4 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Rajavartiolaitoksen toiminnassa

Rajavartiolaitos vaikuttaa koko valtakunnan alueella. Tunnuslause "turvana kaikissa oloissa" kuvaa hyvin toimintaympäristöä ja olosuhteita, joissa Rajavartiolaitoksen virkamiesten tulee eri tehtävissään toimia. Hyvin moniin Rajavartiolaitoksen tehtäviin liittyy olennaisena osana toiminta erilaisten yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toiminnan perustana on kaikissa tehtävissä Rajavartiolaitoksen henkilöstön ymmärrys ja osaaminen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. 

Kaikessa Rajavartiolaitoksen toiminnassa noudatetaan perus- ja ihmisoikeuksia, hyvän hallinnon perusteita (hallintolain (434/2003) 2 luku) sekä yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 4 §:ssä ja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:ssä todettua. Käytännössä se tarkoittaa, että Rajavartiolaitos arvioi toimintaansa jatkuvasti myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta. Lisäksi 1.2.2020 on otettu käyttöön Rajavartiolaitoksen eettinen säännöstö, joka toimii koko henkilöstöä koskevana yleisenä toimintaa ohjaavana eettisenä ohjeistuksena. Samalla eettinen säännöstö viestii kansalaisille, yhteistyökumppaneille ja muille toimijoille Rajavartiolaitoksen eettisistä periaatteista.

Tässä suunnitelmassa Rajavartiolaitoksen toiminnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutusten arviointi ja edistäminen keskittyy erityisesti viranomaistoimintaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa lakisääteisiä tehtäviä hoidettaessa. 

Rajavartiolaitoksen lakisääteiset tehtävät

Rajavartiolaitos on sisäministeriön alaisuudessa toimiva rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntijaorganisaatio. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajaturvallisuuden ylläpitäminen, meriturvallisuus sekä sotilaallinen maanpuolustus. Tässä suunnitelmassa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Rajavartiolaitoksen toiminnassa arvioidaan rajatarkastusten, rajojen valvonnan, rikostorjunnan, meripelastuksen ja merellisten toimintojen, asevelvollisten koulutuksen sekä lyhyesti Rajavartiolaitoksen kansainvälisten tehtävien näkökulmasta. Lisäksi arvioidaan säädösvalmistelun ja laillisuusvalvonnan prosesseja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Rajavartiolaitoksessa tiedostetaan, että useissa tehtävissä toimitaan hyvin herkällä alueella ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suhteen. Ihminen tulee kohdata aina yksilönä, ei niinkään minkään ryhmän jäsenenä. 

Rajavartiolaitoksen lakisääteiset tehtävät

Säädösvalmistelu ja laillisuusvalvonta

Rajavartiolaitoksessa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan muun ohella säädösvalmistelussa, laillisuusvalvonnassa, virkamiehiä koskevassa päätöksenteossa ja asiakkaita kohdatessa. Erityisesti hallintolain 8 a luvun mukaisista hallintokanteluista saadaan tietoa siitä, miten asiakkaat kokevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuvan Rajavartiolaitoksen toiminnassa.

Siirry lukuun Säädösvalmistelu ja laillisuusvalvonta.