Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) tillämpas på den behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet, som inte tillämpas av lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018, dataskyddslagen avseende brottmål). Den allmänna dataskyddsförordningen preciseras och kompletteras med dataskyddslagen (1050/2018). Ifall personuppgifterna används för att uträtta Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter, tillämpas även lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019). Bestämmelser om sjöräddningsregistret finns i sjöräddningslagen (1145/2001). Bestämmelser om ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden och nationella informationssystemet för viseringar finns i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (615/2020).

Dataskyddslagen avseende brottmål tillämpas på behandlingen av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet då personuppgifterna behandlas för förebyggande, avslöjande och utredning av brott eller förande av brott till åtalsprövning eller för skydd mot eller förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten samt för militärrättsvården. Då tillämpas även lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet.

Myndigheternas dokument är i regel offentliga. Bestämmelser om förutsättningarna för att ta del av en handling finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen) samt andra lagar.