Hoppa till innehåll

Vecka 27 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 8.7.2024 15.06 | Publicerad på svenska 9.7.2024 kl. 14.48
Pressmeddelande
Segelfartyg i närheten av Gustavssvärd.

Sjötrafiken minskade på grund av det blåsiga vädret.

Gränskontroller och utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Antalet gränskontroller hölls på samma nivå som tidigare. Antalet inspektioner i anslutning till utlänningsbestämmelserna minskade betydligt jämfört med föregående vecka. Under vecka 27 utfördes i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats 83 930 (vecka 26: 86 197) gränskontroller och 11 (vecka 26: 601) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. Vid granskningarna påträffades 27 efterlysta personer.

Under vecka 27 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsvecka 27 gjordes 191 (vecka 26: 225) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. Vid övervakningen påträffades sju efterlysta personer. Dessutom utförde enheten gränskontroller av kryssningsfartyg i Helsingfors hamn. 

Vecka 27 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot sex (vecka 26: 6) asylansökningar. Sju personer avvisades eller nekades inresa (vecka 26: 3).

Sjöbevakningssektionen inledde 17 förundersökningar

Under vecka 27 minskade antalet förundersökningar något jämfört med föregående vecka. Under veckan inleddes 17 nya förundersökningar (vecka 26: 20). Brottsbenämningarna var bl.a. ordnande av olaglig inresa, riksgränsbrott, förfalskning, brott mot inreseförbud och fylleri i sjötrafik.

Måttligt antal sjöräddningsuppdrag trots publikevenemang

I bevakningssektionens område ordnades flera evenemang som planerats på förhand. De största var Tall Ships 
Races i Helsingfors och Hangöregattan. Det ostadiga vädret och den kraftiga vinden under veckoslutet minskade antalet fritidsbåtar i sjötrafiken trots flera publikevenemang. Vecka 27 utfördes sammanlagt 42 (vecka 26: 60) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i. 

Den allvarligaste olyckan inom sjöräddningen inträffade i Sibbo, där två motorbåtar kolliderade med varandra. Utomståendes hjälp och god tur räddade människorna i båtarna från större skador.

Övriga uppgifter

Polisen bad sjöbevakningen kontrollera en eventuell militär sprängladdning på Linnskär söder om Hangö. Enligt utlåtandet från polisens sakkunniga var det fråga om en ofarlig bakdel av en granat. Resterna av granaten förstördes på lämpligt sätt.

 

Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Raja – pressmeddelande