Gränsbevakning

Gränsbevakningsväsendets gränsbevakningsuppgifter är indelade i patrullering som utförs av gränsbevakningstjänstemän och övervakning som utförs med hjälp av ett tekniskt övervakningssystem. Typiska situationer där jämställdhet och likabehandling spelar en central roll när det gäller gränskontroll är identitetskontroller och kontroller som utförs i samband med utlänningstillsynen. 

Utlänningstillsynen ska grunda sig på tillsynsmyndighetens allmänna kunskaper om och erfarenheter av olaglig inresa och vistelse. Tillsynsåtgärderna ska grunda sig på iakttagelser som gjorts eller på inkommen information i form av tips eller undersökningsuppgifter. Enligt Gränsbevakningsväsendets anvisningar för utlänningstillsyn får övervakningen inte enbart eller på ett avgörande sätt grunda sig på en persons faktiska eller förmodade etniska ursprung och etniska profilering. Personers fysiska eller etniska egenskaper ska inte heller ses som en indikation på att de eventuellt vistas olagligt i landet.

Ur denna synvinkel ska Gränsbevakningsväsendet se till att personalen känner till och förstår de faktorer som hänför sig till förbudet mot etnisk profilering. Dessutom ska man vid kontroller i anslutning till utlänningstillsynen beakta andra frågor som gäller jämställdhet och likabehandling av enskilda individer. 

Vid kundmöten i anslutning till gränskontrollen jämför tjänstemannen i allmänhet huruvida personens utseende och yttre stämmer överens med det resedokument som styrker identiteten och med personens berättelse. Utgångspunkten för att ta reda på identiteten är vanligtvis ett dokument som styrker den. I situationer där ett yttre könsantagande eller annan omständighet inte stämmer överens med uppgifterna i dokumentet ska människovärdet alltid respekteras. Personalen ska också ha genom utbildningen förvärvad tillräcklig kunskap om och förståelse för könsmångfald. 

I alla kundmöten är ett främmande språk eller en persons bristande förmåga att uttrycka sig en utmaning och ett hinder för förverkligandet av likabehandling. När det gäller finska och svenska ska man se till att personalen har tillräckliga språkkunskaper i hela landet. Dessutom ska tillgången till tolktjänster beaktas på riksnivå och de ska vara lättillgängliga även vid kundmöten på fältet.

När det gäller beviljande av gränszonstillstånd ska Gränsbevakningsväsendet se till att tillståndet beviljas på lika grunder i enlighet med de kriterier och anvisningar som meddelats. En persons nationalitet eller andra omständigheter får inte påverka beviljandet av tillstånd, med undantag för vad som förutsätts i bestämmelser och anvisningar, såsom tillståndets giltighet.

I samarbete med myndigheter i andra länder ska Gränsbevakningsväsendets personal också vara beredd på kulturella skillnader som kan uppstå till exempel i fråga om kön.