3 Personalens jämställdhet och likabehandling vid Gränsbevakningsväsendet

För personalens del ska jämställdhet och likabehandling utvärderas regelbundet och arbetsförhållandena och arbetssätten utvecklas i en omfattning som tillgodoser
organisationens behov. Arbetslivets särdrag och behov, särskilt typen av arbetsuppgifter och de krav som ställs på utförandet av dem, ska beaktas i granskningen.

 Då Gränsbevakningsväsendet granskas ska även dess ställning som militär organisation beaktas. Rekrytering, karriärplanering samt löner och premiering som främjar resultat är situationer i vilka likabehandlings- och jämställdhetsperspektivet ska beaktas både i beredningen och i beslutsfattandet på såväl en allmän som den enskilda tjänstemannens nivå.

Vid Gränsbevakningsväsendet följer man finansministeriets rekommendation om främjande av jämställdheten mellan könen vid statens ämbetsverk. Proceduren för att bedöma könskonsekvenserna av preciserande tjänstekollektivavtal har definierats i den förhandlingsföreskrift som finansministeriet för varje avtalsperiod utfärdar till myndigheterna med bindande verkan för arbetsgivarparten och som ska utföras tillsammans med de avtalande parterna. Hur utvärderingen ska verkställas anvisas i bilagorna till rekommendationen. 

Gränsbevakningsväsendet undersöker mångfalden i sin organisation och kartlägger möjliga åtgärder för att främja den. Som ett sätt att främja mångfald kommer möjligheterna till anonym rekrytering att undersökas. 

Förtroendemän och personalrepresentanter som arbetar vid Gränsbevakningsväsendet får i enlighet med gällande lagstiftning och statens allmänna kollektivavtal under vissa förutsättningar information om arbetsgivarens åtgärder för att främja likabehandling på arbetsplatsen, grunderna för lönen, de visstidsanställningar som används och andra uppgifter om personalen. Informationen är till nytta inte bara för att skapa en gemensam lägesbild mellan parterna, utan också för att bedöma det praktiska genomförandet av jämställdhet och likabehandling.

I och med den nya lagstiftningen (2023 års lag om fastställande av könstillhörighet) skapas ett förfarande genom vilket tjänstemän kan uppdatera ärendet i arbetsgivarens datasystem efter officiell bekräftelse och vara medvetna om behovet av eventuella nya typer av utrymmesarrangemang, till exempel när det gäller sociala utrymmen. 

I underavsnitten nedan ges en närmare översikt över Gränsbevakningsväsendets organisations- och personalstruktur, lönesystemet och den lönekartläggning som lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) föreskriver. Dessutom granskas personalens erfarenheter av jämställdheten och likabehandlingen.