Hoppa till innehåll

Vecka 50 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 18.12.2023 13.00 | Publicerad på svenska 21.12.2023 kl. 15.20
Pressmeddelande
En patrullbåt i snöfall vid bryggan.

Fortfarande lugnt på driftområdet.

Det var fortfarande lugnt på sjöbevakningssektionens driftområde. Ingen förändring av situationen vid gränsövergångsstället Helsingfors-Vanda flygplats har observerats till följd av stängningen, eller öppnandet, av östgränsen. Finska vikens sjöbevakningssektion följer och säkerställer gränssäkerheten i havsområdet och vid gränsövergångsställena vid Finska vikens kust.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 50 utfördes 66 985 gränskontroller (vecka 49: 64 141) och 14 (vecka 49: 14) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Sammanlagt 25 efterlysta personer påträffades (vecka 49: 25). 

Inga personer som kommit till Finland med uppehållstillstånd beviljade av Finland avvisades under veckan (sammanlagt 37 avvisades under hela året).

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 50 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av utlänningar i passagerarhamnarna i Helsingfors. Under verksamhetsveckan utförde enheten 158 (vecka 49: 200) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 50 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot fem asylansökningar och en ansökan om tillfälligt skydd. Två personer avvisades och sex nekades inresa. Nio säkringsåtgärder vidtogs.

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde 14 nya förundersökningar

Under vecka 50 inleddes 14 nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 49: 8), av vilka fem var summariska. Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar med brottsbenämningarna ordnande av olaglig inresa, förfalskning, riksgränsbrott och utlänningsförseelse.

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Sex räddningsuppdrag till havs

 Vecka 50 utfördes sammanlagt sex (vecka 49: 0) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Vid bevakningssektionen utfördes dessutom flera uppgifter inom den dagliga verksamheten, bl.a. husrannsakningar och fartygsinspektioner.

Det kalla vintervädret har fryst de inre vikarna och för sin del minskat antalet uppdrag till havs. Den milda luften, regnen och den hårda vinden i slutet av veckan försämrade dock isområdena. I de inre vikarna finns ställvis is, på andra ställen öppet vatten.

På grund av att isen är förrädisk avråder Finska vikens sjöbevakningssektion alla från att gå ut på isen. Om någon är tvungen att gå ut på isen är det viktigt att ha nödvändig säkerhetsutrustning med sig. Ta åtminstone med dig isdubbar, visselpipa och en stav med metallända så att du kan kontrollera om isen håller. Mobilen bör packas i en vattentät skyddspåse. Kom dessutom ihåg att berätta för någon vart du är på väg. När du beger dig ut på isen ska du tala om för någon vart du är på väg och undvika att röra dig ensam. När en olycka inträffar är det vanligtvis bråttom. Ju kallare årstid, desto mer kritiskt är det att räddningsverksamheten genast kan fokuseras på rätt område. 

Sjöräddningens nödnummer är 0294 1000. Spara detta nummer i din mobiltelefon.

Alla som rör sig på isen bör göra sig förtrogna med Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds guide Isvett (Järki jäällä) som ger information om hur man rör sig tryggt på isen. Här hittar du guiden: https://viisaastivesilla.fi/jaalla/

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

•    Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds av sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors (Finska vikens sjöbevakningssektion) och Åbo (Västra Finlands sjöbevakningssektion).

Raja – pressmeddelande