Hoppa till innehåll

Översikt över Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhet 2022

Utgivningsdatum 31.1.2023 14.32 | Publicerad på svenska 7.2.2023 kl. 18.26
Pressmeddelande

Verksamhetsmiljön för Finska vikens sjöbevakningssektion vid Gränsbevakningsväsendet förändrades i och med att säkerhetsmiljön 2022 var annorlunda än de föregående åren som präglades av restriktioner och kontroll vid de inre gränserna med anledning av coronapandemin.

Se videon för bilder från Finska vikens kustbevaknings verksamhetsår 2022 (youtube.com).

Sjöbevakningssektionens grundläggande uppgifter, dvs. gränsövervakning, gränskontroller, sjöräddning, bekämpning av miljöskador, brottsbekämpning och att delta i det militära försvaret, är uppgifter som sköts i enlighet med Gränsbevakningsväsendets värderingar oberoende av säkerhetsläget. Verksamheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion 2022 har färgats av en ytterligare effektiverad beredskap samt ett stort antal olika övningar som upprätthåller och ökar prestationsförmågan.

Vikten av ett fungerande myndighetssamarbete framhävdes ytterligare. Samarbetet med andra myndigheter var fungerande, flexibelt och resultatrikt hela året, särskilt vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn.

Antalet sjöräddningsuppdrag på Finska viken minskade med 17 procent

År 2022 ledde Finska vikens sjöbevakningssektion sammanlagt 871 sjöräddningsuppdrag (2021: 1 046 st.). 

Antalet säkerhetsuppdrag ledda av andra myndigheter som sjöbevakningssektionen deltog i minskade också i samma proportion, särskilt i skärgården. Antalet uppdrag inom räddningsväsendet och akutvården uppgick till 167, medan antalet var 247 föregående år. 

En orsak till att antalet sjöräddningsuppdrag och andra räddningsuppdrag minskat var att sjötrafiken minskat efter två coronaår.

Förmågan att bekämpa miljöskador i havsområdet utvecklades med hjälp av övningar

Enheterna vid Finska vikens sjöbevakningssektion ordnade övningar i bekämpning av miljöskador. Med hjälp av övningarna förbättrades beredskapen att bekämpa olje- och fartygskemikalieolyckor i havsområdet. I den största övningen i april övade man första gången i stor skala den logistik som behövs vid oljeolyckor. Tyngdpunkten för de övriga övningarna låg bland annat på att lägga ut bommar, använda oljeuppsamlingsanordningar samt leda bekämpningsåtgärder.

Krisberedskap och militärt försvar

År 2022 genomfördes två repetitionsövningar för sjöbevakningskompaniet: den 12–19 maj 2022 i ett område öster om Helsingfors och den 21–25 september 2022 på östra Finska viken. Under repetitionsövningarna övade deltagarna sig på sjöbevakningssektionens uppgifter under undantagsförhållanden och samarbetet med försvarsmakten. Båda övningarna genomfördes planenligt och målen för övningarna uppnåddes.

Under året har sjöbevakningssektionens tjänstemän utbildats aktivt för sina uppgifter under undantagsförhållanden både i  bevakningssektionens interna utbildningar och genom att delta i försvarsmaktens övningar. Under 2022 har personalen övat samarbete under normala förhållanden och undantagsförhållanden med olika myndigheter särskilt vid Helsingfors-Vanda flygplats.

Brottsbekämpningen är viktig för att upprätthålla gränssäkerheten

I och med att coronarestriktionerna avskaffades och kontrollen vid de inre gränserna upphörde kunde brottsbekämpningens resurser koncentreras till uppgifterna i kärnområdet, till exempel bekämpning av olaglig inresa vid Schengenområdets yttre gräns. Bevakningssektionen inledde sammanlagt 61 förundersökningar om ordnande av olaglig inresa, av vilka 16 var grova.  Det internationella brottsbekämpningssamarbetet underlättades när resebegränsningarna slopades och förundersökningsåtgärder utfördes i allt högre grad även utanför Finlands gränser. Det nationella myndighetssamarbetet fortsatte 2022 och gemensamma utredningsgrupper tillsattes särskilt tillsammans med polisen. 

