Hoppa till innehåll

Vecka 13 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 2.4.2024 12.44 | Publicerad på svenska 3.4.2024 kl. 12.13
Pressmeddelande
Utsikt över öppet vatten och is från patrullbåtens sida.

Livligt för årstiden i havsområdet.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 13 utfördes 64 282 gränskontroller (vecka 12: 65 359) och 613 (12: 195) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under veckan påträffades 22 efterlysta personer i samband med granskningarna.

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 13 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsveckan utförde enheten 224 (vecka 12: 109) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Under veckan påträffades sju efterlysta personer i samband med granskningarna.

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 13 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot sju asylansökningar och sju ansökningar om tillfälligt skydd. Fem personer utvisades och tre personer som reste med uppehållstillstånd som beviljats i Finland avvisades. Fyra personer nekades inresa och två resedokument omhändertogs tillfälligt. Dessutom gjordes en framställning till Migrationsverket om avvisning och meddelande av inreseförbud samt sex tagande i förvar.

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde 9 nya förundersökningar

Under vecka 13 inleddes nio nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 12: 7), av vilka fyra var summariska. Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar med brottsbenämningarna grov förfalskning, ordnande av olaglig inresa, riksgränsbrott, utlänningsförseelse och motstånd mot person som upprätthåller ordningen.

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Det var livligt för årstiden i havsområdet

Vid sjöbevakningssektionen var veckan livlig för årstiden i havsområdena. Vecka 13 utfördes sammanlagt 10 (vecka 12: 4) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Svaga isar orsakade flera uppdrag under veckan där en människa hade gått genom isen. Samtidigt påträffades redan småbåtstrafik och de första vattenskotrarna i trafiken i Helsingfors.

Isläget i sjöbevakningssektionens verksamhetsområde är för närvarande mycket varierande och svagt. Finska vikens sjöbevakningssektion rekommenderar att man inte längre går ut på isen denna vår.

Sjöräddningens nödnummer är 0294 1000. Spara detta nummer i din mobiltelefon.

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Raja – pressmeddelande