Hoppa till innehåll

Vecka 9 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 4.3.2024 13.13 | Publicerad på svenska 11.3.2024 kl. 14.55
Pressmeddelande
En svävare på isen.

Isläget i sjöbevakningssektionens verksamhetsområde är för närvarande mycket varierande och ställvis utmanande.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 9 utfördes 70 142 gränskontroller (vecka 8: 68 970) och 11 (8: 175) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 20 efterlysta påträffades.

En person som kommit till Finland med uppehållstillstånd beviljat av Finland avvisades under veckan (under 2024 sammanlagt 6).

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 9 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsveckan utförde enheten 258 (vecka 8: 326) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. Fem efterlysta påträffades. Gränskontrollenheten avvisade två tredjelandsmedborgare tillbaka till Estland.

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 9 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot 4 (vecka 8: 13) asylansökningar och tre (vecka 8: 4) ansökningar om tillfälligt skydd. Sex personer avvisades (vecka 8: 5) och två personer nekades inresa (vecka 8: 3). En framställning om avvisning och meddelande av inreseförbud lämnades till Migrationsverket (vecka 8: 0). Åtta säkringsåtgärder gjordes (vecka 8: 19). En person meddelades inreseförbud (vecka 8: 2).

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde fyra nya förundersökningar

Under vecka 9 inleddes fyra nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 8: 10), av vilka en var summarisk. I de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inledde var brottsbenämningarna ordnande av olaglig inresa, förfalskning, riksgränsbrott, brott mot inreseförbud, innehav av föremål som lämpar sig för att skada någon annan och utlänningsförseelse. 

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Sju räddningsuppdrag på havet

För sjöbevakningssektionen var veckan i havsområdet normal för årstiden, antalet uppdrag var på samma nivå som föregående vecka. Under vecka 9 utfördes sju (vecka 8: 5) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Den allvarligaste situationen inom sjöräddningen upplevdes när en person gick ner sig på isen på Djurgårdsviken i Helsingfors cirka 2–3 meter från stranden. Isläget i sjöbevakningssektionens verksamhetsområde är för närvarande mycket varierande och ställvis utmanande. 

I västra Finska vikens inre skärgård finns 10–40 cm tjock fastis. På Porkalafjärden och utanför Helsingfors finns 10–25 cm tjock och mycket tät drivis. I östra Finska vikens skärgård finns 30–60 cm tjock fastis och slät is. Längre ut finns 10–35 cm tjock, ställvis packad, mycket tät drivis ungefär till linjen Borgå fyr – Kotka fyr. Öster om Lövskär finns 10–35 cm tjock drivis med varierande täthet. 

Den som beger sig ut på isen ska komma ihåg nödvändig säkerhetsutrustning. Ta åtminstone med dig isdubbar, visselpipa och en stav med metallända så att du kan kontrollera om isen håller. Mobilen bör packas i en vattentät skyddspåse. Kom dessutom ihåg att berätta för någon vart du är på väg. När du beger dig ut på isen ska du tala om för någon vart du är på väg och undvika att röra dig ensam. När en olycka inträffar är det vanligtvis bråttom. Ju kallare årstid, desto mer kritiskt är det att räddningsverksamheten genast kan fokuseras på rätt område. 
    
Sjöräddningens nödnummer är 0294 1000. Spara detta nummer i din mobiltelefon.

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Raja – pressmeddelande