Hoppa till innehåll

Västra Finlands sjöbevakningssektions hektiska år medan ändringarna i säkerhetsmiljön fortsätter

Utgivningsdatum 16.1.2024 13.26
Pressmeddelande
Ilmakuva vartiolaivasta, jonka kyljessä kiinni partiovene. Laivan toisella laidalla öljypuomi levitettynä.

År 2023 fortsatte Västra Finlands sjöbevakningssektion att anpassa sig till den ändrande säkerhetsmiljön. Man förberedde sig för den så kallade skuggflottans hot mot den maritima miljösäkerheten. Ännu mer uppmärksamhet fästes vid att trygga den maritima kritiska infrastrukturen. Det internationella samarbetet var aktivt.

På grund av ändringarna i säkerhetsmiljön effektiverades produktionen av lägesbild från havsområdet i Västra Finlands sjöbevakningssektion, samt handelsfarkosternas gränskontrollverksamhet utvecklades. Informationsutbytet mellan länderna på Östersjöns område ökades, och myndighetssamarbete i hemlandet intensifierades.

Västra Finlands sjöbevakningssektion deltog med sina kapaciteter i utredningen av den misstänkta grova sabotagen av Balticconnector-gasledningen. I tillägg gav sjöbevakningssektionen stöd till Gränsbevakningsväsendets andra förvaltningsenheter i form av kontroll av instrumentell inresa vid östgränsen.

Inom ramen för det europeiska kustbevakningssamarbetet ordnades på Östersjön för första gången en multiprofessionell maritim operation (MMO), i vilken även Västra Finlands sjöbevakningssektion deltog.

Den internationella övningsverksamheten som ökat i och med Nato-medlemskapsprocessen, fortsatte att öka år 2023. Sjöbevakningssektionen deltog bl.a. mot slutet av 2023 i den internationella sjöräddningsövningen Freezing Winds, som Marinen ledde.

Västra Finlands sjöbevakningssektions enheter deltog i lokala försvarsövningar (PAPU) som ordnades på dess område i Uleåborg, Satakunta samt Södra Österbotten. 

Sjöbevakningssektionen ordnade under årets lopp två repetitionsövningar, där reservister från fartygskontrollavdelningen samt sjöbevakningskompaniet utbildades. Västra Finlands sjöbevakningssektions reservister kallades också till två frivilliga övningar, som genomfördes i Uleåborg och Säkylä. I frivilliga övningar har reservisterna möjligheten att utveckla sina kunskaper i landsförsvar samt att utveckla sig i sin uppgift i undantagsförhållanden.

År 2023 patrullerade Västra Finlands sjöbevakningssektion cirka 14 300 timmar med farkosterna och cirka 12 400 timmar med bevakningsfartygen. Obemannad luftfart har de senaste åren blivit en viktig övervakningsresurs. Drönare flög närmare 700 timmar år 2023 till stöd för patrullernas lägesbild. För att ytterligare komplettera övervakningen till havs förfogade vi under sommarmånaderna också över en medeltung drönare med fasta vingar som var inlånat från Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA). På land patrullerade vi cirka 14 200 timmar med anknytning till bland annat övervakningen av hamnar, terrängtrafik och jakt. I samband med patrulleringen utförde vi sammanlagt cirka 15 700 granskningar. Den kritiska undervattensinfrastrukturens övervakning och övervakningens utveckling fortsattes.

Västra Finlands sjöbevakningssektion utredde 142 misstänkta brott år 2023. Nio förundersökningar gällande ordnande av olaglig inresa blev färdiga, och åtta förundersökningar med samma brottsrubricering var ofullbordade vid årsskiftet. Åtta personer med inreseförbud avslöjades i samband med övervakningen. Under året sändes 90 brottmål till åtalsprövning, och av dem de märkvärdigaste var fyra misstänkta brott av grovt ordnande av olaglig inresa. Västra Finlands sjöbevakningssektion utredde en lång rad olika brott till havs. I samband med övervakningen uppdagades 73 fall av fylleri i sjötrafik och 22 maritima miljöbrott. 88 brottsutredningar inleddes om sjötrafikförseelser. Tre administrativa oljeutsläppsavgifter påfördes.

Antalet räddningsuppdrag till havs sjönk en aning jämfört med året innan inom Västra Finlands sjöbevakningssektions ansvarsområde. Västra Finlands sjöbevakningssektions sjöräddningscentral ledde 914 sjöräddnings- och biståndsuppdrag, varav 85 st. klassificerades som sjöräddningens nödlägen. År 2022 var totala antalet sjöräddnings- och biståndsuppdrag 1019 st. Såsom under tidigare år utfördes största delen av räddningsuppdragen under sommarmånaderna. Cirka hälften av räddningsuppdragen utfördes under perioden maj–augusti och av dessa utfördes cirka hälften under veckosluten. Aktivt samarbete med frivilliga sjöräddare fortsattes. Medlemsföreningar från Finlands Sjöräddningssällskap genomförde 16 % av maritima räddnings- och biståndsuppgifter på sjöbevakningssektionens område. Sjöbevakningssektionen verkställde 72 sjöräddningsövningar under året.

År 2023 tog Västra Finlands sjöbevakningssektion emot 45 observationer av oljeutsläpp på havet. I samband med en närmare utredning visade sig majoriteten av dem lyckligtvis vara ofarliga ämnen för miljön. Sjöbevakningssektionens enheter deltog sammanlagt i 43 övningar i bekämpning av miljöskador, varav de största var Balex Delta, som ordnades i Lettland, samt den i Sverige ordnade övningen i enlighet med Köpenhamnsavtalet om samarbete vid bekämpning.

Sjöbevakningen tryggar människor, miljön och Finland under alla förhållanden och alla årstider. Dessutom stöder vi med våra kapaciteter övriga myndigheter såsom polisen, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården. Tack vare det utmärkta finländska samarbetet mellan myndigheter får vi vid behov också stöd. Västra Finlands sjöbevakningssektion vill framföra ett stort tack till alla sina samarbetsparter för det gångna året. Vi önskar alla lycka till och all framgång samt et tryggt innevarande år!

 

Raja – pressmeddelande Västra Finlands sjöbevakningssektion