6 Uppföljning och utvärdering

Genomförandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen leds av staben för Gränsbevakningsväsendet, som ansvarar för att åtgärderna ingår som en del av Gränsbevakningsväsendets strategiska personalledning. De administrativa enheterna ansvarar för att de principer och utvecklingsbehov som identifierats i denna plan beaktas i den dagliga verksamheten. De administrativa enheterna rapporterar i samband med resultatplaneringsprocessen sina iakttagelser om hur jämställdhet och likabehandling förverkligas. När det gäller Gränsbevakningsväsendets verksamhet bedöms hur jämställdhet och likabehandling förverkligas med hjälp av enkäter som riktas till personer som passerar gränsen och till invånare i gränstrakterna. Jämställdhets- och likabehandlingsläget mäts också genom den interna laglighetsövervakningen samt genom besvär och klagomål som gäller myndighetens verksamhet. Vartannat år genomförs en personalenkät för Gränsbevakningsväsendets personal, där man också tar upp frågor om jämställdhet och likabehandling. Dessutom följs könsfördelningen regelbundet upp bland personalen och personalgrupperna.

Genomförandet av planen antecknas i Gränsbevakningsväsendets årsberättelse. Dessutom behandlas genomförandet av planen årligen i Gränsbevakningsväsendets samarbetskommitté. Vid behov kan representanter för personalen eller arbetsgivaren oftare ta upp planen för granskning.