5 Yhteenveto ja johtopäätökset

Rajavartiolaitos varmistaa ja edistää henkilöstön ja asiakkaiden yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua kaikissa tilanteissa perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Keskeisenä painopisteenä on erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeiden huomioiminen toiminnassa.

Tässä kappaleessa esitetään yhteenveto henkilöstöpoliittisen sekä toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osalta. Lopuksi esitellään ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen suunnitelmakaudella 2023‒2024.

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Rajavartiolaitoksen sisäisen toiminnan kannalta keskeistä on organisaation toimintaa tukeva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö, joka on olennainen osa Rajavartiolaitoksen strategista henkilöstöjohtamista. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus käsitteinä leikkaavat läpi koko linjaorganisaation alkaen viraston johdon määrittämistä strategisista tavoitteista ja päättyen yksittäisen virkamiehen toimintaan omassa tehtävässään. Työnantajan ja henkilöstöä Rajavartiolaitoksessa edustavien järjestöjen kesken yhteistyössä laadittujen suunnitelmien laadukkuus ja ajantasaisuus sekä päätettyjen toimenpiteiden yhteinen seuranta ja vaikutusarviointi ovat tärkeä osa strategista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä.

Rajavartiolaitoksen sisäistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta arvioitaessa voidaan yhteenvetona todeta, että tilanne on hyvä ja kehittymässä oikeaan suuntaan. Rajavartiolaitoksen henkilöstö kokee, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat työyhteisöissä ja työnantajan toiminnassa. 

Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Sukupuolten tasa-arvo ja ihmisten yhdenvertaisuus on huomioitava osana Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien toimeenpanoa. Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus syrjimättömän kohtelun lisäksi myös tosiasiallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tämä suunnitelma osoittaa, että Rajavartiolaitoksen eri tehtävissä toistuu samankaltaisia vaatimuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osalta. Rajavartiolaitoksen tehtävissä kyse on paljolti ihmisten kohtaamisesta, joten niissä korostuu virkamiesten ymmärrys ihmisten moninaisuudesta ja erilaisista ominaisuuksista sekä ominaisuuksista riippumaton kunnioittava ja sensitiivinen kohtaaminen. Suurimpaan osaan tehtävistä liittyy vahvasti perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Suunnitelma vahvistaa myös sen, että jokaisella Rajavartiolaitoksen virkamiehellä on oltava riittävä ymmärrys ja osaaminen ihmisten tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Kolmas kaikkia tehtäviä läpileikkaava edellytys on tehtävien edellyttämästä kielitaidosta huolehtiminen. 

Tämä suunnitelma antaa hyvät perusteet koulutuksen ja viestinnän suunnittelulle. Eri kursseilla annettavalla peruskoulutuksella luodaan pohja osaamiselle, jota jatketaan aktiivisella viestinnällä ja täydennyskoulutuksella koko virkauran ajan. Henkilöstön osaaminen ja ymmärrys on avainasemassa ihmisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ja edistämiseksi.

Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Tässä suunnitelmassa esille nousseiden kehittämistarpeiden perusteella Rajavartiolaitoksessa suunnitellaan toteutettavaksi seuraavat toimenpiteet tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toiminnan edistämiseksi.

Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 2024‒2025

1. Viestitään aktiivisesti tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta siitä laadittavan suunnitelman mukaisesti. (RVLE/HENKOS)

2. Jatketaan sotilasvirkojen sukupuolijakauman tasapainottamista naisten määrän lisäämiseksi rekrytointisuunnitelman mukaisesti. (RMVK ja RVLE/HENKOS)

3. Käännätetään pysyväisasiakirjat, joita ei ole vielä julkaistu ruotsinkielisinä. Pysyväisasiakirjan päivityksen yhteydessä asiakirja allekirjoitetaan ja julkaistaan samaan aikaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kehitetään julkaistun Kompassi-intranetin ruotsinkielistä versiota monipuolisemmaksi. 

Jatketaan saamen kielen osalta henkilöstön koulutusmahdollisuuksista huomioimista pohjoisilla alueilla. 

Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä tiedotteet ovat viivytyksettä saatavilla myös ruotsin kielellä ja pohjoisen alueen osalta saamen kielellä. 

(RVLE/osastot ja RVLE viestintäyksikkö)

4. Perehdytykseen sisällytetään häirintää, syrjintää ja epäasiallista kohtelua koskeva koulutus. Uuden virkamiehen tulee suorittaa koulutus osana tehtävään perehtymistä. (RVLE/HENKOS)

5. Seurataan rajanylittäjille ja rajaseuduilla asuville henkilöille toteutettavia kyselyitä myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen arvioinnissa. Selvitetään mahdollisuuksia kohdistaa kyselyitä myös erityisen haavoittuvassa asemassa oleville kuten ihmiskaupan uhreille tai turvapaikkaa hakeneille. (RVLE/HENKOS ja RVLE/STYKS)

6. Otetaan saavutettavuuden vaatimukset huomioon erityisesti asiakaspalvelua ja viestintää edellyttävissä toimissa. (RVLE ja HYKS)

7. Selvitetään anonyymin rekrytoinnin mahdollisuudet Rajavartiolaitoksessa. (HENKOS)

8.  Selvitetään edellytykset tarjota työllistymismahdollisuuksia osatyökykyisille Rajavartiolaitoksen ulkopuolelta. (HENKOS)

9. Arvioidaan Rajavartiolaitoksen ulkomaalaisvalvonnan ohjeiden ja koulutuksen sisältö huomioiden KHO:n ratkaisu 2022-106.

Seurataan toteutumista sisäisen laillisuusvalvonnan keinoin.

(RMOS, OIKOS, RMVK)

10. Käynnistetään toimenpiteet, jotta naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen mahdollistetaan LR rajajääkärikomppaniassa. (TEKNOS, LR)

11. Osallistutaan Puolustusvoimien yleisen palvelusohjeen päivitystyöhön liittyen sotilaiden ulkoasuvaatimuksiin ja määräysten yhdenmukaisuuteen. (HENKOS)