Hoppa till innehåll

Vecka 1 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 8.1.2024 14.27 | Publicerad på svenska 10.1.2024 kl. 16.21
Pressmeddelande
Kustbevakningsbåt vid bryggan på vintern.

Fortfarande lugnt på driftområdet.

Finska vikens sjöbevakningssektion följer och säkerställer gränssäkerheten i havsområdet och vid gränsövergångsställena vid Finska vikens kust.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 1 utfördes 67 238 gränskontroller (vecka 52/2023: 61 084) och 64 (vecka 52/2023: 81) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Sammanlagt 27 efterlysningar observerades.

Inga personer som kommit till Finland med uppehållstillstånd beviljade av Finland avvisades under veckan (under 2023 avvisades sammanlagt 37).

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 1 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av utlänningar i passagerarhamnarna i Helsingfors. Under verksamhetsveckan utförde enheten 317 (vecka 52/2023: 712) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

I samband med granskningarna påträffades åtta efterlysta personer.

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Finska vikens sjöbevakningssektion tog emot 11 asylansökningar under vecka 1. Två personer avvisades och tre nekades inresa. Till Migrationsverket lämnades ett förslag som gällde avvisning och meddelande av inreseförbud. 25 säkringsåtgärder vidtogs.

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde 11 nya förundersökningar

Under vecka 1 inleddes 11 nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 52/2023: 11), av vilka sex var summariska. Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar med brottsbenämningarna ordnande av olaglig inresa, riksgränsbrott och utlänningsförseelse.

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Sex räddningsuppdrag till havs

Vecka 1 utfördes sammanlagt fyra (vecka 52/2023: 6) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Den rådande köldperioden har bildat ett istäcke i nästan hela havsområdet som hör till Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhetsområde. Isens tjocklek varierar från ett tunt istäcke på fem centimeter ända till 30 centimeter.

Den som beger sig ut på isen ska komma ihåg nödvändig säkerhetsutrustning. Ta åtminstone med dig isdubbar, visselpipa och en stav med metallända så att du kan kontrollera om isen håller. Mobilen bör packas i en vattentät skyddspåse. Kom dessutom ihåg att berätta för någon vart du är på väg. När du beger dig ut på isen ska du tala om för någon vart du är på väg och undvika att röra dig ensam. När en olycka inträffar är det vanligtvis bråttom. Ju kallare årstid, desto mer kritiskt är det att räddningsverksamheten genast kan fokuseras på rätt område. 

Sjöräddningens nödnummer är 0294 1000. Spara detta nummer i din mobiltelefon.

Alla som rör sig på isen bör göra sig förtrogna med Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds guide Isvett (Järki jäällä) som ger information om hur man rör sig tryggt på isen. 
Här hittar du guiden: https://viisaastivesilla.fi/jaalla/

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

•    Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds av sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors (Finska vikens sjöbevakningssektion) och Åbo (Västra Finlands sjöbevakningssektion).

Raja – pressmeddelande