Gränskontroller vid Helsingfors-Vanda flygplats

Vid Helsingfors-Vanda flygplats ökade trafiken över den yttre gränsen (2 619 785 personer) med 253 procent jämfört med 2021. Den största faktorn som bidrog till ökningen var att restriktionerna som införts under pandemin upphörde den 30 juni 2022. Passagerarantalet i trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats började dock öka redan innan coronarestriktionerna slopades. Relativt sett var ökningen störst i maj–juni, +32 procent. 

Under den period då kontrollen vid de inre gränserna var återinförd, dvs. från den 28 december 2021 till den 31 januari 2022, utfördes 103 811 gränskontroller i passagerartrafiken över den inre gränsen.

Med anledning av kriget i Ukraina ändrades trafikformerna i passagerartrafiken över den yttre gränsen av inreserestriktionerna som började gälla ryska medborgare den 30 september 2022.  I oktober 2022 utfördes 68 procent av Gränsbevakningsväsendets alla gränskontroller vid Helsingfors-Vanda flygplats. 

År 2022 fortsatte de tekniska förberedelserna av projektet Smarta gränser. Även försöket med ibruktagande av självbetjäningskiosker i anslutning till gränskontroller fortsatte. 

Gränskontroller i passagerarfartygs- och fritidsbåtstrafiken 

Under den tid kontrollen vid de inre gränserna var återinförd i början av 2022 utfördes 79 083 gränskontroller i Helsingfors hamn. Någon regelbunden reguljärtrafik över den yttre gränsen kom inte till hamnarna i Finska viken under 2022. Under sommaren kom dock 164 kryssningsfartyg till Helsingfors hamn. Passagerarantalet på kryssningsfartygen uppgick till cirka 161 000 personer. 380 visum beviljades sjömän som stigit i land i Helsingfors hamn. Antalet visum utgör 49 procent av alla visum som Gränsbevakningsväsendet beviljade.

Under 2022 besöktes Helsingfors hamn av flera utländska krigsfartyg och Finska vikens sjöbevakningssektion deltog i gränskontroll- och säkerhetsarrangemangen i samband med besöken.

Vid gränsövergångsställena för fritidsbåtar granskades mycket få båtar vid gränsen (40 fritidsbåtar) under 2022. Antalet fritidsbåtar i gränskontrollerna var hälften så stort som 2021 (- 56 procent). Till följd av kriget i Ukraina förhindrade de sanktioner som Europeiska unionen införde utförseln av fritidsbåtar till Ryssland och införseln till Schengenområdet. Detta hade en direkt inverkan på antalet gränsöverskridningar.

En sjöbevakningsutbildningsgren för beväringar

Marinens kustbrigad och Finska vikens sjöbevakningssektion utbildade tillsammans beväringar för sjöbevakningssektionens reserv för undantagsförhållanden inom ramen för en separat sjöbevakningsutbildningsgren. Den mångsidiga utbildningsgrenen omfattar bland annat underrättelse samt olika slags uppgifter inom övervakning, spaning och gripande i krävande skärgårdsförhållanden. Beväringar som slutfört sin tjänstgöring och denna utbildning placeras i sjöbevakningssektionens reserv.

Internationellt gränssäkerhetssamarbete

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion deltog i Frontexinsatser inom ramen för gränskontroll- och gränsövervakningsuppgifter i Europa. Insatserna genomfördes bland annat i Rumänien, Grekland, Italien och Österrike. Dessutom stod Finska vikens sjöbevakningssektion värd för tjänstemän från Frontex vid Helsingfors gränskontrollavdelning vid Helsingfors-Vanda flygplats.

Kring självständighetsdagen uppmärksammade och belönade Finska vikens sjöbevakningssektion anställda vid Estlands polis- och gränsbevakningsmyndighet för det intensiva samarbetet under den tid kontrollen vid de inre gränserna var återinförd. Detta nära samarbete fortsätter inom gränssäkerhet och sjösäkerhet.

Raja – pressmeddelande