Hoppa till innehåll

Vecka 22 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 3.6.2024 13.40 | Publicerad på svenska 7.6.2024 kl. 9.56
Pressmeddelande
Gränsbevakaren utför utandningsprov på en båtförare.

Livligt i de marina enheterna.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 22 utfördes 73 142 gränskontroller (vecka 21: 69 273) och 31 (vecka 21: 540) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. Under den gångna veckan minskade antalet inspektioner i anslutning till utlänningsbestämmelserna betydligt jämfört med föregående vecka.

Vid granskningarna påträffades 19 efterlysta personer.

  • Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 22 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsvecka 22 gjordes 207 (vecka 21: 49) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. Dessutom utförde enheten gränskontroller av kryssningsfartyg i Helsingfors hamn.

Vid granskningarna påträffades två efterlysta personer.

  • Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Under den gångna veckan halverades antalet asylansökningar jämfört med  föregående vecka. Vecka 22 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot fyra (vecka 21: 8) asylansökningar och 1 (vecka 21: 1) ansökan om tillfälligt skydd. Tre personer avvisades (vecka 21: 1), sex personer nekades inresa (vecka 21: 4) och nio säkringsåtgärder (vecka 21: 5).

  • Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde 16 nya förundersökningar

Under vecka 22 skedde ingen betydande förändring i antalet förundersökningar jämfört med föregående veckor. Under veckan inleddes 16 nya förundersökningar (vecka 21: 17). Brottsbenämningarna var ordnande av olaglig inresa, fylleri i sjötrafik, äventyrande av trafiksäkerheten, riksgränsbrott, sjötrafikbrott och utlänningsförseelse.

  • Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Livligt i de marina enheterna

Under den gångna veckan ökade aktiviteten i havsområdet och det har varit en livlig vecka för de marina enheterna med tanke på tidpunkten. Skolavslutningen medförde dock inget större antal extra uppdrag för sjöbevakningssektionen. Vecka 22 utfördes sammanlagt 42 (vecka 21: 28) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i.

Veckans största sjöräddningsuppdrag inträffade natten mellan lördag och söndag utanför Nordsjö i Sibbo. En motorbåt körde i mörkret med hög hastighet mot en isboj och en av dem som befann sig i båten skadades i kollisionen. Den prehospitala akutsjukvården förde den skadade till sjukhuset. Båtföraren misstänks för fylleri i sjötrafik, äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av skada. 

  • Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.
Raja – pressmeddelande