6 Seuranta ja arviointi

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa johtaa Rajavartiolaitoksen esikunta, joka vastaa toimenpiteiden sisällyttämisestä osaksi Rajavartiolaitoksen strategista henkilöstöjohtamista. Hallintoyksiköt vastaavat siitä, että tässä suunnitelmassa todetut periaatteet ja kehittämistarpeet huomioidaan päivittäisessä toiminnassa. Hallintoyksiköt raportoivat havaintonsa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta tulossuunnitteluprosessin yhteydessä. Rajavartiolaitoksen toiminnan osalta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista arvioidaan rajanylittäjille ja rajaseutujen asukkaille suunnattujen kyselyiden avulla. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen mittareina toimivat lisäksi sisäinen laillisuusvalvonta sekä viranomaisen toiminnasta tehdyt valitukset ja kantelut. Rajavartiolaitoksen henkilöstölle toteutetaan kahden vuoden välein henkilöstötutkimus, joka sisältää myös tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi henkilöstön ja henkilöstöryhmien välistä sukupuolijakaumaa seurataan säännöllisesti.

Suunnitelman toteutuminen kirjataan Rajavartiolaitoksen toimintakertomukseen. Lisäksi suunnitelman toteutumista käsitellään vuosittain Rajavartiolaitoksen yhteistoimintalautakunnassa. Tarpeen mukaan henkilöstön tai työnantajan edustajat voivat nostaa suunnitelman tarkasteltavaksi useammin.