Hyppää sisältöön

BLOGI: Koronan leviämistä rajojen yli ehkäistään rajaturvallisuuden ja terveysturvallisuuden keinoin

Julkaisuajankohta 14.4.2021 15.42
Uutinen
Rajavartijan virka-asuun ja suojamaskiin pukeutunut mies tarkastaa matkustusasiakirjoja mustan auton ulkopuolella ja maskiin pukeutunut henkilö istuu auton ohjaamossa kuljettajan paikalla.
Rajavartiolaitos huolehtii rajatarkastuksista rajanylityspaikoilla.

Koronapandemian leviämisen estämiseksi Rajavartiolaitos on jo yli vuoden ajan rajoittanut Suomeen saapuvaa liikennettä ulko- ja sisärajoilla valtioneuvoston päätösten mukaisesti.

Päätösten valmistelun yhteydessä on yhteensovitettu terveysviranomaisten epidemiologiset arviot ja vaihtoehtoiset rajoittamistoimet sekä muiden hallinnonalojen esittämät vaikuttavuusarvioinnit. Koko ajan tärkeimpänä tavoitteena on ollut suojata ihmisten perusoikeutta elämään ja riittävään terveydenhoitoon.

Sisärajavalvonnan jatkaminen on ollut välttämätöntä 

Sisärajavalvontaa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi jatkaa niin kauan kuin se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista kansanterveyden suojelemiseksi. Koronan toinen ja kolmas aalto virusmuunnoksineen ovat vaikeuttaneet epidemiatilannetta ja korostaneet sisärajavalvonnan välttämättömyyttä. 

Sisärajavalvonnasta tulisi kuitenkin luopua heti kun epidemia sen sallii. EU:n komissio on katsonut, että matkustusrajoitukset rajoittavat EU:n kansalaisten perusoikeutta vapaaseen liikkuvuuteen. Komission mukaan Suomen tulisi käyttää muita vapaata liikkuvuutta vähemmän rajoittavia toimia, kuten esimerkiksi testausvelvoitteita ja karanteenia. 

Rajavartiolaitos ja terveysviranomaiset ovatkin viime syksystä lähtien toimineet koko ajan tiivistyneessä yhteistyössä sekä sisä- että ulkorajojen rajanylityspaikoilla. Työnjako on selvä ja toimiva. Rajavartiolaitos huolehtii rajatarkastuksista rajoittaen Suomeen saapuvaa liikennettä valtioneuvoston päätösten mukaisesti. Terveysviranomaiset puolestaan huolehtivat tartuntatautilain nojalla terveysturvallisuudesta, eli maahan saapuvien henkilöiden koronatestauksesta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 

Ennakkotestitodistuksesta pitäisi säätää kansallisesti lailla 

Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua ns. ennakkotestitodistuksen vaatimisesta rajanylityspaikoilla. Voimassa olevaan lainsäädäntöön ei kuitenkaan sisälly vaatimusta, että Suomeen saapuvalla matkustajalla tulisi olla mukanaan terveydentilaa koskeva todistus. Myöskään mistään seuraamuksista tämän velvollisuuden laiminlyönnin varalta ei ole säädetty.

Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin ja niiden on oltava täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä laista. Perustuslakivaliokunta totesi jo viime syksynä lausunnossaan (PeVL 32/2020 vp) tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, että ehdotetulle sääntelylle, joka koski mm. vaatimusta negatiivisesta testitodistuksesta, on esitetty hyväksyttäviä perusteluita ja piti säätämistä mahdollisena. Kyseinen lakiesitys kuitenkin peruutettiin. 

Ulkomaalaisten osalta se, että henkilön ei katsota vaarantavan kansanterveyttä, on Schengenin rajasäännöstön ja ulkomaalaislain mukaan yksi maahantulon edellytyksistä. Ulkomaalainen, joka ei täytä maahantulon edellytyksiä, voidaan käännyttää tai hänen maahanpääsynsä voidaan evätä. Schengenin rajasäännöstö on Suomea suoraan sitovaa EU-oikeutta, jota ei voida kansallisesti muuttaa. 

Kansallisesti voidaan kuitenkin määritellä, millä edellytyksillä katsotaan, että Suomeen saapuva ulkomaalainen ei vaaranna kansanterveyttä – esimerkiksi minkälainen todistus on riittävä osoittamaan tämän seikan ja mahdollistaa sujuvan maahantulon edellytysten tarkastamisen. Kun kyseessä on yleisvaarallinen tartuntatauti, Rajavartiolaitoksen arvion mukaan luontevin paikka kansalliselle sääntelylle olisi tartuntatautilaissa. Samalla vaatimus voitaisiin ulottaa koskemaan soveltuvin osin myös Suomen kansalaisia.

Haasteena on liikenteen kasvu sisärajavalvonnan päätyttyä

Kuten edellä on todettu, sisärajavalvonta tulisi lopettaa heti, kun korvaavat terveysturvallisuustoimenpiteet ovat riittävässä määrin käytössä. Tällöin rajoilla voitaisiin edelleen tehdä tarkoituksenmukaisia terveysturvallisuustoimenpiteitä nykyiseen tapaan. Sisärajavalvonnan päättymisen jälkeen Rajavartiolaitos on varautunut antamaan terveysviranomaisille virka-apua esimerkiksi ennakkotestitodistusten seulonnassa sekä liikenteen ja matkustajien ohjaamisessa. Rajavartiolaitoksen mahdollisuus avun antamiseen vähenee kuitenkin samassa suhteessa kuin ulkorajaliikenne kasvaa matkustusrajoitusten lieventyessä. 

Sisärajavalvonnan päättyminen aiheuttaa rajaliikenteen selvän ja kiihtyvän kasvun. Normaalioloissa Suomeen saapuu keskimäärin hieman alle 100 000 henkilöä vuorokaudessa. Voidaankin olettaa, että hyvin pian joudutaan tilanteeseen, jossa terveysviranomaisten voimavarat eivät enää riitä kattavaan toimintaan rajoilla. Niin Rajavartiolaitos kuin muutkaan PTR -viranomaiset eivät pysty heitä laajasti auttamaan voimavarojen sitouduttua omiin tehtäviin. Käytännössä tilanne johtanee siihen, että terveysturvallisuustoimet olisi kohdistettava vain siihen rajaliikenteeseen, jossa riskit viruksen leviämiselle arvioidaan suurimmiksi.  

Rajavartiolaitos on koko ajan pitänyt perusteltuna sitä, että ns. ennakkotestitodistuksen merkityksestä rajoilla säädettäisiin kansallisesti, vaikka sen kattavaan valvontaan ei jatkossa kyettäisikään. Yhtä lailla on tärkeää huolehtia siitä, että EU:n komission asetusehdotus ns. koronatodistuksesta (digitaalinen vihreä todistus) hyödynnetään tehokkaasti kansallisesti. Koska sisärajavalvonnan päättymisen jälkeen koronatodistusta ei voitaisi valvoa rajatarkastusten yhteydessä, vaihtoehdoksi jää sen valvonta terveysturvallisuustoimenpiteenä. Myös komission asetusehdotus lähtee siitä, että koronatodistuksen puuttumisesta aiheutuvat mahdolliset korvaavat toimenpiteet olisivat nimenomaan terveysturvallisuustoimia. Ulkorajoilla koronatodistus voitaisiin tarkastaa rajatarkastusten yhteydessä. Samassa yhteydessä tulisi selvittää liikenteenharjoittajien mahdollisuus myötävaikuttaa siihen, että maahan saapuvilla ulkomaalaisilla olisi koronatodistus hallussaan. 

Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaara

Raja - uutinen