Lähteet

Sisäministeriön asiakirjat

Sisäministeriön toiminnallinen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma 2022–2025
Sisäministeriön Yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin ohje 2014

Rajavartiolaitoksen asiakirjat

Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnitelma 2014–2023 
Rajavartiolaitoksen strategia 2027
Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategia 2027
Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021–2022
Rajavartiolaitoksen tilinpäätös 2022
Rajavartiolaitoksenmääräys RVLPAK B.15 Työkyvyn tukeminen Rajavartiolaitoksessa
RVLPJTARKVES 22.4.2005 (VM 3.5.2005) päivitetty 20.6.2022
9.4.2013 TARKVES RVLTAS (TARKVES 9.5.2023)
Rajavartiolaitoksen eettinen säännöstö

Valtiovarainministeriön asiakirjat

VM:n määräys VN/6847/2023-VM-1, Sopimuskauden 2023-2025 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset

Muut asiakirjat

Valtioneuvoston Lainvalmistelun vaikutusarviointiohje 2022
Sosiaali- ja terveysministeriö opas Sukupuolivaikutusten arvioiminen lainsäädäntöhankkeissa 2007
Hallituksen esitysten laatimisohjeet -opas 2019

Tietojärjestelmät 

Kieku-järjestelmä

Lait

Esitutkintalaki (805/2011)
Hallintolaki (434/2003)
Kielilaki (423/2003)
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003)
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta (577/2005)
Laki rikostorjunnasta Tullissa (623/2015)
Laki saamelaiskäräjistä (974/1995)
Laki sukupuolen vahvistamisesta (295/2023)
Pakkokeinolaki (806/2011)
Poliisilaki (872/2011)
Rikoslaki (39/1889) 
Rajavartiolaki (578/2005)
Saamen kielilaki (1086/2003)
Schengenin rajasäännöstö (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399)
Suomen perustuslaki (731/1999)
Ulkomaalaislaki (301/2004)
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta (651/2005)
Valtion virkamieslaki (750/1994)
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)