Hoppa till innehåll

Vecka 17 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 29.4.2024 13.24 | Publicerad på svenska 6.5.2024 kl. 14.30
Pressmeddelande
Passagerare på Helsingfors–Vanda flygplats.

Antalet gränskontroller vid yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats fortsatte att öka.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

Passagerarantalet ökade något under den gångna veckan. I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 17 utfördes 72 742 gränskontroller (vecka 16: 69 764) och 606 (16: 166) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 17 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsveckan utförde enheten 146 (vecka 16: 208) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under veckan påträffades fem (vecka 16: 4) efterlysta personer. Dessutom delgavs en stämning (vecka 16: 0), en person förelades bötesyrkande (vecka 16: 0) och sjömän beviljades tre engångsvisum (vecka 16: 0). 

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 17 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot sju asylansökningar (vecka 16: 8) och en (vecka 16: 1) ansökan om tillfälligt skydd. Fem personer avvisades (vecka 16: 2) och fyra personer nekades inresa (vecka 16: 5) och 16 säkringsåtgärder (vecka 16: 9).

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde 12 nya förundersökningar

Under vecka 17 inleddes tolv nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 16: 2). I de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inlett var brottsbenämningarna bland annat riksgränsbrott, förfalskning och misshandel. 

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Antalet uppdrag  i havsområdet ökade jämfört med föregående vecka

Antalet uppdrag i havsområdet ökade jämfört med föregående vecka i och med det varmare vädret. Ökningen av den övervakade trafiken i havsområdet sysselsatte också ledningscentralen. Vecka 17 utfördes sammanlagt 12 (vecka 16: 7) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Den allvarligaste nödsituationen under veckan var uppdraget där man räddade en människa ur vattnet i Borgå. 

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Övrigt

Aspö station vid Finska vikens sjöbevakningssektion deltog under verksamhetsveckan i en övning i bekämpning av miljöskador i Lovisa tillsammans med avtalsfartyget för oljebekämpning Grisslan. Under övningen testades notdragning och oljeuppsamling med hjälp av en patrullbåt och ett avtalsfartyg. 

Finska vikens sjöbevakningssektion genomförde under veckoslutet jakt- och fiskeövervakning tillsammans med en gemensam patrull och en jakt- och fiskeövervakare. Tyngdpunkten i övervakningen låg på fiskeövervakning. 

Dessutom deltog Finska vikens sjöbevakningssektion i evenemanget Turvallinen Kaakko som ordnades av XAMK.

Raja – pressmeddelande