Hoppa till innehåll

Året 2021 var lika exceptionellt som 2020 för Västra Finlands sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 26.1.2022 15.52 | Publicerad på svenska 26.1.2022 kl. 16.11
Pressmeddelande
Gränskontroll pågår
Gränskontroll pågår

Covid-19-pandemin fortsatte år 2021 och inverkade kraftigt på sjöbevakningens verksamhet. Sjöbevak-ningen drog sitt strå till stacken för att behärska pandemiläget och fortsatte gränskontroller vid de inre gränserna i enlighet med statsrådets beslut och gav handräckning till hälsomyndigheterna på basis av de-ras begäranden.

År 2021 utförde Västra Finlands sjöbevakningssektion allt som allt 1,03 miljoner gränskontroller vid de inre gränserna varav den överlägset största delen inriktades på inresande trafik. Torneå gränsövergångsställe stod fortsättningsvis i brännpunkten såväl inom Västra Finlands sjöbevakningssektions verksamhetsom-råde som riksomfattande då kontrollen var återinförd vid de inre gränserna. 80 procent av alla gränskon-troller som sjöbevakningen genomförde vid de inre gränserna genomfördes i Torneå. 

Gränskontroller vid de inre gränserna avslutades i enlighet med statsrådets beslut den 26 juli 2021, men Västra Finlands sjöbevakningssektion stannade kvar vid gränsövergångsställen för att ge handräckning till hälsomyndigheterna. Till handräckningsuppgifterna hörde kontroll av coronaintyg och hänvisning till coro-natest. Med det värdefulla stöd som vi genom kommenderingar fick från Gränsbevakningsväsendets andra förvaltningsenheter kunde vi genomföra gränskontroller vid de inre gränserna på ett yrkeskunnigt och effektivt sätt samt upprätthålla sjöräddningsberedskapen och genomföra sjöbevakningens andra maritima aktiviteter på ett behörigt sätt.   I och med omikronvarianten förändrades pandemiläget oväntat i en sämre riktning och statsrådet beslutade att återinföra kontrollen vid de inre gränserna från och med den 28 december 2021.

Färre brott och förseelser med anknytning till gränsöverskridning upptäcktes i jämförelse med året innan. År 2021 registrerades 19 anmälningar om brott som gällde ordnande av olaglig inresa. Därtill upptäcktes 28 misstänkta förfalskningsbrott och 109 riksgränsbrott. Cirka hälften (58) av riksgränsbrotten utgjordes av lindriga gärningsformer. År 2021 var antalet avvisningar och beslut om nekad inresa endast cirka en fem-tedel av antalet år 2020.   Sänkningen beror på att kontrollen vid de inre gränserna avslutades i juli.  

Till sjöss upptäcktes en aning färre förseelser med anknytning till miljöförstöring och oljeutsläpp än året innan. Också antalet fall av fylleri i sjötrafik sjönk jämfört med året innan.

År 2021 hade Västra Finlands sjöbevakningssektion litet mera prestationer inom sjöräddningen än året innan. Sammanlagt utfördes 823 sjöräddningsuppgifter och maritima biståndsuppgifter samt 25 uppgifter inom prehospital akutsjukvård. Den allvarligaste olyckan inträffade utanför Yxpila i Karleby i juli då två motorbåtar kolliderade. Följden blev att en person hamnade i vattnet och omkom trots återupplivningen.
 

 Kustbevakningen i arbete i fält.

Sjöbevakningen ordnade flera övningar med anknytning till sjöräddning och bekämpningen av miljöska-dor till havs. Den största enskilda övningen var storolycksövningen ULLA21 som ordnades i november och hade över 200 deltagare. 

Västra Finlands sjöbevakningssektion gav år 2021 handräckning till polisen, räddningsväsendet, Tullen, Försvarsmakten, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Trafikledsverket, Flygräddningscentralen och Finlands miljöcentral.

Västra Finlands sjöbevakningssektion fortsatte det internationella maritima samarbetet 2021.  Personal från sjöbevakningen deltog i stor utsträckning i verksamheten som drivs av Europeiska unionens gräns-förvaltningsbyrå Frontex. Den viktigaste insatsen var Joint Operation Poseidon Sea som pågick från den 2 december 2020 till den 19 maj 2021. Sjöbevakningens tjänstemän hade mångsidiga uppgifter i insatserna inom området kring Chios i Egeiska havet. Kommenderingsperioderna var huvudsakligen korta och varade ett par veckor eller månader.   Sjöbevakningens patrullbåt PV-281 i PV08-klassen kunde också användas för insatserna.

Trots det krävande året lyckades Västra Finlands sjöbevakningssektion fullfölja de viktigaste målen för övningarna inom krisberedskapen och det militära försvaret. Övningarna kunde genomföras hälsosäkert, men utan att pruta på kvaliteten. Det militära försvaret övades med Försvarsmakten bl.a. I de lokala för-svarsövningarna i Torneå och Raumo. Bevakningssektionens egen repetitionsövning Turku21 ordnades i samband med Försvarsmaktens huvudkrigsövning i maj. 
 

 

Raja – pressmeddelande Västra Finlands sjöbevakningssektion