1 Inledning

Syftet med Gränsbevakningsväsendets jämställdhets- och likabehandlingsplan är att säkerställa att hela organisationen har förståelse och kunskap att jämställt och på lika villkor behandla ämbetsverkets egen personal och dess kunder. Gränsbevakningsväsendet är en riksomfattande myndighet för inre säkerhet som svarar för säkerheten under alla förhållanden. En av principerna för Gränsbevakningsväsendets verksamhet är jämställdhet mellan könen, jämlikhet mellan människor och förebyggande av diskriminering. Gränsbevakningsväsendets mål är att främja jämställdhet och likabehandling som arbetsgivare och aktör inom den inre säkerheten i samhället.

Åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling diskuteras regelbundet med personalens representanter. Med hjälp av kartläggningar och utredningar som hänför sig till den interna verksamheten och som ingår i planen säkerställs att det till exempel inte förekommer grundlösa skillnader i anställningsvillkoren mellan personer som utför samma eller likvärdigt arbete vid Gränsbevakningsväsendet.

Planen är indelad i fyra helheter. I kapitel två görs en bedömning av genomförandet och resultaten av åtgärderna i den föregående planen. I kapitel tre beskrivs hur 
jämställdhet och likabehandling förverkligas för personalen
vid Gränsbevakningsväsendet. I kapitel fyra utvärderas det praktiska genomförandet av jämställdhet och likabehandling i Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter. Slutligen presenteras ett sammandrag jämte slutsatser om hur Gränsbevakningsväsendet främjar jämställdhet och likabehandling i sin verksamhet både som arbetsgivare och myndighet. 

Att främja jämställdhet och likabehandling samt att utveckla personalens kompetens inom båda områdena är ett kontinuerligt arbete. Främjandet av jämställdhet och likabehandling förutsätter konkreta åtgärder samt utvärdering och granskning av åtgärdernas effektivitet. I denna jämställdhets- och likabehandlingsplan presenteras Gränsbevakningsväsendets åtgärder för åren 2024–2025 genom vilka jämställdhet och likabehandling ska främjas och hinder för dessas förverkligande identifieras. 

Jämställdhetsombudsmannens och diskrimineringsombudsmannens byråer samt Gränsbevakningsväsendets samarbetskommitté har medverkat i utarbetandet av planen. Vid utarbetandet av planen har man utnyttjat den tidigare jämställdhets- och likabehandlingsplanen för 2021–2022 och inrikesministeriets operativa jämställdhets- och likabehandlingsplan för 2022–2025. 

Planen behandlades i Gränsbevakningsväsendets samarbetskommitté 25.9.2023 och vid avdelningschefernas möte vid staben för Gränsbevakningsväsendet 9.11.2023. Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter har haft möjlighet att ge sitt utlåtande om planen.