Hoppa till innehåll

Västra Finlands sjöbevakningssektion har igen haft ett exceptionellt verksamhetsår bland förändringarna i säkerhetsmiljön

Utgivningsdatum 23.1.2023 15.31 | Publicerad på svenska 23.1.2023 kl. 15.40
Pressmeddelande
Ilmakuva merellä olevasta merivartioston vartiolaivasta, jonka takana pienempi Ruotsin rannikkovartioston laiva

Efter att coronapandemin, som pågått i två år, äntligen gav med sig i början av 2022 mötte vi en ny utmaning i säkerhetsmiljön, då Ryssland började ett omfattande anfallskrig i Ukraina. Kriget inverkar på Västra Finlands sjöbevakningssektions verksamhetsmiljö även om något omedelbart hot inte inriktas på Finlands gränssäkerhet. Under 2022 utvecklade vi mångsidigt våra kapaciteter och vår beredskap att svara på de förändrade säkerhetshoten på land och till havs.

År 2022 hade Västra Finlands sjöbevakningssektion avsevärt fler utbildningar för reserven jämfört med tidigare år. Allt som allt uppgick antalet dygn under reservövningarna till långt över tusen. Reservövningar samt frivilliga övningar för reserven är en bra möjlighet för oss att utbilda förutom reservister också egen personal. Övningarna byggs upp så att de går från lättare till mer krävande uppgifter och från individuella färdigheter till truppövningar. I reservövningarna ingår både teori och praktisk undervisning samt övningar i en verklig verksamhetsmiljö. Våra reservövningar fick igen utmärkta vitsord av reservisterna i enkäter som gjordes efter övningarna: det totala vitsordet var 4,4 på en skala från ett till fem.   

Västra Finlands sjöbevakningssektion deltog också i lokala försvarsövningar inom sitt verksamhetsområde. Lokala försvarsövningar som genomförs av Försvarsmakten utvecklar de lokala truppernas beredskap för regionala strids- och skyddsuppgifter samt stärker myndigheternas samarbetsförmåga i störningssituationer. Vid övningarna samordnas i synnerhet lägesbilden och ledarskapet mellan myndigheterna. Tack vare övningsverksamheten som pågått i flera år kan myndigheterna för närvarande bedriva effektivt samarbete i enlighet med den regionala hotbilden. Från sjöbevakningssektionen deltog både personal och reservister i övningarna.

Med patrullering kompletteras den lägesbild som de fasta övervakningssensorerna producerar. I samband med patrulleringen utförs också vissa andra övervakningsuppgifter som ålagts Gränsbevakningsväsendet. År 2022 patrullerade Västra Finlands sjöbevakningssektion cirka 14 000 timmar med farkosterna och cirka 13 000 timmar med bevakningsfartyget. Obemannade luftfartyg flög närmare 400 timmar år 2022 till stöd för patrullernas lägesbild. För att ytterligare komplettera övervakningen till havs förfogade vi under sommarmånaderna också över en medeltung drönare med fasta vingar som var inlånat från Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA). På land patrullerade vi cirka 20 000 timmar med anknytning till bland annat övervakningen av hamnar, terrängtrafik och jakt.    I samband med patrulleringen utförde vi sammanlagt cirka 14 000 granskningar.  

Övervakningen av de inre gränserna avslutades den 31 januari 2022. Beslut om den hade fattats genom statsrådets beslut med anledning av de hot mot folkhälsan som covid-19-pandemin utgjort. Inreserestriktionerna gällande trafiken över de yttre gränserna fortsatte fram till den 14 februari 2022. Särskilt gränskontroller vid de inre gränserna sysselsatte Västra Finlands sjöbevakningssektion avsevärt. Sjöbevakningssektionen fortsatte att ge handräckning till hälsomyndigheterna fram till den 30 juni 2022 med anknytning till kampen mot coronapandemin.  Inresa för ryska medborgare vid Finlands yttre gräns började begränsas från och med den 30 september 2022 i enlighet med statsrådets beslut i syfte att säkra Finlands internationella relationer. För närvarande finns det ingen regelbunden trafik över den yttre gränsen inom Västra Finlands sjöbevakningssektions verksamhetsområde.

Västra Finlands sjöbevakningssektion utredde 116 misstänkta brott år 2022. Sju förundersökningar gällande ordnande av olaglig inresa överlämnades till åklagaren och sju förundersökningar med samma brottsrubricering var ofullbordade vid årsskiftet.  Elva personer med inreseförbud avslöjades i samband med övervakningen. Den mest betydande brottsutredningen omfattade flera brott: ordnande av olaglig inresa, grov människohandel och grov våldtäkt.  I sin helhet pågick förundersökningen i åtta månader och domen gavs i december 2022. Gärningsmannen dömdes till ett fängelsestraff på fem år och sex månader.

Västra Finlands sjöbevakningssektion utredde en lång rad olika brott till havs. I samband med övervakningen uppdagades 43 fall av fylleri i sjötrafik och sex miljöbrott. Fem administrativa oljeutsläppsavgifter påfördes. Ett oljeutsläpp som år 2019 inträffade från ett passagerarfartyg behandlades i sjörättsdomstolen som påförde fartygets befälhavare och maskinchefen 100 dagsböter som straff. Fartyget seglade under italiensk flagga och gick i trafik till Ryssland.  Domen har inte ännu vunnit laga kraft. Rederiet som äger fartyget påfördes en administrativ oljeutsläppsavgift: 28 064 euro. 

Antalet räddningsuppdrag till havs ökade en aning jämfört med året innan inom Västra Finlands sjöbevakningssektions ansvarsområde. Sjöräddningscentralen vid Västra Finlands sjöbevakningssektion ledde 983 sjöräddnings- och biståndsuppdrag, medan antalet uppdrag var 907 år 2021. Såsom under tidigare år utfördes största delen av räddningsuppdragen under sommarmånaderna. Cirka hälften av räddningsuppdragen utfördes under perioden maj–augusti och av dessa utfördes cirka hälften under veckosluten. Samarbetet med frivilliga sjöräddare i fråga om operativ sjöräddningsverksamhet och övningar fortsatte och var på en utmärkt nivå.   Frivilliga sjöräddare utförde cirka en fjärdedel av samtliga räddnings- och biståndsuppdrag till havs inom sjöbevakningssektionens ansvarsområde.

Västra Finlands sjöbevakningssektion tog emot 33 observationer av oljeutsläpp på havet 2022. I samband med en närmare utredning visade sig majoriteten av dem lyckligtvis vara ofarliga ämnen för miljön, såsom fiskolja. Våra enheter deltog i över 60 övningar i sjöräddning och bekämpningen av miljöskador under året.  Den största av dem var en internationell övning i bekämpning av miljöskador som arrangerades utanför Raumo i september i enlighet med Köpenhamnsavtalet.

Västra Finlands sjöbevakningssektion är en allmän myndighet för säkerheten med ett mångsidigt arbetsfält vid kusten, i skärgården och på havet samt bedriver omfattande verksamhet såsom det framgår av det som sägs ovan. Vi tryggar människor, miljön och Finland under alla förhållanden. Dessutom stöder vi med våra kapaciteter övriga myndigheter såsom polisen, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården. Tack vare det utmärkta finländska samarbetet mellan myndigheter får vi vid behov också stöd från övriga myndigheter. Västra Finlands sjöbevakningssektion vill framföra ett stort tack till sina samarbetspartner för ett fungerande samarbete 2022. Vi önskar alla framgång och ljusare tider för år 2023!
 

Raja – pressmeddelande Västra Finlands sjöbevakningssektion