Rajojen valvonta

Rajavartiolaitoksen rajojen valvonnan tehtävät jakaantuvat rajavartiomiesten toteuttamaan partiontiin sekä teknisen valvontajärjestelmän avulla suoritettavaan valvontaan. Rajojen valvonnan osalta tyypillisiä tilanteita, joissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat keskeisessä asemassa, ovat henkilöllisyyden selvittäminen sekä ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä tehtävät tarkastukset. 

Ulkomaalaisvalvonnan tulee perustua valvontaviranomaisen yleisiin tietoihin ja kokemukseen laittomasta maahantulosta ja oleskelusta. Valvontatoimenpiteiden tulee perustua tehtyihin havaintoihin tai saatuihin vihje- taikka analyysitietoihin. Rajavartiolaitoksen ulkomaalaisvalvonnan ohjeistuksen mukaan valvonta ei saa perustua pelkästään tai ratkaisevassa määrin henkilön todelliseen tai oletettuun etniseen alkuperään ja etniseen profilointiin. Henkilöiden fyysisiä tai etnisiä ominaisuuksia ei myöskään saa pitää osoituksena heidän mahdollisesta laittomasta oleskelustaan.

Tästä näkökulmasta Rajavartiolaitoksen tulee huolehtia, että tuntee ja ymmärtää etnisen profiloinnin kieltoon liittyvät tekijät. Tämän lisäksi ulkomaalaisvalvontaan liittyvän tarkastuksen aikana tehtävää suoritettaessa on huomioitava muut yksilön tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat. 

Rajojen valvonnassa liittyvässä asiakaskohtaamisessa virkamies useimmiten vertaa täsmääkö henkilön ulkomuoto ja olemus, henkilöllisyyttä osoittava matkustusasiakirja ja kertomus toisiinsa. Henkilöllisyyden selvittämisessä lähtökohtana on useimmiten sitä todistava asiakirja. Tilanteissa, joissa ulkoinen sukupuolioletus tai muu tekijä ei vastaa asiakirjan tietoa, tulee aina toimia ihmisarvoa kunnioittaen. Henkilöstöllä tulee olla myös riittävä koulutuksen kautta saavutettu osaaminen ja ymmärrys sukupuolten moninaisuudesta. 

Kaikissa asiakaskohtaamistilanteissa vieras kieli tai henkilön puutteellinen kyky ilmaista itseään asettaa haasteita ja vaikeuttaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Suomen ja ruotsin osalta tulee taata, että henkilöstöllä on riittävä kielitaito valtakunnallisesti. Lisäksi valtakunnallisesti tulee huomioida tulkkauspalveluiden saatavuus ja niiden tulee olla helposti saavutettavissa myös maastossa tapahtuvissa asiakaskohtaamisissa.

Rajavyöhykelupien myöntämisen osalta Rajavartiolaitoksen tulee huolehtia siitä, että lupa myönnetään yhdenvertaisesti perusteiden ja annettujen ohjeiden mukaan. Henkilön kansalaisuudella tai muilla tekijöillä ei saa olla vaikutusta luvan myöntämiseen muilta osin kuin mitä määräykset ja ohjeet edellyttävät esimerkiksi luvan voimassaolon osalta.

Myös viranomaisyhteistyössä muiden maiden viranomaisten kanssa toimittaessa Rajavartiolaitoksen henkilöstön tulee varautua kulttuurien välisiin eroihin, mitä saattaa ilmetä esimerkiksi sukupuoleen liittyen.