Hoppa till innehåll

BLOGG: Coronavirusets spridning över gränserna förebyggs med hjälp av gränssäkerhet och hälsosäkerhet

Utgivningsdatum 14.4.2021 15.42 | Publicerad på svenska 15.4.2021 kl. 10.13
Nyhet
Gränsbevakare i tjänsteuniform och skyddsmask granskar resedokument utanför en svart bil och en person med skyddsmask sitter i bilen i chaufförssätet.
Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränskontrollerna vid gränsövergångsställena.

För att förhindra att coronapandemin sprider sig har Gränsbevakningsväsendet redan i över ett års tid begränsat trafiken till Finland vid de yttre och inre gränserna i enlighet med statsrådets beslut.

I samband med beredningen av besluten har hälsovårdsmyndigheternas epidemiologiska bedömningar och alternativa begränsningsåtgärder samt de effektivitetsbedömningar som de övriga förvaltningsområdena föreslår samordnats. Det viktigaste målet har hela tiden varit att skydda människors grundläggande rätt till liv och tillräcklig hälsovård.

Det har varit nödvändigt att fortsätta kontrollen vid de inre gränserna 

Det har ansetts ändamålsenligt att fortsätta kontrollen vid de inre gränserna så länge det är nödvändigt och proportionerligt för att skydda folkhälsan. Coronapandemins andra och tredje våg med virusvariationer har försvårat epidemisituationen och framhävt nödvändigheten av att övervaka de inre gränserna. 

Övervakningen av de inre gränserna borde dock slopas genast när epidemin tillåter. EU-kommissionen har ansett att resebegränsningar begränsar EU-medborgarnas grundläggande rätt till fri rörlighet. Enligt kommissionen borde Finland vidta andra åtgärder som begränsar den fria rörligheten mindre, såsom testskyldigheter och karantän. 

Gränsbevakningsväsendet och hälsovårdsmyndigheterna har sedan förra hösten hela tiden samarbetat intensivare vid gränsövergångsställena vid både de inre och de yttre gränserna. Arbetsfördelningen är tydlig och fungerande. Gränsbevakningsväsendet sköter gränskontrollerna genom att begränsa trafiken till Finland i enlighet med statsrådets beslut. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar sörjer hälsovårdsmyndigheterna för hälsosäkerheten, dvs. för coronatestning av personer som anländer till landet och eventuella fortsatta åtgärder. 

Förhandstestintyget borde regleras nationellt i lag 

I offentligheten har det förts många diskussioner om kravet på ett s.k. förhandstestintyg vid gränsövergångsställena. Den gällande lagstiftningen innehåller dock inget krav på att en passagerare som anländer till Finland ska ha med sig ett intyg över sitt hälsotillstånd. Inga påföljder för försummelse av denna skyldighet har heller föreskrivits.

Begränsningarna av de grundläggande rättigheterna ska grunda sig på en lag stiftad av riksdagen och de ska vara exakta och noggrant avgränsade. Begränsningarnas väsentliga innehåll ska framgå av lagen. Grundlagsutskottet konstaterade redan förra hösten i sitt utlåtande (GrUU 32/2020 rd) om den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice att det har framförts godtagbara motiveringar och ansåg det vara möjligt att stifta bestämmelser för den föreslagna regleringen, bl.a. om kravet på ett negativt testintyg. Lagförslaget i fråga drogs dock tillbaka. 

För utlänningars del är det att en person inte anses äventyra folkhälsan enligt kodexen om Schengengränserna och utlänningslagen en av förutsättningarna för inresa. En utlänning som inte uppfyller villkoren för inresa kan avvisas eller nekas inresa. Kodexen om Schengengränserna är EU-rätt som är direkt bindande för Finland och som inte kan ändras nationellt. 

Nationellt kan man dock fastställa under vilka förutsättningar en utlänning som anländer till Finland inte anses äventyra folkhälsan – till exempel vilket intyg som är tillräckligt för att påvisa denna omständighet och göra det möjligt att smidigt kontrollera förutsättningarna för inresa. När det är fråga om en allmänfarlig smittsam sjukdom är den naturligaste platsen för den nationella regleringen enligt Gränsbevakningsväsendets bedömning lagen om smittsamma sjukdomar. Samtidigt kan kravet i tillämpliga delar utsträckas till att gälla även finska medborgare.

Utmaningen är att trafiken ökar efter att övervakningen vid de inre gränserna har upphört

Som ovan konstaterats borde övervakningen vid de inre gränserna upphöra genast när ersättande hälsosäkerhetsåtgärder används i tillräcklig utsträckning. Då kan man fortfarande vidta ändamålsenliga hälsosäkerhetsåtgärder vid gränserna på samma sätt som nu. Efter att kontrollen vid de inre gränserna upphört har Gränsbevakningsväsendet berett sig på att ge hälsomyndigheterna handräckning till exempel vid screening av förhandstestintyg samt vid styrning av trafik och passagerare. Gränsbevakningsväsendets möjlighet att ge hjälp minskar dock i samma proportion som trafiken över de yttre gränserna ökar när resebegränsningarna lindras. 

Avslutningen av kontrollen vid de inre gränserna leder till en tydlig och allt snabbare ökning av gränstrafiken. Under normala förhållanden anländer i genomsnitt strax under 100 000 personer per dygn till Finland. Man kan anta att man mycket snart kommer att hamna i en situation där hälsovårdsmyndigheternas resurser inte längre räcker till för en omfattande verksamhet vid gränserna. Såväl Gränsbevakningsväsendet som andra PTG-myndigheter kan inte i stor utsträckning hjälpa dem när resurserna har förbundit sig till de egna uppgifterna. I praktiken torde situationen leda till att hälsosäkerhetsåtgärderna endast borde riktas till den gränstrafik där riskerna för spridning av viruset bedöms vara störst.  

Gränsbevakningsväsendet har hela tiden ansett att det är motiverat att föreskriva nationellt om betydelsen av ett s.k. förhandstestintyg vid gränserna, även om man inte i fortsättningen skulle kunna övervaka intyget på ett heltäckande sätt. Likaså är det viktigt att se till att EU-kommissionens förslag till förordning om s.k. coronaintyg (digitalt grönt intyg) utnyttjas effektivt på nationell nivå. Eftersom coronaintyget inte kan övervakas i samband med gränskontrollerna efter att kontrollen vid de inre gränserna har avslutats är alternativet att övervaka det som en hälsosäkerhetsåtgärd. Även kommissionens förslag till förordning utgår från att eventuella ersättande åtgärder till följd av avsaknaden av coronaintyg uttryckligen är hälsosäkerhetsåtgärder. Vid de yttre gränserna kan coronaintyget kontrolleras i samband med gränskontrollerna. Samtidigt borde man utreda trafikidkarnas möjlighet att medverka till att utlänningar som anländer till landet har ett coronaintyg i sin besittning. 

Chefen för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Pasi Kostamovaara

Raja - uutinen