Hoppa till innehåll

Vecka 16 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 22.4.2024 13.13 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 12.08
Pressmeddelande
Ett finskt pass.

Antalet gränskontroller vid yttre gränsen ökar vid Helsingfors-Vanda flygplats

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 16 utfördes 69 764 gränskontroller (vecka 15: 64 363) och 19 (15: 325) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under verksamhetsveckan avvisades en person som reste in i landet med ett uppehållstillstånd beviljat av Finland (sammanlagt 11 under 2024).

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 16 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar, utlänningar och vägtrafiken samt deltog tillsammans med polisen och Tullen i en razzia inriktad på den tunga trafiken i Västra hamnen. Under verksamhetsveckan utförde enheten 269 (vecka 15: 212) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under veckan påträffades fyra (vecka 15: 5) efterlysta personer. Dessutom delgavs två avgifter för trafikförseelse.

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 16 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot åtta asylansökningar (vecka 15: 0) och en (vecka 15: 2) ansökan om tillfälligt skydd. Två personer avvisades (vecka 15: 4) och fem personer nekades inresa (vecka 15: 3). Dessutom gjordes nio säkringsåtgärder (vecka 15: 5).

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde två nya förundersökningar

Verksamhetsveckan var, i likhet med föregående vecka, exceptionellt lugn i fråga om nya förundersökningar. Under vecka 16 inleddes två nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 15: 3). I de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inledde var  brottsbenämningarna  riksgränsbrott. 

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Antalet uppdrag i havsområdet var på samma nivå som föregående vecka

Antalet uppdrag på havet var på samma nivå som föregående vecka. Vecka 16 utfördes sammanlagt sju (vecka 15: 9) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Under veckan inträffade två nödsituationer. I den ena situationen inleddes spaningar efter en misstanke om man överbord på ett passagerarfartyg. Anmälan visade sig vara onödig och det fanns ingen verklig hjälpbehövande. Den andra nödsituationen orsakades av en person som hoppat i havet i Brändö.

Verksamhetsområdet för Finska vikens sjöbevakningssektion är nu helt isfritt.

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Raja – pressmeddelande