Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet står värd under besöket av EMSA:s generaldirektör och öppningsceremonin för sektorsövergripande sjöoperationen som utförs inom EU-samarbetet 5.6.2023

Utgivningsdatum 1.6.2023 15.52
Pressmeddelande
Bevakningsfartyget Turva.

En sektorövergripande sjöoperation startas i Östersjöns norra-, mellersta- och västra delar i samband med besöket som generaldirektören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån gör till Helsingfors.

Maja Markovčić Kostelac, generaldirektör för Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA besöker Finland i samband med öppningsceremonin för en sektorsövergripande sjöoperation måndagen den 5 juni. Under besöket diskuteras samarbetet, som fortfarande ökar mellan Gränsbevakningsväsendet och EMSA samt presenteras Gränsbevakningsväsendets maritima verksamhet till generaldirektören.

EMSA är EU:s decentraliserat organ som grundades år 2002. Organets högkvarter är belagt i Lissabon i Portugal. EMSA:s huvuduppgift är att ge sakkunnig hjälp med anknytning till sjösäkerhet och bekämpning av marina miljöns förorening samt att ge operativt stöd till EU-länder. EMSA har konkurrensutsatt oljebekämpningsfartyg och -materiel på havsområden kring Europa. Detta förstärker för sin del medlemsländernas förmåga att bekämpa utsläpp av olja och andra skadliga ämnen orsakade av fartyg.

I tillägg har EMSA en informationstjänst om farliga och skadliga ämnen. EMSA erbjuder medlemsländerna en realtids satellitövervakningstjänst för utsläpp, som observerar skadliga utsläpp som hamnat från fartyg till havet. EMSA erbjuder också sina medlemsländer obemannade luftfartyg (RPAS) som bl.a. används av Finlands Gränsbevakningsväsen. På detta sätt kompletteras medlemsländernas egna övervakningsåtgärder till havs. Samarbetet mellan Gränsbevakningsväsendet och EMSA omfattar också utbildningsverksamheten. Ett exempel på detta är den internationella utbildningen i användning av miljöskadornas bekämpningsmateriel som EMSA ordnade i Finland i slutet av maj 2023.

Sektorövergripande sjöoperation

Från Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg Turva öppnas måndagen 5.6 den sektorsövergripande gemensamma europeiska sjöoperationen (MMO, Multipurpose Maritime Operation) som för första gången ordnas på Östersjöområdet.

I tillägg med Finland deltar även Estland och Lettland i operationen. Av EU:s decentraliserade organ deltar utöver Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA också fiskerikontrollbyrån EFCA och gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex. Från Finland deltar utöver Gränsbevakningsväsendet också Transport- och kommunikationsverket Traficom, Egentliga Finlands NTM-central samt sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriets fiskeövervakning.

Huvudmålet med den sektorsövergripande sjöoperationen är att sammanföra tjänsterna som EU-organen erbjuder samt stödet till prestationsförmågorna i kustbevakningsfunktioner, till vilka bl.a. hör gränsövervakning till havs, bekämpning av fartygsoljeskador, sjöräddning samt övervakning av fiske och sjötrafik. Operationen är en del av en större helhet, där man utvecklar Gränsbevakningsväsendets förmåga att utföra nära samarbete med andra EU-medlemsländer och effektivt utnyttja EU-organens stöd.

Länkar

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande