svenska 13.3.2024 kl. 15.12
Pressmeddelande
En människa som fallit genom isen.
En sjöbevakare repeterar isräddning.

Flera uppdrag där en människa hade gått genom isen.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 10 utfördes 68 773 gränskontroller (vecka 9: 70 142) och 26 (9: 11) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 20 efterlysta påträffades.

Med uppehållstillstånd beviljade av Finland avvisades inga passagerare under veckan (6 år 2024).

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 10 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsveckan utförde enheten 185 (vecka 9: 258) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. I samband med granskningarna påträffades fem (vecka 9: 5) efterlysta personer. 

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 10 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot fyra (vecka 9: 4) asylansökningar och tre (vecka 9: 4) ansökningar om tillfälligt skydd. Två personer nekades inresa (vecka 9: 2) och sju säkringsåtgärder (vecka 9: 8). 

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Tre nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen

Under vecka 10 inleddes tre nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 9: 4), av vilka tre var summariska. Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar med brottsbenämningarna förfalskning, riksgränsbrott, brott mot inreseförbud, innehav av förfalskningsmaterial och 
ordnande av olaglig inresa.

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Nio räddningsuppdrag på havet

Vid sjöbevakningssektionen var veckan normal för årstiden i havsområdet. Under vecka 10 utfördes nio (vecka 9: 7) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Svaga isar orsakade flera uppdrag under veckan där en människa hade gått genom isen. I kommunikationen under den gångna veckan betonades svaga isar i havsområdena och det påmindes om ändamålsenlig utrustning när man rör sig på isen. Isläget i sjöbevakningssektionens verksamhetsområde är för närvarande mycket varierande och ställvis utmanande.

I västra Finska vikens inre skärgård finns 10–40 cm tjock fastis. Utanför kusten finns 10–25 cm tjock drivis med varierande täthet och nyis cirka sju sjömil söder om linjen Jussarö - Helsingfors kassun. Längre ut är det mestadels öppet vatten. I östra Finska vikens skärgård finns 30–60 cm tjock fastis och slät is. Längre ut 10–35 cm tjock drivis med varierande täthet och nyis cirka 17 sjömil söder om Kalbådagrund, till Rödskär och Tyterskär. Längre ut är det mestadels öppet vatten.

Den som beger sig ut på isen ska komma ihåg nödvändig säkerhetsutrustning. Ta åtminstone med dig isdubbar, visselpipa och en stav med metallända så att du kan kontrollera om isen håller. Mobilen bör packas i en vattentät skyddspåse. Kom dessutom ihåg att berätta för någon vart du är på väg. När du beger dig ut på isen ska du tala om för någon vart du är på väg och undvika att röra dig ensam. När en olycka inträffar är det vanligtvis bråttom. Ju kallare årstid, desto mer kritiskt är det att räddningsverksamheten genast kan fokuseras på rätt område. 

Sjöräddningens nödnummer är 0294 1000. Spara detta nummer i din mobiltelefon.

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Raja – pressmeddelande