Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet fortsätter övervakning av Finlands havsområden från luften även denna seglingssäsong

Utgivningsdatum 23.5.2024 10.30
Pressmeddelande
Obemannande luftfartyf på fältet.
Obemannade luftfartyg lämpar sig särskilt väl för att skapa en maritim lägesbild över ett livligt trafikerat havsområde som Östersjön.

Gränsbevakningsväsendet har beviljats Europeiska sjösäkerhetsbyråns (EMSA – European Maritime Safety Agency) obemannade luftfartygssystem (RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems) för operativt bruk som stöd för Gränsbevakningsväsendet i alla kustbevakningsfunktioner.

Kustbevakningsfunktioner är ett brett europeiskt begrepp som innefattar sjösäkerhet, sjöfartsskydd, sjöräddning, gränsövervakning i havsområdet, fiskeövervakning, tullövervakning, allmän lagövervakning till havs samt skydd av den marina miljön. Det tillgängliga RPAS-systemets prestationsförmåga utnyttjas i stor utsträckning i alla dessa uppgifter, antingen av Gränsbevakningsväsendet direkt eller som stöd för andra myndigheter.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på ovannämnda kustbevakningsfunktioner på norra Östersjön, främst utanför skärgården. Västra Finlands och Finska vikens sjöbevakningssektioner planerar flygningarna till en del av sin egen operativa verksamhet och flygningarna i Finlands luftrum leds av Västra Finlands sjöbevakningssektions ledningscentral. 

RPAS som EMSA erbjuder har redan flera gånger varit i operativt bruk vid sjöbevakningssektionerna och användningen av den som mervärde i övervakningen och skapandet av lägesbilden har etablerat sig. 

Den informationen som RPAS-systemet producerar förbättrar sjöbevakningssektionernas maritima lägesbild och bidrar till en effektivare användning och riktande av de egna resurserna. Dessutom är det fint för Gränsbevakningsväsendet att få tillgång till färdig prestanda och få fördjupa det internationella samarbetet med EMSA och de andra länderna som deltar i operationen. 

Det fjärrstyrda luftfartyget har fasta vingar och kan operera i luften i flera timmar på ett vidsträckt område. 

RPAS-flygverksamheten genomförs med ett Textron System Aerosonde-luftfartyg. Det fjärrstyrda luftfartyget har fasta vingar och kan operera i luften i flera timmar på ett vidsträckt område.  Liknande flygoperationer pågår samtidigt i Estland och Lettland. EMSA tillhandahåller tjänsten avgiftsfritt till alla EU-länder. Luftfartygen har utvecklats särskilt för sjöövervakningsoperationer samt övervakning av fartygsutsläpp och lämpar sig särskilt väl för att skapa en maritim lägesbild över ett livligt trafikerat havsområde som Östersjön. 

Syftet med operationen är att förbättra lägesuppfattningen och förmågan att reagera på händelser inom havsområdet 

Det huvudsakliga syftet med Gränsbevakningsväsendets operation är att öka Gränsbevakningsväsendets prestationsförmåga i gräns- och sjösäkerhetsuppdrag samt i övriga kustbevakningsfunktioner genom att utnyttja EMSA:s resurser på Finlands havsområden, vid kusten och i skärgården. Operationen bidrar till att skapa en bättre lägesuppfattning på öppet hav.  Utöver övervakningsuppdragen är målet att upptäcka exempelvis eventuella otillåtna oljeutsläpp samt gränsöverskridande brottslighet och vid behov stödja sjöräddningsinsatser. Operationen förbättrar även Gränsbevakningsväsendets beredskap inför bekämpning av miljöskador till havs. 

I årets operation deltar förutom Finland också Estlands marin samt Lettlands gränsbevakningsmyndigheter. Basen för RPAS-systemet ligger i Estland, där start och landning äger rum. Det har grundats en basstation i Finland, vilket möjliggör opererandet inom Finlands havsområden. 

Gränsbevakningsväsendets förra RPAS-operation genomfördes sommaren 2023, då erfarenheter av systemets lämplighet för Finlands havsområden samlades in. I år används samma system, vilket gör de möjligt att dra nytta av erfarenheterna från 2023, att utveckla verksamheten och genomföra en smidig operation i sin helhet. 

Mer information: Rajavartiolaitoksen mediapalvelu, [email protected], p. 050 456 2862

Raja – pressmeddelande