2 Edellisen suunnitelman arviointi

Rajavartiolaitoksen edellinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laadittiin vuosille 2021–2022. Tässä osiossa arvioidaan edellisessä suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tuotteistaminen ja jalkauttaminen (toteutunut)

Ensimmäisenä tavoitteena oli tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tuotteistaminen ja jalkauttaminen sekä Rajavartiolaitoksen virkamiesten osaamisen lisääminen. Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköissä ovat työskennelleet erilliset tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsitelleet työryhmät, jotka ovat tehneet havaintoja sekä kirjanneet parhaita käytänteitä. Näitä ovat muun muassa lähiesihenkilöiden keskeinen rooli havaita varhaisessa vaiheessa epäkohtia sekä mahdollisuus puuttua tilanteisiin arjessa matalalla kynnyksellä. Nopea puuttuminen ja puhumisen merkitys korostuivat havainnoissa. Työyksiköissä koettiin, että omien pelisääntöjen määrittely ja terävöittäminen jokaiselle on tärkeää. Teemoja koettiin tärkeäksi käsitellä myös eri tasoilla vakiintuneiden kokouskäytäntöjen yhteydessä pitkäjänteisesti sekä tuoda selkeästi esiin häirinnän nollatoleranssi. Jalkauttamisen voidaan todeta toteutuneen aktiivisen viestinnän ja työryhmätyöskentelyn tuloksena. 

Rekrytointiviestinnän toimenpiteet (toteutunut)

Toisena tavoitteena oli huomioida rekrytointiviestinnässä toimenpiteet, joilla pyritään lisäämään naisten hakeutumista rajavartijan ammattiin. Lisäksi tavoitteena oli motivoituneiden ja pystyvien henkilöiden hakeutuminen kadettikurssin rajavartio-opintosuunnalle. Rajavartijan ammatin osalta tavoitteessa onnistuttiin, sillä naisten osuus raja- ja merivartijoiden joukossa nousi. Tavoitteen saavuttamiseksi valintakokeissa ja kurssin aikana naisten osalta jatkettiin positiivista erityiskohtelua muun muassa asettamalla juoksutestissä vaadittu taso matalammaksi kuin miehillä. Kadettien osalta vertailutietoa ei ole saatavilla, mutta rekrytointiviestintää on kehitetty myös naisten rekrytoinnin lisäämiseksi upseerikoulutuksessa. Voidaan todeta, että naisten määrä sotilasviroissa on kasvanut tarkastelujaksolla tavoitteiden mukaisesti.

Raja- ja merivartiokoulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen (toteutunut)

Toisena tavoitteena oli, että Raja- ja merivartiokoulu koulutuksen järjestäjänä päivittää oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa. Tavoite toteutui, sillä suunnitelma vuosille 2021–2022 julkaistiin lokakuussa 2021.

Pysyväisasiakirjakokoelman ruotsinkieliset käännökset (kohentunut)

Kolmantena tavoitteena oli selvittää Rajavartiolaitoksen pysyväisasiakirjakokoelman ruotsinkielisten käännösten tilanne ja käännättää puuttuvat asiakirjat. Tavoite on suurelta osin toteutunut, mutta työtäkin edelleen on. Kokonaisuutena tilanne on kohentunut Rajavartiolaitoksen esikunnan perustettua kaksi päätoimisen kielenkääntäjän (ruotsin kieli) tehtävää. Nyt käännöksiä pystytään tuottamaan oikea-aikaisemmin kuin aiemmin. Tavoitteen toteuttamista jatketaan uudella suunnitelmakaudella.

Merkittävänä kehityksenä voidaan todeta, että 6.11.2023 on avattu uusi ruotsinkielinen sivusto Rajavartiolaitoksen Kompassiin (intranet-alusta). Rajavartiolaitoksen verkkosivuja (raja.fi) on vuoden 2022 aikana täydennetty pohjoissaamenkielistä kieliversiota uusilla osioilla ja sisällöillä. Rajavartiolaitoksen esikunnan viestintäyksikkö julkaisee kaiken tuottamansa aineiston sekä suomen- että ruotsinkielellä ja suosittelee samaa käytäntöä myös muille sisällöntuottajille.

Häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen (toteutunut)

Neljäntenä tavoitteena oli kiinnittää erityistä huomiota häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen siten, että työyksiköt käsittelevät aihetta työtyytyväisyyskyselyn tulosten käsittelyn yhteydessä. Laaja henkilöstötutkimus toteutettiin Rajavartiolaitoksessa syksyllä 2022. Työyksiköillä on ollut velvollisuus käsitellä kyselyn tulokset henkilöstön kanssa. Aiheesta on käyty laajaa keskustelua hallintoyksiköissä osana erillisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmien työtä. Rajavartiolaitoksen koko henkilöstöllä oli velvollisuus suorittaa sisäministeriön 2020 julkaisema epäasiallista kohtelua ennaltaehkäisevä verkkokoulutus. Tavoite on toteutunut.

Yhdenvertaisuus ja syrjimätön toiminta Raja- ja merivartiokoulun opetussuunnitelmiin (toteutunut)

Viides tavoite oli, että Raja- ja merivartiokoulun opetussuunnitelmissa tuodaan jatkossa näkyväksi oppimistavoitteeksi yhdenvertaisuus ja syrjimätön toiminta. Tavoite on toteutunut. Raja- ja merivartiokoulu julkaisi syksyllä 2021 oman tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa, jonka mukaisesti yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys on viety opetussuunnitelmiin ja muihin opetusta ohjaaviin asiakirjoihin.

Kyselyt rajanylittäjille ja rajaseutujen asukkaille (toteutunut)

Kuudes tavoite oli hyödyntää ja kehittää rajanylittäjille ja rajaseutujen asukkaille toteutettavia kyselyitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmassa. Tutkimuksien osalta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeviin kysymyksiin on saatu varsin hyvät arviot vastauksissa. Rajanylityspaikoilla asiakkailta saatujen kaikkien kysyttyjen osa-alueiden vastausten keskiarvo oli 4,7–4,9 asteikolla 1–5. Harvaan asuttujen seutujen asukkaiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sivuavien kysymysten osalta vastaavat luvut olivat 3,3–3,8.  Tavoite on toteutunut ja tutkimustoimintaa jatketaan vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Sukupuolineutraalit termit (toteutunut)

Seitsemäs tavoite oli tarkastella käsitteen rajavartiomies ajanmukaisuutta osana Rajavartiolainsäädännön muutostarpeen arviointihanketta. Tavoite on toteutunut ja tarkastelun perusteella asia on sisällytetty Rajavartiolaitoksen säädöshankekokonaisuuteen. Käsite uudistettaneen lainsäädännössä vuonna 2025. Rajavartiolaitoksen kaikki virka- ja tehtävänimikkeet muutettiin menneellä kaudella sukupuolineutraaleiksi.

Saamenkieliset käännökset (toteutunut)

Kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta on kiinnitetty huomiota myös saamenkielisten oikeuksiin. On todettu, että saamenkielen koulutustarvetta on virkamiehillä, jotka tarvitsevat työssään saamenkieltä. Käytännössä kaikki halukkaat saamelaisalueella työskentelevät työntekijät ovat voineet opiskella saamen kieltä työajalla tai palkallisella virkavapaalla saamen kielilain mukaisesti edellisellä suunnitelmajaksolla. Koulutustarjontaa on olemassa varsin hyvin. Lapin rajavartiosto käännättää sisäisen viestinnän saamen kielen tiedotteet ostopalveluna. Oman henkilöstön kielitaito ei toistaiseksi ole riittävä saamen kielen virallisiin käännöksiin.

Voidaan siis todeta, että asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä on tapahtunut selkeää myönteistä kehitystä. Työyksikköjen ilmapiiri, etenkin keskustelun avoimuus, on parantunut. Henkilöstöllämme on suuri halu ja tarve kehittää osaamistaan.