3 Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Rajavartiolaitoksessa

Henkilöstön osalta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista on arvioitava säännöllisesti sekä kehitettävä työoloja ja toimintatapoja organisaation tarpeet huomioon ottavassa laajuudessa. Työelämän erityispiirteet ja -tarpeet, erityisesti työtehtävien laatu ja niiden suorittamista koskevat vaatimukset, on otettava tarkastelussa huomioon. Rajavartiolaitoksessa tarkastelussa tulee ottaa huomioon myös asema sotilaallisesti järjestettynä organisaationa. Rekrytointi, urasuunnittelu ja tuloksellisuutta edistävä palkkaus ja palkitseminen ovat tilanteita, joissa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulma on huomioitava sekä valmistelussa että päätöksenteossa niin yleisellä kuin yksittäisen virkamiehen tasolla.

Rajavartiolaitoksessa noudatetaan valtiovarainministeriön suositusta sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa. Tarkentavien virkaehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointimenettely on määrätty valtiovarainministeriön sopimuskausittain virastoille antamassa neuvottelumääräyksessä työnantajaosapuolta velvoittavaksi ja tehtäväksi yhdessä sopijaosapuolten kanssa. Arvioinnin tekeminen on ohjeistettu suosituksen liitteissä. 

Rajavartiolaitos tarkastelee organisaationsa monimuotoisuutta ja kartoittaa mahdollisia toimenpiteitä sen edistämiseksi. Monimuotoisuuden edistämisen keinona kartoitetaan mahdollisuuksia anonyymiin rekrytointiin.

Voimassa olevan lainsäädännön sekä valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti Rajavartiolaitoksessa toimivat luottamusmiehet ja henkilöstön edustajat saavat tietyin edellytyksin tiedot toimista, joihin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla, palkkausten perusteista, käytetyistä määräaikaisista palvelussuhteista ja muista henkilöstöä koskevista tiedoista. Tiedot ovat hyödyllisiä paitsi osapuolten yhteisen tilannekuvan muodostamisessa myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käytännön toteutumisen arvioimiseksi.

Uudistuneen lainsäädännön myötä (Laki sukupuolen vahvistamisesta 2023) luodaan menettely, jolla virkamies voi hoitaa asian virallisen vahvistamisen jälkeen ajan tasalle työnantajan tietojärjestelmiin sekä tiedostetaan tarve mahdollisille uudenlaisille tilajärjestelyille esimerkiksi sosiaalitiloissa. 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin Rajavartiolaitoksen organisaatio- ja henkilöstörakennetta, palkkausjärjestelmää sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain (609/1986) velvoittamaa palkkakartoitusta. Lisäksi tarkastellaan henkilöstön kokemuksia tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.