Asevelvollisten koulutus

Asevelvollisten koulutuksen osalta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat kysymykset liittyvät sekä varusmiesten että reserviläisten koulutukseen. Rajavartiolaitoksessa varusmiehiä koulutetaan rajajääkärikomppanioissa Lapin ja Pohjois-Karjalan rajavartiostoissa sekä erikoisrajajääkärikomppaniassa Raja- ja merivartiokoulussa. Pohjois-Karjalan rajavartioston rajajääkärikomppaniassa koulutetaan Rajavartiolaitoksessa vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat naiset. Naisten on myös mahdollista pyrkiä erikoisrajajääkäreiksi Raja- ja merivartiokoululle. Tähän mennessä vaativan erikoisrajajääkärikoulutuksen on suorittanut yksi nainen.

Sekä rajajääkäreiden että erikoisrajajääkäreiden osalta palvelukseen hyväksymisessä on tiettyjä pääsyvaatimuksia, jotka ovat erityisesti erikoisrajajääkäreiden osalta tiukat. Rajajääkäreiden osalta pääsyvaatimuksissa on erityisesti terveydentilaan liittyviä vaatimuksia ja erikoisrajajääkäreiden osalta terveydentilan lisäksi kurssille päästäkseen pitää läpäistä tietyt erityiset fyysiseen kuntoon liittyvät vaatimukset. Vaatimukset ovat samat sukupuolesta riippumatta. 

Asevelvollisten koulutuksessa tasa-arvon osalta tulee huomioida muun muassa majoittumiseen liittyvät kysymykset. Tällä hetkellä naiset ja miehet majoitetaan kasarmilla erillisissä tuvissa, pois luettuna yhteismajoituskokeiluun suostumuksella osallistuvat varusmiehet. Leiriolosuhteissa majoitus on kaikille yhteinen. Kasarmilla erillisissä tuvissa majoittuminen aiheuttaa haasteita, sillä naiset ovat erillään omasta ryhmästään. Tämän on havaittu olevan haaste ryhmätunteen syntymisen ja tiedonkulun osalta. Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa vuodesta 2020 alkaen toteutetusta yhteismajoituskokeilusta saatujen myönteisten kokemusten perustella puolustusvoimissa valmistellaan yhteismajoituksen pysyvää käyttöönottoa 1.1.2024 alkaen. Yhteismajoituksen on jatkossakin perustuttava varusmiesten suostumukseen. Yhteismajoituksen käytöstä päätetään hallintoyksiköissä, paikalliset olosuhteet huomioiden. 

Rajavartiolaitoksessa seurataan tarkasti Puolustusvoimien yhteistupakokeilusta saatuja kokemuksia sekä tehtäviä päätöksiä sukupuolesta riippumattoman yhteismajoituksen käyttöönotosta. Rajavartiolaitoksessa on valmius pysyvän varusmiesten yhteismajoituksen käyttöönottamiseen välittömästi Pohjois-Karjalan rajavartiostossa sekä Raja- ja merivartiokoululla. Lapin rajavartioston Ivalon rajajääkärikomppanian uudisrakennuksen valmistumisen myötä vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten palvelus sekä yhteismajoitus mahdollistuu myös Lapin rajavartiostossa vuodesta 2027 alkaen. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toiminnan suunnittelussa tulee jo etukäteen miettiä toimintatavat tilanteeseen, kun palvelukseen astuu sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö.

Kouluttajat eivät erittele koulutuksissa henkilöitä sukupuolen perusteella. Lisäksi henkilöt sijoitetaan eri kursseille ja tehtäviin menestymisen ja oman halukkuuden mukaan, sukupuoleen katsomatta.

Yhdenvertaisuuden osalta keskeisiä huomioitavia asioita asevelvollisten koulutuksessa ovat henkilön vakaumukseen tai uskontoon liittyvät kysymykset. Erityisesti maasto-olosuhteissa erilaisten ruokavalioiden huomioiminen on ajoittain haasteellista. Samoin uskontoon tai vakaumukseen liittyvien juhla-aikojen huomioiminen palvelusohjelman mukaisesti on ajoittain vaikeaa. Ruokavalioiden noudattamisen osalta keskeistä on saumaton yhteistyö varusmiesyksikön ja ravitsemuskeskuksen henkilöstön kanssa. Tällä hetkellä tilanteissa korostuu myös asepalvelusta suorittavan henkilön oma aktiivisuus asioiden hoidossa ja tämän osalta toimintatapoja tulee kehittää yhdenvertaisuuden edistämiseksi niin, että toimitaan ilman ennakko-oletuksia. 

Kertausharjoituksissa reserviläisillä on enemmän vapauksia muun muassa ulkonäön suhteen yksilölliseen ilmaisuun liittyen. Koulutuksessa tulee myös huomioida, että reserviläisellä voi olla varusmiespalveluksen ajasta muuttunut sukupuoli-identiteetti.

Rajavartiolaitoksen asevelvollisten koulutuksessa noudatettava yleinen palvelusohjesääntö on paikoin sukupuolittunut. Rajavartiolaitos seuraa aktiivisesti Puolustusvoimien ohjeistuksia ja muuttuvia säädöksiä. Lisäksi tulee arvioida sekä tasa-arvon että yhdenvertaisuuden osalta mahdollisesti tarvittavaa positiivista erityiskohtelua palvelukseen valinnassa ja palveluksen aikana.