Hoppa till innehåll

Vecka 21 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 27.5.2024 16.18 | Publicerad på svenska 29.5.2024 kl. 11.14
Pressmeddelande
En bogserlina och ett bogserat fartyg.

Antalet uppdrag till havs är normalt för tidpunkten.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

Under den gångna veckan skedde inga stora förändringar i passagerarantalet jämfört med föregående vecka. I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 21 utfördes 69 273 gränskontroller (vecka 20: 72 926) och 540 (20: 705) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

  • Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 21 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsvecka 21 gjordes 49 (vecka 20: 158) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Vid granskningarna påträffades två efterlysta personer.

  • Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Under den gångna veckan låg antalet asylansökningar på samma nivå som föregående vecka. Vecka 21 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot åtta (vecka 20: 8) asylansökningar och 1 (vecka 20: 5) ansökan om tillfälligt skydd. En person avvisades (vecka 20: 3) och fyra personer nekades inresa (vecka 20: 7) och fem säkringsåtgärder utfördes (vecka 20: 11).

  • Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde 17 nya förundersökningar

Under vecka 21 låg antalet förundersökningar på samma nivå som föregående vecka. Under veckan inleddes 17 nya förundersökningar (vecka 20: 17). Brottsbenämningarna var ordnande av olaglig inresa, grovt ordnande av olaglig inresa, förfalskning, brott mot inreseförbud, riksgränsbrott, lindrigt riksgränsbrott, utlänningsförseelse och äventyrande av trafiksäkerheten, sjötrafikbrott.

  • Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Antalet uppdrag till havs är normalt för tidpunkten

Det varma vädret lockade människor till sjöss. Antalet uppdrag under den gångna veckan var dock normalt med tanke på tidpunkten. Vecka 21 utfördes sammanlagt 28 (vecka 20: 26) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i.

Det största sjöräddningsuppdraget under veckan var ett elfel i en vattenbuss i Helsingfors på söndagen. Vattenbussen hade 130 passagerare och fem besättningsmedlemmar. Fartyget lyckades med nödankring och personerna i fartyget evakuerades till en annan vattenbuss. Efter evakueringen följde en patrull från Sveaborgs sjöbevakningsstation fartyget till sin hemmahamn.

  • Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.
Raja – pressmeddelande