Källor

Inrikesministeriets handlingar

Inrikesministeriets operativa likabehandlings- och jämställdhetsplan 2022–2025
Inrikesministeriets anvisning för bedömning av likabehandlingens konsekvenser 2014

Gränsbevakningsväsendets handlingar

Gränsbevakningsväsendets personalplan 2014–2023 
Gränsbevakningsväsendets strategi 2027
Gränsbevakningsväsendets personalstrategi 2027
Gränsbevakningsväsendets jämställdhets- och likabehandlingsplan 2021–2022
Gränsbevakningsväsendets bokslut 2022
Gränsbevakningsväsendets föreskrift RVLPAK B.15 Stöd för arbetsförmågan vid Gränsbevakningsväsendet
RVLPJTARKVES 22.4.2005 (FM 3.5.2005) uppdaterad 20.6.2022
9.4.2013 TARKVES RVLTAS (TARKVES 9.5.2023)
Gränsbevakningsväsendets etiska regler

Finansministeriets handlingar

Finansministeriets föreskrift VN/6847/2023-VM-1, Bestämmelser om genomförande och förhandling för avtalsperioden 2023–2025

Andra dokument

Regeringens riktlinjer för konsekvensbedömning av lagberedningen 2022
Social- och hälsovårdsministeriets handbok: Könskonsekvensbedömning i lagstiftningsprojekt 2007
Vägledning för beredning av regeringspropositioner 2019

Informationssystem

Kieku-systemet

Lagar

Förundersökningslagen (805/2011)
Förvaltningslagen (434/2003)
Språklagen (423/2003)
Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003)
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
Lag om gränsbevakningsväsendets förvaltning 577/2005
Lag om brottsbekämpning vid Tullen (623/2015)
Lag om Sametinget (974/1995)
Lag om fastställande av könstillhörighet (295/2023)
Tvångsmedelslagen (806/2011)
Polislagen (872/2011)
Strafflagen (39/1889) 
Gränsbevakningslagen (578/2005)
Samisk språklagen (1086/2003)
Regelverk om Schengengränserna (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399)
Finlands grundlag (731/1999)
Utlänningslagen (301/2004)
Statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet (651/2005)
Tjänstemannalagen (750/1994)
Lag om likabehandling (1325/2014)