Hoppa till innehåll

Vecka 18 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 8.5.2023 14.37 | Publicerad på svenska 15.5.2023 kl. 13.30
Pressmeddelande
Bevakningsfartyget Turva utanför Salutorget.

Lugnt till havs - Besöket av Ukrainas president sysselsatte också sjöbevakningen.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 18 utfördes 64 764 gränskontroller (vecka 17: 66 328) och 736 granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar (vecka 17: 348). 

Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 18 utförde Hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar, utlänningar och vägtrafik samt gränskontroller i kryssningsfartygstrafiken inom sitt verksamhetsområde. Under veckan kom två kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar. I anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamn gjordes 60 granskningar (vecka 17: 100). I granskningarna påträffades två (vecka 17: 3) efterlysta personer.

Med gränskontroller avses kontroller för att upprätthålla gränssäkerheten som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 18 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion fyra personer vid Helsingfors-Vanda flygplats. 17 asylansökningar och fyra ansökningar om tillfälligt skydd togs emot.

Med nekad inresa avses i utlänningslagen att en tredjelandsmedborgares inresa hindras vid den yttre gränsen på det sätt som föreskrivs i kodexen om Schengengränserna.

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Genom att bevilja tillfälligt skydd kan man ge en begränsad grupp skydd i en process som är snabb och enklare än asylförfarandet.

Sjöbevakningssektionen inledde 16 nya förundersökningar

Under vecka 18 inleddes 16 nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 17: 6). I de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inledde är brottsbenämningen bland annat ordnande av olaglig inresa, förfalskning och riksgränsbrott.

Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Uppdrag på havet

För sjöbevakningssektionen var veckan lugn i havsområdena och antalet uppdrag minskade jämfört med veckan innan. Trafiken i havsområdet har dock blivit livligare, även om den kalla luften har hållit största delen av båtarna kvar vid bryggorna eller på land. Under veckan utfördes sammanlagt åtta (vecka 17: 25) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

I samband med uppdragen på havet observerades det att personerna som fick bistånd hade båtar som fortfarande delvis var i vinterskick. När båtsäsongen inleds påminner Finska vikens sjöbevakningssektion båtförarna om betydelsen av inspektion av båten och vårunderhåll.

Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds av sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors (Finska vikens sjöbevakningssektion) och Åbo (Västra Finlands sjöbevakningssektion).

Övriga händelser 

Den viktigaste händelsen under veckan var deltagandet i säkerhetsarrangemangen kring statsbesöket av Ukrainas president som stöd för polisinrättningen i Helsingfors. Utöver de övriga enheterna deltog bevakningsfartyget Turva i säkerhetsorganisationen för den ukrainska presidentens besök. 

Raja – pressmeddelande