Hoppa till innehåll

De exceptionella förhållandena fortsätter – Gränsbevakningsväsendet förnyar sin kommunikation med medborgarna

Utgivningsdatum 12.3.2021 14.54
Nyhet
Gränsbevakare jobbar utomhus. En bil har anlänt till gränskontrollen.

I början av 2021 verkar Gränsbevakningsväsendet fortfarande under exceptionella förhållanden vid alla riksgränser.

I januari beslöt statsrådet att skärpa begränsningarna för inresa så att spridningen av nya varianter av coronaviruset kan bromsas. Vissa gränsövergångsställen har också begränsade öppettider för att hälsovårdsmyndigheterna ska kunna vara närvarande vid gränsövergångsställena och nå gränsövergångarna. 

Gränsbevakningsväsendets verksamhet vid riksgränserna har haft en betydande inverkan på bekämpningen av pandemin.

Begränsningarna i gränstrafiken har påverkat mängden trafik som anländer till Finland. I sin helhet är gränstrafiken betydligt mindre än normalt vid alla gränser. Aktuell statistik över gränstrafiken publiceras varje vecka på Gränsbevakningsväsendets Twitterkonto @rajavartijat.

Infograf över trafiken till Finland vecka 9. 20 723 gränsöverskridare vid landgränsen mellan Finland och Sverige (-88% av det normala) och 3787 gränsöverskridare vid havsgränsen (-93% av det normala). Vid sjögränsen mot Estland 13 513 gränsöverskridare (-88% av det normala). Vid landsgränsen mot Norge 1545 gränsöverskridare (-95%). Vid landgränsen mot Ryssland 7651 gränsöverskridare (-92% av det normala). Antalet gränsöverskridare inom flygtrafiken var 5945 (-97% av det normala).

Under det gångna året har Finland klarat sig relativt bra i bekämpningen av den globala coronapandemin. Som det ser ut nu fortsätter de nuvarande begränsningarna åtminstone fram till 17 april 2021. 

Målet är att övervakningen vid de inre gränserna slopas genast när ersättande åtgärder vidtas för att stärka medborgarnas hälsoskydd. Beredningen av dessa fortsätter under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. När kontrollen vid de inre gränserna upphör förbereder sig Gränsbevakningsväsendet för att ge hälsomyndigheterna handräckning vid riksgränserna. 

Gränsbevakare jobbar utomhus. En bil har anlänt till gränskontrollen.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet under coronapandemin

Gränsbevakningsväsendets operativa verksamhet har varit föremål för noggrann tillsyn under coronapandemin. Gränsbevakningsväsendet utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och samarbetet med andra myndigheter för att vi bäst ska kunna tillgodose medborgarnas säkerhetsbehov. Även laglighetsövervakningen hjälper Gränsbevakningsväsendet att utveckla sin verksamhet. 

Justitiekanslern och riksdagens biträdande justitieombudsman gav i oktober och november 2020 sitt beslut utifrån klagomål från medborgare som följt med övervakningen av de inre gränserna.

Justitiekanslern konstaterade i sitt beslut att besluten om gränstrafiken var lagenliga och att de inte ingrep i den rörelsefrihet som tryggas i grundlagen. Riksdagens biträdande justitieombudsman konstaterade å sin sida att syftet med statsrådets gränsbeslut var att minska rörligheten över gränsen för att bromsa spridningen av coronaviruset och på så sätt främja medborgarnas grundläggande rättigheter, skydd av liv och hälsa. Med andra ord lyckades vi i våra uppgifter i denna snabbt utvecklade och ytterst utmanande situation även ur laglighetsövervakningens synvinkel. 

Gränsbevakaren styr bilar i hamnen.

De högsta laglighetsövervakarna såg också rum för utveckling i vårens gränsövergångspraxis. Riksdagens biträdande justitieombudsman påminde om att man från början borde ha gett gränsöverskridarna mer regelbundna råd om att det inte rekommenderas att personen lämnar landet, men att rörelsefriheten och samtidigt överskridningen av gränsen ändå är en grundläggande rättighet för var och en. De finländska medborgarnas allmänna säkerhet och skyddet av liv och hälsa har dock betonats i situationen och därför har det varit motiverat att ge rekommendationer om resor. 

De högsta laglighetsövervakarna fäste dessutom uppmärksamhet vid att man i gränsbevakningslagen för närvarande inte har beaktat sådana exceptionella förhållanden som pandemi. Arbetet med att utreda behovet av att ändra lagstiftningen inleddes redan på våren och påskyndades ytterligare för att svara på laglighetsövervakarnas beslut. 

Målet med förnyelsen av webbplatsen är människoorienterat och informativt innehåll

Webbplatsen raja.fi som är huvudkanalen för vår kommunikation med medborgarna har förnyats helt. Vårt mål är användarorienterade sidor som hjälper oss att bättre svara på medborgarnas informationsbehov. 

Vår webbplatsförnyelse är indelad i genomförandefaser som gör det lättare att hantera en omfattande webbplatshelhet. Vi kompletterar innehållet på vår webbplats under 2021 och utnyttjar resultaten från användarenkäten som genomfördes på vår webbplats hösten 2020.

Erfarenheterna från undantagsförhållandena på våren har utnyttjats i förnyelsen av webbplatsen raja.fi. Vi har nu bättre förutsättningar att reagera på förändringar i verksamhetsmiljön. Vi har också bättre än tidigare förberett oss på eventuella störningar i våra webbtjänster.    
 

Raja - uutinen