Utbildning av värnpliktiga

I utbildningen av värnpliktiga gäller frågor om jämställdhet och likabehandling utbildningen av både beväringar och reservister. Vid Gränsbevakningsväsendet utbildas beväringarna i gränsjägarkompanier vid gränsbevakningssektionerna i Lappland och Norra Karelen samt i gränsjägarkompaniet vid Gräns- och sjöbevakningsskolan. Gränsjägarkompaniet vid Norra Karelens gränsbevakningssektion utbildar kvinnor som genomför frivillig militärtjänst vid Gränsbevakningsväsendet. Kvinnor kan också ansöka om att bli specialgränsjägare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan. Hittills har en enda kvinna genomgått den krävande specialutbildningen för gränsjägare.

För både gränsjägare och specialgränsjägare finns det vissa behörighetskrav för tjänstgöring, som är stränga, särskilt för särskilda gränsjägare. För gränsjägare omfattar antagningskraven särskilt hälsorelaterade krav, och för specialgränsjägare måste förutom hälsa vissa särskilda krav på fysisk kondition uppfyllas för att man ska bli antagen till kursen. Kraven är desamma oavsett kön. 

Vid utbildningen av värnpliktiga i fråga om likabehandling ska man bland annat ta hänsyn till frågor som gäller inkvartering. För närvarande inkvarteras kvinnor och män i separata stugor, med undantag för värnpliktiga som deltar i försöket med delad inkvartering med samtycke. I lägerförhållanden är inkvarteringen gemensam för alla. Att bo i separata stugor i kasernerna innebär utmaningar, eftersom kvinnorna är separerade från sin egen grupp. Detta har visat sig vara en utmaning för utvecklingen av en gruppkänsla och en god informationsgång. På basis av de positiva erfarenheterna från Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets försök med gemensamt logement sedan 2020 förbereder sig Försvarsmakten för att permanent övergå till gemensam inkvartering från och med den 1.1.2024. Gemensam inkvartering ska även i fortsättningen grunda sig på värnpliktigas samtycke. Användningen av gemensam inkvartering beslutas av de administrativa enheterna med beaktande av de lokala förhållandena. 

Gränsbevakningsväsendet följer noggrant erfarenheterna från Försvarsmaktens försök med gemensamma stugor och de beslut som fattas om övergång till könsneutral inkvartering. Gränsbevakningsväsendet är redo att omedelbart ta i bruk permanent gemensam inkvartering för värnpliktiga vid Norra Karelens gränsbevakningssektion och Gräns- och sjöbevakningsskolan. Då den nya byggnaden för gränsjägarkompaniet i Ivalo vid Lapplands gränsbevakningssektion färdigställs blir det möjligt att inkvartera kvinnor som utför frivillig militärtjänst även vid Lapplands gränsbevakningssektion från och med 2027. 

För att främja jämställdhet och likabehandling ska man i planeringen av verksamheten på förhand beakta de åtgärder som ska vidtas när en person som hör till en könsminoritet inträder i tjänst.

I utbildningen gör utbildarna ingen skillnad mellan personer på grund av kön. Dessutom placeras människor på kurser och i uppdrag beroende på deras framgång och deras egen vilja, oberoende av kön.

När det gäller likabehandling är det viktigt att beakta frågor som gäller en persons tro eller religion när det gäller utbildningen av värnpliktiga. Särskilt i terrängförhållanden är det ibland utmanande att ta hänsyn till olika dieter. På samma sätt är det ibland svårt att i tjänstgöringsschemat beakta högtider som hänför sig till religion eller övertygelse. Med hänsyn till dieter som ska hållas är det viktigt att beväringsenheten och näringscentralen har ett smidigt samarbete. För närvarande framhävs i vissa situationer också den värnpliktiges aktiva roll i skötseln av ärenden, och i detta avseende måste man utveckla rutiner för att främja likabehandling så att människor agerar fördomsfritt. 

Vid repetitionsövningar har reservisterna större frihet till utseendet, till exempel när det gäller individuell uttrycksform. I utbildningen ska man också beakta att reservisterna kan ha en könsidentitet som har förändrats efter beväringstjänsten.

Det allmänna tjänstgöringsreglementet som tillämpas vid utbildningen av värnpliktiga vid Gränsbevakningsväsendet är ställvis könsbundet. Gränsbevakningsväsendet följer aktivt Försvarsmaktens anvisningar och ändringar i bestämmelserna. Dessutom ska man förhålla sig till den positiva särbehandling som krävs både i fråga om jämställdhet och likabehandling vid rekryteringen och under tjänstgöringen.