1 Johdanto

Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on varmistaa koko organisaation ymmärrys ja osaaminen viraston oman henkilöstön ja asiakkaiden tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Rajavartiolaitos on koko valtakunnan alueella toimiva sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka on turvana kaikissa oloissa. Rajavartiolaitoksen toiminnan yhtenä periaatteena on sukupuolten tasa-arvo, ihmisten yhdenvertaisuus sekä syrjinnän ehkäiseminen. Rajavartiolaitoksen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työnantajana sekä sisäisen turvallisuuden toimijana yhteiskunnassa.

Toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi käsitellään säännöllisesti henkilöstön edustajien kanssa. Suunnitelmaan sisältyvien sisäiseen toimintaan liittyvien kartoitusten ja selvitysten avulla varmistetaan, ettei Rajavartiolaitoksessa samaa tai samanarvoista työtä tekevien henkilöiden välillä ole esimerkiksi perusteettomia eroja palvelussuhteen ehdoissa.

Suunnitelma jakautuu neljään kokonaisuuteen. Luvussa kaksi arvioidaan edellisen suunnitelman toimenpiteiden toteumaa ja tuloksia. Luvussa kolme kuvataan henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Rajavartiolaitoksessa. Luvussa neljä arvioidaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien kautta. Lopuksi esitetään yhteenveto ja johtopäätökset siitä, miten Rajavartiolaitos toiminnassaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä työnantajana että viranomaisena. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen molemmilla osa-alueilla on jatkuvaa työtä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää konkreettisia toimenpiteitä sekä näiden toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia ja tarkastamista. Tässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa esitetään kaudelle 2024–2025 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet, joiden avulla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tunnistetaan näiden toteutumisen esteitä. 

Tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistot sekä Rajavartiolaitoksen yhteistoimintalautakunta ovat osallistuneet tämän suunnitelman laadintaan. Suunnitelman laadinnassa on hyödynnetty edellistä vuosille 2021–2022 laadittua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä sisäministeriön toiminnallinen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma 2022–2025. 

Suunnitelmaa on käsitelty Rajavartiolaitoksen yhteistoimintalautakunnassa 25.9.2023 sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkökokouksessa 9.11.2023. Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköillä on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa suunnitelmasta.