4 Jämställdhet och likabehandling i Gränsbevakningsväsendets verksamhet

Gränsbevakningsväsendet verkar i hela landet. Mottot "säkerhet under alla förhållanden" beskriver väl den omvärld och de förhållanden under vilka Gränsbevakningsväsendets tjänstemän ska arbeta i sina olika uppdrag. En väsentlig del av Gränsbevakningsväsendets uppdrag är att arbeta med olika individer och sammanslutningar. Utgångspunkten för all jämställdhet och icke-diskriminerande verksamhet är att Gränsbevakningsväsendets personal förstår och har kunskap om jämställdhet och likabehandling. 

I hela Gränsbevakningsväsendets verksamhet iakttas de grundläggande och mänskliga rättigheterna, principerna för god förvaltning (2 kap. i förvaltningslagen (434/2003)) och 4 § i diskrimineringslagen (1325/2014) samt 4 § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. I praktiken innebär detta att Gränsbevakningsväsendet kontinuerligt utvärderar sin verksamhet också med tanke på jämställdhet och likabehandling. Dessutom antogs 1.2.2020 Gränsbevakningsväsendets etiska regelverk som fungerar som allmän etisk anvisning för hela personalen. Samtidigt förmedlar de etiska reglerna Gränsbevakningsväsendets etiska principer till medborgarna, samarbetspartnerna och andra aktörer.

Bedömningen och främjandet av konsekvenserna av Gränsbevakningsväsendets verksamhet för jämställdhet och likabehandling fokuserar i denna plan särskilt på myndighetsverksamhet tillsammans med individer, sammanslutningar och hela samhället i samband med skötseln av lagstadgade uppgifter.

Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter

Gränsbevakningsväsendet är en expertorganisation inom gränssäkerhet och sjöräddning som lyder under inrikesministeriet. Gränsbevakningsväsendets huvuduppgifter är att upprätthålla gränssäkerheten, sjöfartssäkerheten och det militära försvaret. I planen bedöms jämlikheten och likabehandlingen i Gränsbevakningsväsendets verksamhet i fråga om gränskontrollerna, gränsövervakningen, brottsbekämpningen, sjöräddningen och verksamheten till havs, utbildningen av värnpliktiga och i korthet Gränsbevakningsväsendets internationella uppgifter. Dessutom bedöms lagberedningen och laglighetsövervakningen med tanke på jämställdhet och likabehandling.

Hos Gränsbevakningsväsendet känner man till att man i många uppdrag verkar inom ett mycket känsligt område med tanke på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. En person ska alltid ses som en individ och inte som medlem av någon grupp. 

Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter

Lagberedning och laglighetsövervakning

Vid Gränsbevakningsväsendet beaktas jämställdhet och likabehandling bland annat vid lagberedningen, laglighetsövervakningen, beslutsfattandet om tjänstemän och om möten med kunder. I synnerhet förvaltningsklagan enligt 8 a kap. i förvaltningslagen ger information om hur kunderna upplever att jämställdhet och likabehandling förverkligas i Gränsbevakningsväsendets verksamhet.

Gå till kapitel Lagberedning och laglighetsövervakning.