Meripelastus ja merelliset toiminnot

Kaikkea merellistä toimintaa säädetään lailla ja asetuksilla niin Rajavartiolaitoksessa kuin myös kansallisesti sekä kansainvälisesti. Kaikkia merellä liikkujia kohdellaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti ja perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Meripelastustilanteessa pelastettavat henkilöt profiloidaan asiakkaan toimintakyvyn ja taitotason mukaan. Partio tekee aina tilanne- ja vaarallisuusarvion, jonka mukaan tilanteessa toimitaan. Tähän liittyy pelastettavien arviointi henkilön tilan ja vammojen perusteella sekä tilanteen vaarallisuuden arviointi olosuhteiden ja henkilöiden käyttäytymisen perusteella. Lähtökohtaisesti pelastetaan ensimmäisenä ne, jotka eivät itse pysty pelastamaan itseään.  

Meripelastuksen lisäksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tulee huomioida myös muissa Rajavartiolaitokselle säädetyissä merellisessä tehtävissä, kuten ensivastetehtävissä, vesiliikenteen-, kalastuksen-, metsästyksen- ja ulkomaalaisvalvonnassa, luonnonsuojelun ja ympäristön valvonnan tehtävissä sekä ammattimerenkulun ja huvialusliikenteen valvonnassa. Merellisissä toiminnoissa asiakas kohdataan tyypillisesti erilaisissa aluksissa, saarissa ja satamissa. Eri tilanteissa asiakkaat kohdataan kunnioittavasti ja arvostaen neuvomalla ja ohjaamalla siten, että toiminta on kaikin tavoin yhdenvertaista. Tilanteissa korostuu yksittäisen virkamiehen ammattitaito ja osaaminen sekä provosoitumaton ja kohtelias käyttäytyminen.  

Merellisten tehtävien yhteydessä suoritettavissa henkilön turvallisuustarkastuksissa ei ole aina mahdollista saada turvallisuustarkastusta suorittamaan samaan sukupuolta olevaa henkilöä, koska naisten osuus merellisissä operatiivisissa tehtävissä on vähäinen. Näissä tilanteissa asiakkaan yhdenvertainen kohtelu ei aina toteudu. Virkatehtävän toteuttaminen ei kuitenkaan saa jäädä suorittamatta tehtävää suorittamassa olevan partion sukupuolijaon takia. Naisten osuutta merellisissä toiminnoissa tuleekin mahdollisuuksien mukaan lisätä.  

Merellisten tehtävien osalta asiakaskunta on melko yhtenäistä ja miesvoittoista eroten näin esimerkiksi rajatarkastuksissa kohdattavista henkilöistä. Saaristossa asuu ja mökkeilee paljon ikääntyviä, joilla on hyvä taitotaso merellisissä olosuhteissa toimimiseen, mutta iän mukanaan tuomat haasteet saattavat lisätä merellisiä avustus- ja pelastustehtäviä. Rannikolla ruotsinkielisten osuus on suuri, jolloin pelastustehtävissä tulee huomioida asiakkaan äidinkielen käyttö. Hädän hetkellä asiakas ei välttämättä kykene käyttämään tai ymmärtämään muuta kuin äidinkieltään. 
 
Erityisesti meripelastus- ja ensivastetehtävissä, joissa asiakas saattaa olla hätääntynyt, fyysisesti loukkaantunut tai hämillään tapahtuneesta, virkamiehen käytöksen tulee olla rauhallista, selkeää ja luottamusta herättävää. Asiakkaalle sanoitetaan tapahtumaa ja kerrotaan selkeästi tulevista toimenpiteistä sekä kerrataan, mitä on tapahtunut ja mitä seuraavaksi tehdään. Ensivastetehtävien asiakaskunnassa miesten osuus on hieman naisia suurempi. Tätä saattaa selittää se, että alle 70-vuotiaille miehille sattuu enemmän tapaturmia (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:33, Turvallisesti kaiken ikää, 109).

Meripelastustilanteissa vasteaikojen toteutuminen saattaa vaarantua kohdattaessa erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä ja heidän kuljetettavaksi saamisessa. Esimerkiksi tilanteissa, joissa on tarve saada asiakas siirtymään asiakkaalle mahdollisesti vieraaseen toimintaympäristöön, kuten veneeseen, helikopteriin tai moottorikelkkaan kuljetusta varten, erityisryhmien osalta on huomioitava tietyt tilanteen erityispiirteet. Paniikissa olevan tai loukkaantuneen henkilön kyky ymmärtää tilannetta ja tehtäviä toimenpiteitä voi olla rajoittunut. Loukkaantumisen tai terveydentilansa takia vaikeasti liikuteltavat henkilöt saattavat myös venyttää operaatioaikaa. Tilanteet saattavat vaikuttaa ihmisten yhdenvertaisuuteen hoitoon pääsyn osalta. Näissäkin tilanteissa korostuu henkilöstön ammattitaito sekä asiakkaiden kunnioittava kohtaaminen.

Rajavartiolaitoksen tulee taata, että henkilöstölle tarjotaan riittävästi monipuolista koulutusta erilaisten henkilöiden kohtaamisesta ja toimimisesta myös haasteellisissa asiakastilanteissa. Lisäksi tulee taata henkilöstön riittävä kielitaito.