Hoppa till innehåll

Vecka 4 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 29.1.2024 11.35 | Publicerad på svenska 31.1.2024 kl. 12.46
Pressmeddelande
Flera fartyg vid den plats där de brutna farlederna börjar.

Iisläget i skärgården är ställvis utmanande.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 4 utfördes 59 723 gränskontroller (vecka 3: 59 989) och 225 (3: 332) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Sammanlagt 12 efterlysta personer påträffades (vecka 3: 18).

En person som kommit till Finland med uppehållstillstånd beviljade av Finland avvisades under veckan (under 2024 sammanlagt 1). 

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 4 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av utlänningar och vägtrafiken i passagerarhamnarna i Helsingfors. Under verksamhetsveckan utförde enheten 208 (vecka 3: 233) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. Övervakningen riktades i större omfattning mot utresetrafiken. Syftet var att avslöja en eventuell sekundärrörelse i anslutning till situationen vid östgränsen. Under verksamhetsveckan påträffades inga sådana fall.

I samband med granskningarna påträffades fem efterlysta personer.

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 4 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot 17 (vecka 3: 5) asylansökningar och fem (vecka 3: 7) ansökningar om tillfälligt skydd. Fyra personer avvisades (vecka 3: 1) och en person nekades inresa (vecka 3: 3). 19 säkringsåtgärder gjordes (vecka 3: 8).

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde 16 nya förundersökningar

Under vecka 4 inleddes 16 nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 3: 7), av vilka åtta var summariska. I de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inledde var brottsbenämningarna bland annat ordnande av olaglig inresa, registeranteckningsbrott, riksgränsbrott och förfalskning. 

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Inga räddningsuppdrag på havet

Situationen i havsområdet var lugn i fråga om sjöräddningsuppdrag. Vecka 4 gjordes inga (vecka 3: 7) sjöräddningsuppdrag. 

I Östra Finska vikens skärgård finns ungefär 20–45 cm tjock fastis. Längre ut är isen cirka 5–30 
cm tjock, spridd och mycket spridd drivis längs linjen Digskär–Aspö. Öster om Sommarö finns cirka 10–30 cm tjock, mycket tät drivis. I västra Finska vikens inre skärgård finns cirka 10–35 cm tjock fastis. Vid iskanten finns issörja.  

Isläget i skärgården är varierande och ställvis utmanande. Sjöbevakningssektionen uppmanar alla som rör sig på isen att vara försiktiga och ha ändamålsenlig utrustning.

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Raja – pressmeddelande